STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET: HIDRAULIKA I


Nastavnik:
dr. Lajoš Hovanj
Status predmeta:
Obavezan
Broj ESPB:
6
Uslov:
Mehanika fluida
Cilj predmeta:
Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa strujanjem vode u otvorenim tokovima, sistemima pod pritiskom, kao i strujanjem ispod, oko i preko hidrotehničkih objekata.
Ishod predmeta:
Student se osposobljava za rešavanje zadataka vezanih za otvorene tokove, sisteme pod pritiskom i objekte koji se nalaze u vodenom toku.
Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava
I nedelja. Dugački objekti. Opšta jednačina trenja. Keoficijent trenja.
II nedelja. Nikuradzeova harfa.
III nedelja. Prstenasta cevna mreža.
IV nedelja. Nejednoliko, ustaljeno strujanje pod pritiskom. Primeri.
V nedelja. Nejednoliko, ustaljeno strujanje u kanalima. Primeri.
VI nedelja. Kanalske mreže.
VII nedelja. Kratki objekti. Naglo i postepeno proširenje cevi.
VIII nedelja. Naglo i postepeno suženje cevi.
IX nedelja. Dijafragma. Venturijevo suženje cevi.
X nedelja. Krivine i koleno cevi.
XI nedelja. Ravansko, nepotopljeno prelivanje. Prag.
XII nedelja. Oštroivični preliv. Preliv prilagođen mlazu.
XIII nedelja. Suženje.
XIV nedelja. Ustava.
XV nedelja. Podpritisak. Kavitacija. Aerecija.

Praktična nastava: Vežbe
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. G. Hajdin: Mehanika fluida. Knjiga druga. Uvođenje u hidrauliku, Beograd, Građevinski fakultet 2002.
2. F. M. Henderson: Open Channel Flow, Macmillan Publishing Co., Inc, 1966.
3. S. C. Jain: Open-Channel Flow, John Wiley & Sons, Inc, 2001.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 2 Vežbe: 3 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istraživački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanja, vežbe, konsultacije
(Tokom smestra će se kontinualno zadavati zadaci sa rokom izrade od jedne do dve nedelje. Zahtevaće se da se svaki zadatak završi u zadatom roku. Svaki zadatak će biti pregledan, ocenjen i, po potrebi, propraćen komentarima i preporukama nastavnika.)
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Rad tokom semestra - vežbe 50 pismeni ispit 50

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007