STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO IN?ENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET: HIDRAULIKA I


Nastavnik:
dr. Lajo? Hovanj
Status predmeta:
Obavezan
Broj ESPB:
6
Uslov:
Mehanika fluida
Cilj predmeta:
Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa strujanjem vode u otvorenim tokovima, sistemima pod pritiskom, kao i strujanjem ispod, oko i preko hidrotehni?kih objekata.
Ishod predmeta:
Student se osposobljava za re?avanje zadataka vezanih za otvorene tokove, sisteme pod pritiskom i objekte koji se nalaze u vodenom toku.
Sadr?aj predmeta:
Teorijska nastava
I nedelja. Duga?ki objekti. Op?ta jedna?ina trenja. Keoficijent trenja.
II nedelja. Nikuradzeova harfa.
III nedelja. Prstenasta cevna mre?a.
IV nedelja. Nejednoliko, ustaljeno strujanje pod pritiskom. Primeri.
V nedelja. Nejednoliko, ustaljeno strujanje u kanalima. Primeri.
VI nedelja. Kanalske mre?e.
VII nedelja. Kratki objekti. Naglo i postepeno pro?irenje cevi.
VIII nedelja. Naglo i postepeno su?enje cevi.
IX nedelja. Dijafragma. Venturijevo su?enje cevi.
X nedelja. Krivine i koleno cevi.
XI nedelja. Ravansko, nepotopljeno prelivanje. Prag.
XII nedelja. O?troivi?ni preliv. Preliv prilagođen mlazu.
XIII nedelja. Su?enje.
XIV nedelja. Ustava.
XV nedelja. Podpritisak. Kavitacija. Aerecija.

Praktična nastava: Ve?be
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. G. Hajdin: Mehanika fluida. Knjiga druga. Uvođenje u hidrauliku, Beograd, Građevinski fakultet 2002.
2. F. M. Henderson: Open Channel Flow, Macmillan Publishing Co., Inc, 1966.
3. S. C. Jain: Open-Channel Flow, John Wiley & Sons, Inc, 2001.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 2 Ve?be: 3 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istra?ivački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanja, ve?be, konsultacije
(Tokom smestra ?e se kontinualno zadavati zadaci sa rokom izrade od jedne do dve nedelje. Zahteva?e se da se svaki zadatak zavr?i u zadatom roku. Svaki zadatak ?e biti pregledan, ocenjen i, po potrebi, propra?en komentarima i preporukama nastavnika.)
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Zavr?ni ispit Poena
Rad tokom semestra - ve?be 50 pismeni ispit 50

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007