STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO IN?ENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

     Ognjen P. Gabri?

Zvanje:
Asistent
Program: Hidrotehnika i vodno in?enjerstvo okoline
Adresa:
Gra?evinski fakultet Subotica
Kozara?ka 2a, 24000 Subotica
Telefon:
+381 (0)24 554-300
E-mail:
ogabric@gf.uns.ac.rs
Fax:
+381 (0)24 554-580
Kabinet, termini za
konsultacije:
Laboratorija za hidrotehniku, petak 9.00 - 12.00 ?asova
Datum i mesto ro?enja:
3 maj 1976, Subotica, Srbija
Obrazovanje:
Osnovne studije
 
2001.
 Gra?evinski fakultet Subotica Univerziteta u Novom Sadu
 Hidrotehni?ki odsek
Magistarske studije
 
2005.
 Gra?evinski fakultet Subotica Univerziteta u Novom Sadu
 Hidrotehni?ki odsek
Naslov magistarske teze (mentor)
Mogu?nost primene matemati?kih modela na oticanje sa meliorativnih slivova (dr. ?ula Fabian)
Oblasti profesionalnog interesovanja:
Melioracije, Hidrologija, Podzemne vode.
Predmeti:
Hidrotehni?ke melioracije
Osnovne akademske studije
Hidrologija I
Osnovne akademske studije
Podzemne vode
Osnovne akademske studije
Kretanje u slu?bi i radna mesta:
jan 2002 - danas:
Univerzitet u Novom Sadu, Gra?evinski fakultet u Subotici, Asistent.
Profesionalne aktivnosti:
?lanstvo u nau?nim i profesionalnim udru?enjima
-Srpsko dru?tvo za hidrauli?ka istra?ivanja (SDHI)
Odabrane publikacije:

Gabri? Ognjen, Kolakovi? Sr?an: Bilans vode Pali?kog jezera, Zbornik radova sa 13. savetovanja Jugoslovenskog dru?tva za hidrauli?ka istra?ivanja - Ni?: Gra?evinsko-arhitektonski fakultet 2002.

Ognjen Gabri?, Sr?an Kolakovi?: Analiza doticaja vode u kanalsku mre?u i dimenzija kanalske mre?e, Zbornik radova Gra?evinskog fakulteta 14, Subotica, 2005.

Sr?an Kolakovi?, Ognjen Gabri?: Analiza rada crpnih stanica na sistemima za odvodnjavanje u Vojvodini, Zbornik radova-Ocena stanja, odr?avanje i sanacija gra?evinskih objekata i naselja, Zlatibor, 2005.

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007