STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

     Ognjen P. Gabrić

Zvanje:
Asistent
Program: Hidrotehnika i vodno inženjerstvo okoline
Adresa:
Građevinski fakultet Subotica
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Telefon:
+381 (0)24 554-300
E-mail:
ogabric@gf.uns.ac.rs
Fax:
+381 (0)24 554-580
Kabinet, termini za
konsultacije:
Laboratorija za hidrotehniku, petak 9.00 - 12.00 časova
Datum i mesto rođenja:
3 maj 1976, Subotica, Srbija
Obrazovanje:
Osnovne studije
 
2001.
 Građevinski fakultet Subotica Univerziteta u Novom Sadu
 Hidrotehnički odsek
Magistarske studije
 
2005.
 Građevinski fakultet Subotica Univerziteta u Novom Sadu
 Hidrotehnički odsek
Naslov magistarske teze (mentor)
Mogućnost primene matematičkih modela na oticanje sa meliorativnih slivova (dr. Đula Fabian)
Oblasti profesionalnog interesovanja:
Melioracije, Hidrologija, Podzemne vode.
Predmeti:
Hidrotehničke melioracije
Osnovne akademske studije
Hidrologija I
Osnovne akademske studije
Podzemne vode
Osnovne akademske studije
Kretanje u službi i radna mesta:
jan 2002 - danas:
Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet u Subotici, Asistent.
Profesionalne aktivnosti:
Članstvo u naučnim i profesionalnim udruženjima
-Srpsko društvo za hidraulička istraživanja (SDHI)
Odabrane publikacije:

Gabrić Ognjen, Kolaković Srđan: Bilans vode Palićkog jezera, Zbornik radova sa 13. savetovanja Jugoslovenskog društva za hidraulička istraživanja - Niš: Građevinsko-arhitektonski fakultet 2002.

Ognjen Gabrić, Srđan Kolaković: Analiza doticaja vode u kanalsku mrežu i dimenzija kanalske mreže, Zbornik radova Građevinskog fakulteta 14, Subotica, 2005.

Srđan Kolaković, Ognjen Gabrić: Analiza rada crpnih stanica na sistemima za odvodnjavanje u Vojvodini, Zbornik radova-Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja, Zlatibor, 2005.

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007