STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

     Ljubomir Lj. Budinski

Zvanje:
Asistent
Program: Hidrotehnika i vodno inženjerstvo okoline
Adresa:
Građevinski fakultet Subotica
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Telefon:
+381 (0)24 554-300
E-mail:
ljubab@gf.uns.ac.rs
Fax:
+381 (0)24 554-580
Kabinet, termini za
konsultacije:
Laboratorija za hidrotehniku; Vreme: Posle nastave iz bilo kog predmeta koji nastavnik drži; Trajanje: 2 sata
Datum i mesto rođenja:
29 oktobar 1976, Kula, Srbija
Obrazovanje:
Osnovne studije
 
2001.
 Građevinski fakultet Subotica Univerziteta u Novom Sadu
 Hidrotehnički odsek
Magistarske studije
 
2004.
 Građevinski fakultet Subotica Univerziteta u Novom Sadu
 Hidrotehnički odsek
Naslov magistarske teze (mentor)
Numeričko modeliranje toka u burnom režimu (dr. Đula Fabian)
Oblasti profesionalnog interesovanja:
Numerička hidraulika, neustaljeno tečenje, rečna hidraulika, 1 i 2-D matematičko modelisanje strujanja vode, transporta nanosa i deformacije korita u prirodnim vodotocima.
Predmeti:
Hidroinformatika
Osnovne akademske studije
Hidrologija II
Osnovne akademske studije
Hidrotehničke konstrukcije
Osnovne akademske studije
Kretanje u službi i radna mesta:
jan 2002 - danas:
Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet u Subotici, Asistent.
Profesionalne aktivnosti:
Članstvo u naučnim i profesionalnim udruženjima
-Srpsko društvo za hidraulička istraživanja (SDHI)
Odabrane publikacije:

Budinski Ljubomir, Hovanj Lajoš: Modelsko ispitivanje nagnutog oštroivičnog preliva. – In: Aranđelović, Dragan (Glavni i odgovorni urednik): Zbornik radova sa 13. savetovanje Jugoslovenskog društva za hidraulička istraživanja. – Niš: Građevinsko-arhitektonski fakultet 2002, str.II-33–II-38.

Budinski Ljubomir, Savić Ljubodrag, (2005), Numeričko modeliranje brzotoka pri promeni pravca zida kanala, Vodoprivreda, Januar-Jun, str. 59-69.

Budinski Ljubomir, Savić Ljubodrag, (2005), Numeričko modeliranje brzotoka u krivini, Vodoprivreda, Jul-Decembar, str. 181-190.

Budinski Ljubomir, Spasojević Miodrag, (2007),Rešavanje jednačina ravanskog toka metodom razlomljenih koraka, Vodoprivreda, Januar-Jun, str. 23-30.

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007