STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO IN?ENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

     Ljubomir Lj. Budinski

Zvanje:
Asistent
Program: Hidrotehnika i vodno in?enjerstvo okoline
Adresa:
Gra?evinski fakultet Subotica
Kozara?ka 2a, 24000 Subotica
Telefon:
+381 (0)24 554-300
E-mail:
ljubab@gf.uns.ac.rs
Fax:
+381 (0)24 554-580
Kabinet, termini za
konsultacije:
Laboratorija za hidrotehniku; Vreme: Posle nastave iz bilo kog predmeta koji nastavnik dr?i; Trajanje: 2 sata
Datum i mesto ro?enja:
29 oktobar 1976, Kula, Srbija
Obrazovanje:
Osnovne studije
 
2001.
 Gra?evinski fakultet Subotica Univerziteta u Novom Sadu
 Hidrotehni?ki odsek
Magistarske studije
 
2004.
 Gra?evinski fakultet Subotica Univerziteta u Novom Sadu
 Hidrotehni?ki odsek
Naslov magistarske teze (mentor)
Numeri?ko modeliranje toka u burnom re?imu (dr. ?ula Fabian)
Oblasti profesionalnog interesovanja:
Numeri?ka hidraulika, neustaljeno te?enje, re?na hidraulika, 1 i 2-D matemati?ko modelisanje strujanja vode, transporta nanosa i deformacije korita u prirodnim vodotocima.
Predmeti:
Hidroinformatika
Osnovne akademske studije
Hidrologija II
Osnovne akademske studije
Hidrotehni?ke konstrukcije
Osnovne akademske studije
Kretanje u slu?bi i radna mesta:
jan 2002 - danas:
Univerzitet u Novom Sadu, Gra?evinski fakultet u Subotici, Asistent.
Profesionalne aktivnosti:
?lanstvo u nau?nim i profesionalnim udru?enjima
-Srpsko dru?tvo za hidrauli?ka istra?ivanja (SDHI)
Odabrane publikacije:

Budinski Ljubomir, Hovanj Lajo?: Modelsko ispitivanje nagnutog o?troivi?nog preliva. ? In: Aran?elovi?, Dragan (Glavni i odgovorni urednik): Zbornik radova sa 13. savetovanje Jugoslovenskog dru?tva za hidrauli?ka istra?ivanja. ? Ni?: Gra?evinsko-arhitektonski fakultet 2002, str.II-33?II-38.

Budinski Ljubomir, Savi? Ljubodrag, (2005), Numeri?ko modeliranje brzotoka pri promeni pravca zida kanala, Vodoprivreda, Januar-Jun, str. 59-69.

Budinski Ljubomir, Savi? Ljubodrag, (2005), Numeri?ko modeliranje brzotoka u krivini, Vodoprivreda, Jul-Decembar, str. 181-190.

Budinski Ljubomir, Spasojevi? Miodrag, (2007),Re?avanje jedna?ina ravanskog toka metodom razlomljenih koraka, Vodoprivreda, Januar-Jun, str. 23-30.

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007