STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO IN?ENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE ? ODABRANI PREDMETI


Grupa matemati?kih predmeta (Numeri?ka analiza, Linearna algebra ? vektori, matrice, tenzori, Diferencijalne i integralne jedna?ine) obezbe?uje matemati?ku podlogu za teorijske i teorijsko-numeri?ke stru?ne predmete.

Predmet Principi merenja, izbor i primena eksperimentalne tehnike u hidrotehni?kim istra?ivanjima uspostavlja principi eksperimentalne fizike, koji se koriste u grupi eksperimentalnih stru?nih predmeta.

Grupa teorijskih predmeta (Strujanje viskoznog fluida, Turbulentno strujanje i modeli turbulencije, Modelisanje procesa na slivu) obezbe?uje teorijske osnove za izu?avanje strujanja fluida i procesa na slivu.

Grupa eksperimentalnih predmeta (Eksperimentalna hidraulika, Terenska merenja u hidrotehnici, Eksperimentalna mehanika fluida) obezbe?uje teorijske osnove i prakti?no iskustvo u eksperimentalnom radu i kori??enju savremene merne opreme, od klasi?ne eksperimentalne hidraulike, preko terenskih merenja, do detaljnih merenja strujnih veli?ina.

Grupa teorijsko-numeri?kih predmeta (Podzemne vode ? strujanje i transport, Numeri?ka hidraulika ? otvoreni tokovi ? linijsko strujanje i transport, Numeri?ka hidraulika ? neustaljeno te?enje u sistemima pod pritiskom, Numeri?ka hidraulika ? otvoreni tokovi ? ravansko strujanje i transport, Numeri?ka mehanika fluida) obezbe?uje teorijske osnove i prakti?no iskustvo u matemati?kom modeliranju strujanja vode i transportnih procesa.


Animacija

U podoblast Hidrotehnika i vodno in?enjerstvo okoline spadaju i predmeti Transport nanosa i morfolo?ki procesi, koji izu?ava pona?anje nanosa i rezultiraju?e morfolo?ke promene u prirodnim vodotocima, kao i predmet Savremeni postupci pre?i??avanja voda, kojim se produbljuju i osavremenjavaju znanja iz oblasti pre?i??avanja voda.

Predmeti na kojima se nastava odvija kroz 3 ?asa predavanja i 2 ?asa studijskog istra?iva?kog rada nedeljno su: Numeri?ka analiza; Linearna algebra ? vektori, matrice, tenzori; Diferencijalne i integralne jedna?ine; Principi merenja, izbor i primena eksperimentalne tehnike u hidrotehni?kim istra?ivanjima; Strujanje viskoznog fluida; Modelisanje procesa na slivu; Eksperimentalna hidraulika; Podzemne vode ? strujanje i transport; Numeri?ka hidraulika ? otvoreni tokovi ? linijsko strujanje i transport; Numeri?ka hidraulika ? neustaljeno te?enje u sistemima pod pritiskom; Savremeni postupci pre?i??avanja voda.

Predmeti na kojima se nastava odvija mentorski, kroz 5 sati studijskog istra?iv?kog rada nedeljno, su: Turbulentno strujanje i modeli turbulencije; Terenska merenja u hidrotehnici; Eksperimentalna mehanika fluida; Numeri?ka hidraulika ? otvoreni tokovi ? ravansko strujanje i transport, Numeri?ka mehanika fluida; Transport nanosa i morfolo?ki procesi.


www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007