STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO IN?ENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

O HIDROTEHNICI I VODNOM IN?ENJERSTVU OKOLINE

Hidrotehnika je profesionalna oblast sa dugom i bogatom tradicijom, čiji koreni se?u jo? u vreme Mesopotamije, Vavilona, drevnog Egipta i Grčke, odnosno Rimskog carstva. Slično kao i u drevna vremena, dana?nja hidrotehnika duguje veliki deo svog postojanja (kao i sigurnu budućnost) činjenici da su vode u prirodi izuzetno nepravilno raspoređene kako po prostoru tako i po vremenu. Stoga se hidrotehnički in?enjeri tradicionalno bave prikupljanjem i dovođenjem zahtevanih količina vode tamo gde i kada su potrebne, odnosno za?titom stanovni?tva, industrije, infrastrukture, itd. od ?tetnih vi?kova vode (kao ?to su podzemne vode, plavne vode, itd.). Tradicionalne delatnosti hidrotehničkih in?enjera su vezane za sisteme za snabdevanje vodom i kanalisanje (odvođenje upotrebljenih voda) u naseljima, navodnjavanje i odvodnjavanje, regulisanje reka i za?titu od poplava, kao i brane odnosno akumulacije za prikupljanje vode za vodosnabdevanje i navodnjavanje. Hidrotehnički in?enjeri se takođe tradicionalno bave lukama i pristani?tima, kao i kori?ćenjem reka odnosno kanala za plovidbu. Takođe, jo? od prve hidroelektrane na vodopadima Nijagare, hidrotehnički in?enjeri se bave kori?ćenjem vodnih snaga za proizvodnju energije.


Sliv reke Dunav.

Dana?nje vreme, međutim, zahteva od hidrotehničkih in?enjera da svoju delatnost pro?ire i na in?enjerstvo okoline u oblasti voda. In?enjerstvo okoline (en. Environmental Engineering) je relativno mlada oblast koja se, generalno, bavi zagađenjem vode, vazduha i tla. Ova oblast se bavi izučavanjem uzroka i stepena zagađenja, odnosno in?enjerskim postupcima za redukciju odnosno eliminaciju zagađenja i rehabilitaciju zagađenih zona. Stoga hidrotehnički in?enjeri danas moraju da se bave ne samo tradicionalnim problemima, kao ?to su količine i strujanje vode, već moraju da u svoje delatnosti dodaju i razmatranje problema okoline u oblati voda, kao ?to su transport zagađivača u prirodnim vodama usled hemijskog, biolo?kog ili termalnog zagađenja, odnosno uop?teno kvalitet voda.

Pored toga, dana?nja povećana briga za probleme okoline i prateća pravna regulativa u oblasti voda naprestano dodaju nove teme i zadatke za in?enjere u oblasti hidrotehnike i in?enjerstva okoline vezanog za vode. Primeri ovakvih zadataka uključuju:

  • Status i kvalitet prirodnih voda, zasnovan ne samo na transportu odnosno sadr?aju zagađenja, već i na transportu odnosno sadr?aju prirodnih sastojaka voda, kao ?to su rastvoreni kiseonik, nutrienti ili uop?te biolo?ki sastojci, nanos, toplota itd.
  • Rehabilitacija kanalisanih reka i starih rečnih meandera (mrtvaja) sa ciljem da se obezbedi opstanak rečnih eko-sistema.
  • Mere aktivne za?tite od poplava odnosno kontrolisano ispu?tanje vode tokom plavnih perioda u priobalne zone, sa ciljem da se obezbedi opstanak stani?ta ?ivog sveta u ovim zonama
  • Zamuljenje jezera i kanala i problemi vezani za kvalitet odnosno zagađenje mulja
  • Transport nanosa odnosno problemi vezani za zagađenje nanosa u akumulacijama, rekama i kanalima
  • Integralno upravljanje vodama na slivu, uključujući simultano izučavanje strujanja i transportnih procesa u povr?inskim vodama, strujanja i transportnih procesa u podzemnim vodama, kao i procesa na slivu (padavina, oticaja, evapotranspiracija, infiltracija, erozije tla, zagađenja vezanog za poljoprivredu itd.).
  • Itd.

Digitalni model terena.


HIDROTEHNIKA I VODNO IN?ENJERSTVO OKOLINE NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU SUBOTICA

Građevinski fakultet Subotica nudi sledeće akreditovane programe u oblasti Hidrotehnike i vodnog in?enjerstva okoline:

Osnovne akademske studije, program Hidrotehnika i vodno in?enjerstvo okoline ? 4 godine

Osnovne akademske studije sadr?e niz baznih i primenjenih predmeta iz oblasti hidrotehnike i vodnog in?enjerstva okoline, kao ?to su: mehanika fluida, hidraulika, hidrologija, podzemne vode, hidroinformatika, snabdevanje vodom i kanalisanje naselja, hidrotehničke melioracije, hidrotehničke konstrukcije, regulacija reka odnosno rečna hidraulika i morfologija sa za?titom od poplava, preči?ćavanje otpadnih voda itd. Međutim, program takođe obezbeđuje ?iroko obrazovanje iz oblasti građevinskog in?enjerstva uop?te. Program sadr?i predmete iz oblasti geomehanike, konstrukcija, izvođenja građevinskih radova, građevinskih materijala, saobraćajnica, geodezije i geologije.

Diplomske akademske ? master ? studije, program Hidrotehnika i vodno in?enjerstvo okoline ? 1 godina

Diplomske akademske ? master ? studije u ovoj oblasti obezbeđuju dublje razumevanje tradicionalnih problema hidrotehnike i sticanje savremenih znanja potrebnih za definisanje strujne slike, brzina, protoka, pritisaka fluida, dubina itd. Pored toga, master program uključuje izučavanje transportnih procesa (kao ?to su transport zagađivača, toplote, suspendovanog nanosa itd.) u podzemnim i povr?inskim vodama. Pored teorijskih osnova, master program obezbeđuje i sticanje praktičnog iskustva u kori?ćenju savremenih matematičkih modela i mernih postupaka u oblasti hidrotehnike I vodnog in?enjerstva okoline. Prema tome, master studije programa za Hidrotehniku i vodno in?enjerstvo okoline obezbeđuju produbljivanje i osavremenjavanje znanja stečenih tokom osnovnih akademskih studija, a istovremeno predstavljaju prelaz ka doktorskim akademskim studijama.

Doktorske akademske studije, program Građevinarstvo, oblast Hidrotehnika i vodno in?enjerstvo okoline ? 3 godine

Doktorske akademske studije ? program Građevinarstvo ? Građevinskog fakulteta Subotica omogućavaju da se, kroz izbor predmeta, kandidati prete?no usmere ka oblasti Konstrukcije i materijali, prete?no usmere ka oblasti Hidrotehnika i vodno in?enjerstvo okoline, ili usmere ka nekoj kombinaciji ove dve podoblasti. U slučaju da kandidat izabere oblast Hidrotehnika i vodno in?enjerstvo okoline, pored grupe matematičkih predmeta preporučuju se predmeti o principima merenja, tečenju viskoznog fluida, turbulentnom tečenju, procesima na slivu, grupa eksperimentalnih predmeta, grupa teorijsko-numeričkih predmeta, predmet o transportu nanosa i predmet o preči?ćavanju otpadnih voda, svi iz izabrane oblasti.METODE IZVOĐENJA NASTAVE I NAČINI OCENJIVANJA ZNANJA

Metode izvođenja nastave i načini ocenjivanja znanja su u principu isti za sve predmete Hidrotehnike i vodnog in?enjerstva okoline, bez obzira da li se radi o osnovnim akademskim studijama, diplomskim akademskim (master) studijama, ili doktorskim akademskim studijama.

Predavanja su praćena kontinualnom izradom zadataka, direktno povezanih sa ispredavanom materijom, čime se obezbeđuje bolje razumevanje ispredavane materije i sticanje iskustva u re?avenju problema iz predmetne oblasti. Zadaci se zadaju kontinualno tokom čitavog semestra, a zahteva se da se svaki zadatak zavr?i u zadatom roku. Po pravilu se, posebno na osnovnim studijama, zadaju kraći zadaci sa rokom izrade od jedne do dve nedelje. Na master i doktorskim studijama se na pojedinim predmetima ili oblastima studijskog istra?ivačkog rada mogu, pored kraćih zadataka, zadavati i du?i semestralni projekti. Zavisno od predmeta, zadaci odnosno semestralni projekti mogu uključivati i računarske ili eksperimentalne zadatke. Zavisno od nivoa studija, računarski zadaci se zasnivaju ili na primeni raspolo?ivih matematičkih modela (softverskih paketa), ili na samostalnom razvijanju numeričkih procedura. Obaveza nastavnika odnosno asistenata je da svaki zadatak na vreme pregledaju, ocene i, po potrebi, proprate komentarima i preporukama. Obaveza studenata je da se zadaci zavr?e u zadatom roku. Na ovaj način se obezbeđuje efikasna interakcija nastavnog osoblja i studenata tokom čitavog semestra, odnosno kontinualni rad tokom semestra.

Ocena rada na predmetu zavisi od rada tokom semestra i rezultata zavr?nog ispita. Ukupna ocena zadataka rađenih tokom semestra donosi 50% krajnje ocene, odnosno radom tokom semestra se mo?e steći maksimalno 50 poena, dok minimalni zahtevani broj poena iznosi 27.5. Preostalih 50% ukupne ocene donosi zavr?ni ispit, tako da se na osnovu rezultata zavr?nog ispita mo?e se steći maksimalno 50 poena, a minimalni zahtevani broj poena iznosi 27.5. Krajnja ocena se formira kao srednja ocena rada tokom semestra i rezultata ispita, pri čemu se za pozitivnu ocenu zahteva minimalno 55 poena.

Nastavno osoblje je na raspolaganju studentima ne samo tokom predavanja i ve?bi, već i za vreme sati predviđenih za konsultacije tokom čitave nedelje.Free Hit Counter
Online Counter
www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007