Univerzitet u Novom Sadu
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Dr Danijel Kukaras
Asistent na predmetima:
Eksperimantalna analiza konstrukcija i
Spregnute i prednapregnute konstrukcije
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: danijel.kukaras@gmail.com
  Biografija
 
U junu 1999. diplomirao na konstruktivnom smeru Građevinskog fakulteta u Subotici, iz oblasti "Spregnute i prednapregnute konstrukcije".

Iste godine zaposlen kao asistent-pripravnik na GF Subotica gde radi do odlaska na magistarske studije u Nemačku.

Magistarske studije na Građevinskom fakultetu - Rurski univerzitet Bohum (Nemačka) završava u septembru 2003. sa temom "Influence of near-source earthquake charecteristics on reinforced-concrete structures".

U septembru 2003. nastavlja sa radom na Građevinskom fakultetu u Subotici u zvanju asistenta.

Trenutno radi doktorat pod nazivom "Eksperimantalno-teorijska analiza i računsko modeliranje montažnih nosača spojenih visokovrednim zavrtnjima"
  Naučno-istraživački radovi
Međunarodni naučni skupovi:
1. Mihailović, V., Kukaras, D., “Primena spregnutih konstrukcija u savremenom građenju”, Simpozijum "Građevinarstvo-Građevinski menadžment, “Budapesti Muszaki Egyetem Simpozium - Management 2000”, Budimpešta, Jul, 2000. g.
2. Kukaras, D., Chouw, N., “The effects of the near-source earthquakes on the response of the RC-structures“, The Fifth International Summer Symposium Organized by the Japan Society of Civil Engineers, Tokyo Japan, 2003
3.  Kukaras, D., Chouw, N., “Study of the effects of near source earthquakes on the moment resisting frame“ , International Conference in Earthquake Engineering “Skopje Earthquake - 40 years of European Earthquake Engineering”, Skopje/Ohrid, Republic of Macedonia, 2003
Domaći naučni skupovi:
1. Mihailović, V., Kukaras, D., “Problemi proračuna napona i deformacija spregnutih konstrukcija”, strana 161-176, Konferencija “Savremena građevinska praksa ‘99”, Novi Sad 19
2. Beleslin, R., Grković, S., Kukaras, D., Model proračuna trajnosti konstrukcija-elemenata od armiranog betona, III Seminar železničke građevinske infrastrukture, Zlatibor, Maj, 2000.g.
3.  Mihailović, V., Kukaras, D., “Program za analizu spregnutih i prednapregnutih preseka” , VII jugoslovenski i II međunarodni skup INDIS 2000, Novi Sad
4.  Mihailović, V., Kukaras, D., “Primena dvofaznih betoskih konstrukcija i računska analiza”, Simpozijum JDGK u Vrnjačkoj Banji, 2000.g.
5.  Kukaras, D., Chouw, N., “RC frame response to the strong Northridge near-source ground excitations”, 9. jugoslovenska i 3. internacionalna naučna konferencija u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, novembar, 2003.g.
Stručni boravak u inostranstvu:
1. Univerzitet Ilinoj u Čikagu, SAD.
Laboratorija za betonske konstrukcije, rukovodilac: Prof. Dr M. Issa.
Eksperimentalna analiza bet. konstrukcija armiranih karbonskim vlaknima.
Jul, 2001.
2. Građevinski fakultet na Rurskom univerzitetu Bohum, Nemačka.
Magistarske studije - predavanja.
Septembar, 2001-april 2003.
3. Fakultet tehničkih nauka i životne sredine, Okajama univerzitet, Japan.
Rad na izradi magistarske teze
April-avgust 2003.
4. Građevinski fakultet, Univrezitet Zapadna Australija, Pert, Australija.
Rad na izradi magistarske teze
Avgust-oktobar 2003.
5. Institut za zidane konstrukcije-CEMA, Tehnički univerzitet Drezden, Nemačka
Seminar “Sanacija zidanih konstrukcija i projektovanje seizmički otpornih konstrukcija”.
Decembar, 2003.
  Priznanja
1. Dvogodišnja stipendija DAAD-a za magistarske studije u Nemačkoj.
Septembar 2001 - oktobar 2003.
2. "Certificate of Excellence" za rad pod nazivom: “Study of the effects of the near-source earthquakes on the response of the RC-structures“ na Petom međunarodnom letnjem simpozijumu u organizaciji Društva građevinskih inženjera, Tokio, Japan, 2003.
www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007