Univerzitet u Novom Sadu
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Dr Đurić Neđo
Profesor za predmet Geologija i petrologija 
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs
  Biografija
Rođen 01. 10. 1955. godine u Piperima, opštine Lopare (Republika Srpska - Bosna i Hercegovina). Završio Rudarsko-geološki fakultet u Tuzli, odsjek primjenjena geologija 1978. godine, magistrirao na istom fakultetu 1986. godine a doktorirao na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu 1989. godine.

Od 1978 – 1981. godine radio u “Geoinženjeringu” Sarajevo a dalje do 1992. godine u kombinatu “SODASO” Tuzla, organizaciona jedinica Rudnik soli. U periodu od 1986. – 2002. godine angažovan u nastavi na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli u zvanjima od višeg asistenta do docenta. Početkom 1993. godine angažovan na Građevinskom fakultetu u Subotici gdje prošao kroz sva univerzitetska zvanja do redovnog profesora univerziteta. Kretanje u zvanjima je sljedeće:

• Docent – Rudarsko-geološki fakultet u Tuzle 1991. godine
• Vanredni profesor – Građevinski fakultet u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu 1996. godine
• Redovni profesor – Građevinski fakultet u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu 2001. godine

U proteklom periodu objavio preko stotinu stručnih i naučnih radova u zemlji i inostranstvu, autor tri stručne knjige od kojih je jedna prevedena na mađarski jezik. Takođe, odgovorni projektant ili saradnik na izradi preko stotinu raznih projekata, studija i elaborata.

Osnivač i glavni i odgovorni urednik časopisa „Arhiv za tehničke nauke“, www.arhivzatehnickenauke.com, koji izlazi dva puta godišnje. Ima potpisan ugovor sa kompanijom EBSCO Publishing Inc., licenciran je i uvršten u EBSCO bazu podataka.
Prihvaćen je u Kompaniji Thomson Reuters za praćenje i evaluaciju u narednom periodu.

Član međunarodnih asocijacija: International Association of Hydrogeologists – IAH, International Association oh Hydrological Sciences – IAHS, International Association for Engineering Geology and the environment – IAEG.

Dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
Redovni član Inženjerske akademije Srbije – IAS
  Bibliografija
1. Naučne monografije i knjige

• Đurić N.: Geološki i tehnički termini (srpski i mađarski jezik). Građevinski fakulteti Subotica-Budimpešta-Beograd, 2001.
• Ђурић Н.: Основе геологије и инжењерске геологије. Грађевински факлултет Суботица, Технички институт Бијељина, 2009.
• Đurić Neđo: Hidrogeološka i inženjerskogeološka istraživanja. Građevinski faklultet Subotica, Tehnički institut Bijeljina, 2011.

Radovi objavljeni u nacionalnim časopisima

1. Đurić N. (1982): Prestanak rada pojedinih eksploatacionih bunara na ležištu kamene soli u Tuzli usled slabog dotoka podzemnih voda. Geološki glasnik br. 27. Sarajevo.
2. Đurić N., Valjarević R. (1985): Problematika stupnjevitog utiskivanja vode primenom dvostrukog tampona na istražnoj bušotini velikog prečnika IB-1 kod ivoznog okna Rudnika soli Tušanj. Zbornik radova RGF-a Tuzla.
3. Đurić N., Žigić I. (1985): Savremeni inženjerskogeološki procesi i pojave nastale u periodu nekontrolisane eksploatacije slanice na ležištu kamene soli u Tuzli. Zbornik radova RGF-a Tuzla.
4. Knapp M., Đurić N. (1986): Prilog definisanju ispucalih zona stenskog masiva u kanalu istražne bušotine IB-1, kod izvoznog okna Rudnika kamene soli Tušanj, metodom radioaktivnih obeleživača. Arhiv za rudarstvo i geologiju br. 3. Tuzla.
5. Đurić N. (1986): Postepen prelaz elastične izdani u izdan sa slobodnim nivoom (i obratno) na ležištu kamene soli u Tuzli. Arhiv za rudarstvo i geologiju br. 4. Tuzla.
6. Đurić N., Valjarević R. (1987): Bilans podzemnih voda na ležištu kamene soli Tetima kod G. Tuzle. Zbornik radova RGF-a Tuzla.
7. Đurić N. (1987): Genetska klasifikacija podzemnih voda na ležištu kamene soli Tetima kod G. Tuzle. Zbornik radova RGF-a Tuzla.
8. Đurić N. (1987): Kretanje pezometarskog nivoa podzemnih voda na ležištu kamene soli u Tuzli tokom nekontrolsane eksploatacije slanice i njegov uticaj na slijeganje terena i stabilnost izvoznog okna na Rudniku Tušanj. Geološki glasnik br. 31-32. Sarajevo.
9. Đurić N. (1988): Hidrogeološka šematizacija ležišta kamene soli Tetima kod G. Tuzle. Arhiv za rudarstvo i geologiju br. 1. Tuzla.
10. Đurić N. (1988): Hidrogeološka reonizacija ležišta kamene soli Tetima kod G. Tuzle. Zbornik radova br. 17. RGF-a Tuzla.
11. Đurić N. (1990): Prilog problematici završetka eksploatacije ležišta kamene soli u Tuzli. Zbornik radova RGF-a Tuzla.
12. Đurić N. (1994): Uticaj sonog rudarstva na životnu sredinu. Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Subotici. Knjiga X.
13. Đurić N., Santrač P. (2000): Geomehanička ispitivanje za potrebe nadogradnje stambenih objekata u Loparama. Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Subotici. Knjiga XI.
14. Đurić N., Mitrović P., Perišić M. (2009): Geotehnička istraživanja i sanacija klizišta „Polom“ na putu Drinjača – Bratunac. Zbornik radova „Arhiv za tehničke nauke“ br. 1, Tehnički institut Bijeljina.
15. Đujić A., Đurić N., Mitrović P. (2009): Klizište na pruzi Tuzla – Zvornik. Zbornik radova „Arhiv za tehničke nauke“ br. 1, Tehnički institut Bijeljina.
16. Đurić N., Santrač P., Bajić Ž. (2009: Izgradnja podzemnih objekata – garaža i saobraćajnica na gradskom trgu u Bijeljini. Zbornik radova „Arhiv za tehničke nauke“ br. 1, Tehnički institut Bijeljina.
17. Đurić N., Đuković J., Božić N., Babić R., Stojanović B. (2009): Sadržaj sumpor dioksida u vazduhu grada Bijeljine. Zbornik radova „Arhiv za tehničke nauke“ br. 1, Tehnički institut Bijeljina.
18. Đurić N., Đujić A., Mitrović P., Tadić S., Miljanović J. (2010): Geotehnička istraživanja za sanaciju mosta na rijeci Savi u Brčkom. Zbornik radova „Arhiv za tehničke nauke“ br. 2, Tehnički institut Bijeljina.
19. Đurić N., Đuković J., Božić N., Babić R.,Stojanović B. (2010): Monitoring ozona u vazduhu grada Bijeljine. Zbornik radova „Arhiv za tehničke nauke“ br. 2, Tehnički institut Bijeljina.
20. Đurić N., Mitrović P., Đujić A., Tadić S. (2010): Inženjerskogeološki i geotehnički istražni radovi za nadvožnjak NP1 na koridoru Vc. Zbornik radova „Arhiv za tehničke nauke“ br. 3, Tehnički institut Bijeljina.
21. Đurić N. (2010): Nekoliko primjera istraživanja i sanacije karakterističnih klizišta u Republici Srpskoj. Zbornik radova „Arhiv za tehničke nauke“ br. 3, Tehnički institut Bijeljina.
22. Đurić N., Božić N., Babić R., Stojanović B., Vidaković M. (2010): Monitoring ukupnih azotnih oksida u vazduhu grada Bijeljine. Zbornik radova „Arhiv za tehničke nauke“ br. 3, Tehnički institut Bijeljina.
23. Đurić N., Đujić A., Tadić S., Miljanović J. (2010): Geotehnička istraživanja terena za uređenje obale rijeke Save u Brčkom. Rudarski radovi br. 1/2010. Komitet za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina, Bor.
24. Đurić N. (2011): Hidrogeološke karakteristike terena duž trase autoputa koridor Vc, dionica Svilaj – Vukosavlje. Zbornik radova „Arhiv za tehničke nauke“ br. 4, Tehnički institut Bijeljina.
25. Đurić N., Babić R., Đuran P., Vidaković M. (2011): Monitoring ugljen monoksida u vazduhu grada Bijeljine. Zbornik radova „Arhiv za tehničke nauke“ br. 4, Tehnički institut Bijeljina.
26. Đurić N., Đujić A., Mitović P. (2011): Nekoliko primjera plitkog temeljenja objekata na trasi auto puta koridor Vc, dionica Svilaj – Vukosavlje. Zbornik radova „Arhiv za tehničke nauke“ br. 5, Tehnički institut Bijeljina.
27. Đurić N., Babić R., Đuran P., Vidaković M. (2011): SO2, NOx i CO kao najznačajniji pokazatelji kvaliteta vazduha grada Bijeljine. Zbornik radova „Arhiv za tehničke nauke“ br. 5, Tehnički institut Bijeljina.
28. Đurić N., Đujić A., Mitrović P. (2011): Geotehnički uslovi temeljenja mosta M4 na koridoru Vc, lot 1, Svilaj – Vukosavlje. Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Subotici. Knjiga XX. Subotica.
29. Đurić N., Radovanović S. (2012): Energetska potencijalnost geotermalnih resursa imogućnost njihovog korištenja za toplifikaciju grada Bijeljine. Zbornik radova „Arhiv za tehničke nauke“ br. 6, Tehnički institut Bijeljina.
30. Đurić N., Babić R., Savković P., Vidaković M. (2012): Uticaj meteoroloških parametara na koncentracije SO2 u vazduhu grada Bijeljine. Zbornik radova „Arhiv za tehničke nauke“ br. 6, Tehnički institut Bijeljina.
31. Nedeljković S., Đurić N., Popović M. (2012): Neki aspekti seizmičkog rizika građevinskog prostora Termoelektrane Ugljevik – 3. Zbornik radova „Arhiv za tehničke nauke“ br. 7, Tehnički institut Bijeljina.
32. Đurić N., Babić R., Đuran P., Savković P., Vidaković M. (2012): Nulto stanje kvaliteta vazduha u području koridora Vc. Zbornik radova „Arhiv za tehničke nauke“ br. 7, Tehnički institut Bijeljina.

Radovi saopšteni na domaćim naučnim skupovima

1. Đurić N. (1984): Efekti dolivanja industrijke vode u eksploataciono polje Hukalo-Trnovac na ležištu kamene soli u Tuzli u cilju održavanja postojeće eksploatacije bušotinama sa površine terena. VIII jugoslovenski simpozijum o hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji. Budva.
2. Đurić N. (1986): Način izluživanja I i II serije soli metodom dubokih bunara sa površine terena na tuzlanskom sonom ležištu. XI kongres geologa Jugoslavije. Knjiga IV. Tara.
3. Đurić N. (1986): Konstrukcija dijagrama zavisnosti proizvodnje slanice, saliniteta i izluženog prostora. XI kongres geologa Jugoslavije. Knjiga IV. Tara.
4. Stojković J., Tomić L., Knežević V., Fiamengo M., Brajković Z., Đurić N. (1986): Osnovne geološke karakteristike ležišta kamene soli "Tetima". XI kongres geologa Jugoslavije. Knjiga IV. Tara.
5. Đurić N., Vujović M. (1987): Sleganje terena na ležištu kamene soli u Tuzli uslovljeno nekontrolisanom eksploatacijom slanice i njegov uticaj na čovjekovu okolinu. IX jugoslovenski simpozijum o hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji. Knjiga 2. Inženjerska geologija. Priština.
6. Đurić N. (1987): Hidrogeološka istraženost sonih ležišta u Jugoslaviji. IX jugoslovenski simpozijum o hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji. Kniga 1. Hidrogeologija. Priština.
7. Đurić N., Vojković T. (1987): Hidrogeološke odlike u odručju okana Rudnika soli "Tušanj". IX jugoslovenski simpozijum o hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji. Knjiga 1. Priština.
8. Đurić N. (1989): Deformacije stenskog masiva uslovljene savremenim inžejerskogeološkim procesima pri nekontrolisanoj eksploataciji ležišta kamene soli u Tuzli. VI jugoslovenski simpozijum o podzemnoj eksploataciji "Uticaj podzemne eksploatacije na okolnu". Herceg Novi.
9. Đurić N. (1990): Soni karst. XII kongres geologa Jugoslavije. Ohrid.
10. Đurić N. (1990): Stvaranje izluženih zona i njihova konsolidacija na ležištu kamene sol u Tuzli. XII kongres geologa Jugoslavije. Ohrid.
11. Đurić N. (1994): Perspektive istraživanja ležišta soli u Republici Srpskoj. I savjetovanje o rudarsko-geološkoj problematici u Republici Srpskoj. Prijedor.
12. Đurić N., Nikolić D. (1994): Geotermalna potencijalnost Semberije i njena valorizacija. I savjetovanje o rudarsko-geološkoj problematici u Republici Srpskoj. Prijedor.
13. Đurić N. (1998.): Mineralne sirovine u sjeveroistočnom dijelu Majevice i Semberije. II savjetovanje u Srebrenici. "Stanje i pravci razvoja rudarstva, geologije i metalurgije u Republici Srpskoj na prelazu u XXI vijek". Srebrenica.
14. Milivojević M., Martinović M., Jovanović L., Đurić N. (1998.): Geotermalni resursi Republike Srpske - energetska realnost. II savjetovanje u Srebrenici. "Stanje i pravci razvoja rudarstva, geologije i metalurgije u Republici Srpskoj na prelazu u XXI vijek". Srebrenica.
15. Jovanović L., Đurić N., Glavaš S. (1998.): Prilog poznavanju bilansa podzemnih voda u Republici Srpskoj. II savjetovawe u Srebrenici. "Stanje i pravci razvoja rudarstva, geologije i metalurgije u Republici Srpskoj na prelazu u XXI vijek". Srebrenica.
16. Ђурић Н., Митровић П. (2008): Примјена геосинтетичких материјала при градњи путева. Научни скуп „Ресурси Републике Српске“. Академија наука и умјетности Републике Српске. Бања Лука.
17. Đurić N. (2011): Stepen istraženosti terena na trasi autoputa koridor Vc, dionica Svilaj – Vukosavlje. Zbornik radova Društva za geotehniku Bosne i Hercegovine, Geoexpo 2011. Sanski Most.
18. Đurić N., Đujić A., Mitrović P., Perišić M. (2012): Duboko temeljenje mostova na trasi auto puta koridor Vc, dionica svilaj – Vukosavlje, sekcija 3, stac. km 10+762,500 – km 16+995,94. 3. BiH kongres o cestama. Sarajevo. Knjiga sažetaka, str. 64 i CD
19. Đurić N., Babić R., Vidaković M. (2012): Uticaj izgradnje autoputa koridor Vc, lot1, na floru i faunu okolnog područja. 3. BiH kongres o cestama. Sarajevo. Knjiga sažataka, str. 128. i CD.

Radovi saopšteni na međunarodnim naučnim skupovima

1. Đurić N. (1991): Lawel of water Content of the Salt Deposits in the Tuzla Basin. 4th International Minalal Water Association Congres. Ljubljana(Slovenija) - Portschach (Austrija).
2. Đurić N., Knežiček Ž. (1992): Protection of Environment from the Effekts of the Exploitation of Salt Deposits. Second International Conference of Environmental Issues and Menagement of Waste in Energy and Mineral Production. Calgari, Canada.
3. Đurić N. (1994): Uporedne hidrogeološke kakteristike sonih ležišta u tuzlanskom basenu. X jugoslovenski simpozijum o hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji. Knjiga 1. Hidrogeologija. Kikinda
4. Đurić N. (1996): Raspadanje trakastih laporaca u slatkoj i slanoj sredini. Međunarodni naučni skup. "Pravci razvoja geotehnike". Beograd.
5. Đurić N. (1996.): Agresivnost podzemnih voda na sona ležišta. XI jugoslovenski simpozijum o hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji. Knjiga I. Hidrogeologija. Budva.
6. Đurić N. (1996): Značaj slanih voda sjeveroistočne Bosne. Naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem "Mineralne, termalne i izvorske vode". Aranđelovac. Ekologica br. 3. Posebno izdanje.
7. Đurić N. (1997): Ugroženost životne srdine uslovljena naglom promenom demografske slike na primeru grada Bijeljine. Eko konferencija ¢97 sa međunarodnim učešćem. "Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja". Knjiga 2. Novi Sad.
8. Jovanović L., Đurić N. (1997): Mogućnost iskorištavanja podzemnih voda u Republici Srpskoj. Međunarodni naučni skup "100 godina hidrogeologije u Jugoslaviji". Beograd.
9. Đurić N., Jovanović L. (1997): Perspektive geotermalne energije u Republici Srpskoj. Međunarodni naučni skup "100 godina hidrogeologije u Jugoslaviji". Beograd.
10. Đurić N. (1998.): Ugljevi u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske. 13 kongres geologa Jugoslavije, Knjiga IV, Mineralne sirovine. Herceg Novi.
11. Stojanović B., Đuković J., Lazić D., Stjepanović M., Đurić N. (1999): Uticaj termoenergetskog postrojenja na ugalj na kvalitet površinskih voda. Naučno stručno savjetovanje za međunarodnim učešćem. "Mogući aspekti eksploatacije, priprema i sagorijevanja ugljeva Republike Srpske". Teslić.
12. Đurić N. (2001): Stabilnost padine na lokaciji groblja "Spasine" Površinski kop Bogutovo Selo - Ugljevik. Treći simpozijum "Istraživanje i sanacija klizišta", Donji Milanovac.
13. Đujić A., Đurić N. (2002): Prilog definisanju inženjerskogeoloških i hidrogeoloških karakteristika terena u planskim dokumentima Republike Srpske. XIII jugoslovenski simpozijum o hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji sa međunarodnim učešćem. Knjiga 3. Inženjerska geologija. Herceg Novi.
14. Đurić N., Divković Golić E., Đurić A., Tadić S., Draganović N., Grubačević B. (2002): Ispitivanje stabilnosti padine na lokaciji "Gradsko groblje" u Ugljeviku. XIII jugoslovenski simpozijum o hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji sa međunarodnim učešćem. Knjiga 3. Inženjerska geologija. Herceg Novi.
15. Popović R., Đurić N. (2002): Istraživanje primjene deformabilnosti kamene soli oko podzemnih komora. XIII jugoslovenski simpozijum o hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji sa međunarodnim učešćem. Knjiga 3. Inženjerska geologija. Herceg Novi.
16. Đurić N., Jovanović L., Glavaš S. (2002): Hydrogeological structures and spatial location of aqifers in Bosnia and Herzegovina. Proceedings of the XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Associaton Bratislava, Septembar 1- 4, 2002. Publishing house of the Slovak akademy of sciences.
17. Đurić N., Đujić A. (2004): Definisanje osnovnih inženjersko-geoloških i hidrogeoloških karakteristika terena na lokaciji budućeg mosta na rijeci Bosni u Doboju. I Savjetovanje geologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim sudjelovanjem. Muška voda – Kladanj.
18. Đujić A., Sanrač P., Đurić N., Tadić S. (2004): Geotehnička istraživanja u svrhu izrade projekta sanacije na magistralnom putu M – 17. Deonica Doboj – Šešlije. I Savjetovanje geologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim sudjelovanjem.Muška voda – Kladanj.
19. Đurić N., Tadić S., Cvjetinović P. (2004): Definisanje inženjersko-geoloških i hidrogeoloških karakteristika terena na lokaciji budućeg „gradskog grobnja“ u Bijeljini. I Savjetovanje geologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim sudjelovanjem. Muška voda – Kladanj.
20. Đujić A., Đurić N., Jokanović I. (2005): Analiza uticaja izgradnje mosta preko rijeke Bosne u Doboju, na životnu sredinu. VI Međunarodna eko-konferencija „Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja“, Novi Sad.
21. Đujić A., Đurić N., Santrač P. Đurić A. (2005): Da li su geotehnička istraživanja skuplja prije ili poslije izgradnje objekata. Zbornik radova sa I naučno-stručnog savetovanja „Geotehnički aspekti građevinarstva“. Kopaonik.
22. Đurić N., Santrač P., Đujić A., Bogdanović G. (2005): Analiza stabilnosti padine u svrhu legalizacije stambenog objekta. Zbornik radova sa I naučno-stručnog savetovanja „Geotehnički aspekti građevinarstva“. Kopaonik.
23. Ђурић Н., Ђујић А., Станчић С., Ђурић А. (2006): Угроженост животне средине недостатком канализације, на примјеру града Бијељине. Интернационални научно-стручни скуп „Грађевинарство-наука-пракса“, GNP 2006, Жабљак. Србија и Црна Гора.
24. Ђурић Н., Ђујић А., Станчић С., Марковић Б. (2006): Дефинисање мјера заштите животне средине при изградњи бензинских станица. Интернационални научно-стручни скуп „Грађевинарство-наука-пракса“, GNP 2006, Жабљак. Србија и Црна Гора.
25. Ђурић Н., Јовановић Л., Ђујић А. (2006): Подземне воде у стијенама картсне и карстно-пукотинске порозности у Републици Српској. Први међународни конгрес „Екологија, здравље, рад, спорт“ Бања Лука, Република Српска.
26. Кекановић М., Касаш К., Ђурић Н., Чех А., Караман Г. (2007): Санација клизишта, заштита косина и профила тунела применом нове методе „Пумпани лаки и композитни стиробетон“. Научно стручна конференција „Мултидисциплинарно моделирање и пројектовање грађевинских материјала и конструкција“. Грађевински факултет Суботица.
27. Ђурић Н., Ђујић А., Филиповић Д., Богдановић Г., Јокановић И., Поповић М. (2007): Преглед геотехничких истражних радова и резултати истраживања на Аутопуту Е – 661 у Републици Српској. Друго научно-стручно саветовање „Геотехнички аспекти грађевинарства“. Соко Бања, Србија.
28. Суффи – Мицић С., Ђурић Н. (2007): Ремедијација подручја оштећених површинском експлоатацијом минералних сировина са аспекта најприхватљивије нове намјене. Internacional Conference Ecoremediation. Параћин, Србија.
29. Ђујић А., Ђурић Н., Митровић П. (2008): Геотехничка истраживања и санација клизишта на регионалном путу Бања Лука – Алексићи. Интернационални научно-стручни скуп „Грађевинарство-наука-пракса“, GNP 2008, Жабљак. Црна Гора.
30. Djuric N. (2008): Ending the 100 Years Salt Water Industrial Exploitation in Mineral Salt Site in Tuzla. 10 th International Mine Water Association Congress. Poster session 1. Karlovy Vary, Czech Republic.
31. Djuric N. (2008): Geothermal Energy New Energetic Reality in the Area of Semberija, Republic of Srpska – Bosnia and Heryegovina. 10 th International Mine Water Association Congress. Poster session 1. Karlovy Vary, Czech Republic.
32. Suffi-Micic S., Djuric N. (2008): Sustainability of rural settlements in the area of post-mining activities in Tuzla canton in Bosnia and Herzegovina. 1st Moravian Conference on Rural Research EURORURAL '08. Investigating european countryside. Brno, Czech Republic.
33. Đuković J., Đurić N., Stojanović B., Božić N., Đuran P. (2009): Metodologija praćenja kvaliteta vazduha u urbanim područjima. II međunarodni simpozijum „Zaštita životne sredine u industrijskim područjima“. Kosovska Mitrovica, Srbija.
34. Stojanović B., Đurić N., Đuković J., Božić N., Đuran P. (2009): Primjer primjene metodologije praćenja kvaliteta vazduha u gradu Bijeljini. II međunarodni simpozijum „Zaštita životne sredine u industrijskim područjima“. Kosovska Mitrovica, Srbija.
35. Đurić N., Đuković J., Božić N., Stojanović B. (2009): Uvođenje monitoring sistema za određivanje imisije u vazduhu grada Bijeljine. III međunarodni konkres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, Knjiga 1. Banja Luka.
36. Đurić N., Đujić A., Mitrović P., Tadić S. (2009): Analiza stabilnosti i prijedlog sanacije terena za potrebe izgradnje centra za hemodijalizu u krugu Opšte bolnice „Sveti Apostol Luka“ u Doboju. Treće naučno – stručno savjetovanje „Geotehnički aspekti građevinarstva“. Zlatibor, Srbija.
37. Đurić N., Đuković J., Božić N., Babić R., Stojanović B. (2010): Monitoring sumpor dioksida i lebdećih čestica (LČ10) u vazduhu grada Bijeljine. Internacionalni naučno-stručni skup „Građevinarstvo-nauka-praksa“, GNP 2010, Žabljak. Crna Gora.
38. Đurić N., Đuković J., Božić N., Babić R.,Stojanović B. (2010): Metodologija procjene uticaja na životnu sredinu na primjeru autoputa koridora Vc. Međunarodna naučna konferencija „Životna sredina i biodiverzitet“, Ekologica, Beograd.
39. Stojanović B., Đuković J., Nestorović M., Đurić N., Božić N. (2010): Uloga geotermalne energije u zaštiti životne sredine na području grada Bijeljine. I međunarodni simpozijum „Savremene tehnologije u rudarstvu i zaštiti životne sredine“. Rudarstvo 2010, Tara, Srbija.
40. Đurić N., Tadić S., Đujić A., Đurić A. (2010): Inženjerskogeološka i geotehnička istraživanja karakterističnih klizišta na području opštine Bijeljina. 15. kongres geologa Srbije sa međunarodnim učešćem. Beograd.
41. Đurić N. (2010): Inženjerskogeološka istraživanja klizišta u naselju Ruhotina. 4. hrvatski geološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Šibenik.
42. Đurić N. (2010): Survey of some landslides in the Republic of Serpska. Risk identification and land-use planning for disaster mitigation of landslides and floods in Croatia. Dubrovnik.
43. Zakan S., Suljić N., Đurić N. (2010): Basic of non-stabbility and methodology of landslide stabilisation in Bosnia and Herzegovina. Risk identification and land-use planning for disaster mitigation of landslides and floods in Croatia. Dubrovnik.
44. Đurić N., Babić R., Vidaković M. (2011): Mjere zaštite životne sredine prilikom izgradnje kanalizacionog sistema u Bijeljini. VII Naučno-stručno savjetovanje „Ocjena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja“. Zlatibor, Srbija.
45. Đurić N., Martinović M., Radovanović S., Đurić A. (2011): Mogućnost korištenja geotermalne energije za potrebe industrijskih zona I,II i III u Bijeljini. II Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Rudarstvo 2011“ Stanje i perspektive u rudarstvu i održivi razvoj. Vrnjačka Banja, Srbija.
46. Đurić N. (2011): Procjena rizika zagađenja podzemnih i površinskih voda na trasi autoputa koridor Vc, dionica Svilaj – Vukosavlje. IV Savjetovanje geologa Bosne i Hercegovine, sa međunarodnim učešćem. Sarajevo.
47. Đurić N., Mitrović P. (2011): Geotehnički uslovi projektovanja i izgradnje trase autoputa koridor Vc od rijeke Save do stac. km 3+500. Četvrto naučno – stručno savjetovanje “Geotehnički aspekti građevinarstva”. Zlatibor, Srbija.
48. Đurić N., Mitrović P. (2011): Analiza stabilnosti i prijedlog sanacije klizišta u naselju Obarska – Šumice kod Bijeljine. Međunarodni okrugli sto “Prevencija, monitoring i interventna sanacija klizišta”. Tuzla, Bosna i Hercegovina.
49. Đurić N. (2011): Landslide in Brezovo Polje on the main road Bijeljina – Brčko, Republic of Srpska. “Risk identification and land-use planning for disaster mitigation of landslides and floods in Croatia“. Rijeka.
50. Đurić N., Babić R., Vidaković M. (2012): Mjere zaštite zemljišta prilikom izgradnje auto puta koridor Vc, lot 1, sekcija 3. 4. Internacionalni naučno-stručni skup „Građevinarstvo-nauka-praksa“, GNP 2012, Žabljak. Crna Gora.
51. Đurić N., Savković P., Babić R., Vidaković M. (2012): Praćenje kvaliteta vazduha na području grada Bijeljine mobilnom automatskom monitoring stanicom. Međunarodni naučni skup “Nove strategije i tehnologije zaštite životne sredine”. Ecologica, Beograd.
52. Nedeljković S., Đurić N., Popović M. (2012): Zemljotresna regulativa i autoput. 2nd International Scientific Meeting GTZ 2012. Tuzla.
53. Đurić N., Đujić A., Mitrović P. (2012): Geotehnički uslovi dubokog temeljenja nadvožnjaka na trasi auto puta koridor Vc, dionica Svilaj – Vukosavlje, stac. 0+000,00 - 10+762,50. 2nd International Scientific Meeting GTZ 2012. Tuzla.
54. Đurić N., Đujić A. (2012): Engineering geological characteristics of the terrain along the route highway corridor Vc shares Svilaj – Vukosavlje. 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012. Section “Hydrogeology, Engineering Geology and Geotechnics“. Albena, Bulgaria.
55. Đurić N., Đujić A., Tadić S. (2012): Temeljenje podvožnjaka na trasi autoputa koridor Vc, dionica Svilaj – Vukosavlje. stac. km 10+762,50 – 16+995,94. XIV simpozijum iz inženjerske geologije i geotehnike sa međunarodnim učešćem. Beograd. Zbornik radova, str. 529-538.
56. Đurić N., Savković P., Vidaković M., Babić R. (2013): Uticaj sagorijevanja uglja na aerozagađenje u području grada Bijeljina. I savetovanje sa međunarodnim učešćem. Energetika i rudarstvo 2013. „Zaštita životne sredine i održivi razvoj”. Drvengrad – Mećavnik, Srbija.

  Naučni projekti
1. Istraživanje i uvođenje metodologije procjene uticaja izgradnje i eksploatacije autoputeva na životnu sredinu uz korišćenje IPCC default i drugih faktora emisije. Ministarstvo nauke i tehnologije, Vlade Republike Srpske, 2009.
2. Integrisanje upravljanja okolišem/životnom sredinom: povezivanje lokalnih i nacionalnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini. SEAP – MDG-F –ov program za okoliš i klimatske promjene koji se zajednicki provodi od strane pet agencija: FAO, UNDP, UNEP, UNESCO i UNV. Projekat vezan za opštinu Bijeljina, 2011.
  Međunarodni projekti
1. Skott Vilson V. Britanija: Izrada dijela projektne dokumentacije za Autoput E – 661. Banja Luka – Gradiška.
2. Lotti Italija: Izrada dijela projektne dokumentacije za Autoput E – 661. Banja Luka – Gradiška.
3. Lotti Italija: Istraživanje terena na trasi autoputa koridor Vc, lot 2, Modriča – Karuše u Republici Srpskoj.
4. Inoksa Španija: Izrada dijela projektne dokumentacije za Autoput koridor Vc kroz Bosnu i Hercegovinu.
5. Naftaplin Zagreb: Izrada dijela projektne dokumentacije za trasu regionalnog gasovoda kroz severni dio Republike Srpske Drina – Novi Grad.
6. Savjet ministara Bosne i Hercegovine: Inženjerskogeološe i geotehničke karakteristike terena za potrebe izgradnje deponija čvrstog otpada, shodno Strategiji Svjetske banke, za područje Bosne i Hercegovine.
7. Japanska Vlada: Geotehničke karakteristike terena na lokaciji izgradnje mostova preko rijeke Bosne u Modriči i Doboju.
8. Japanska Vlada: Studija procjene uticaja na životnu sredinu izgradnjom mostova preko rijeke Bosne u Modriči i Doboju.
9. Skott Vilson V. Britanija: Inženjerskogeološke i geotehničke karakterstike terena u cilju rekonstrukcije magistralnog puta Foča – Hum.
10. Janaf – Ekonerg Hrvatska: Geotehničke karakteristzike terena na trasi naftnih derivata od terminala Borod do granice na Savi i Slavonskog Broda.
11. Janaf – Ekonerg Hrvatska: Projekat izrade vertikalnog okna za potrebe izgradnje naftovoda za transport naftnih derivata od terminala Brod do granice na Savi i Slavonskog Broda.
  Domaći projekti
• Istraživanje procesa sleganja sa prognozom deformacija stijenskog masiva, površine terena i građevinskih objekata nakon prestanka nekontrolisane eksploatacije sonog ležišta u Tuzli. Rudnik soli Tuzla, 1989.
• Istraživanje novih tehnologija izluživanja sonih ležišta sa posebnim osvrtom na deponovanje ugljovodonika u izluženim proistorima. Rudarski institut Tuzla, 1990.
• Geotehnički projekat trase trasi autoputa – E 661, Banja Luka – Gradiška, za nivo glavnog projekta. Tehnički institut Bijeljina 2010.
• Geotehnički projekat za izgradnju objekata na trasi autoputa autoputa E 661 Banja Luka – Gradiška, za nivo glavnog projekta. Tehnički institut Bijeljina 2010.
• Geotehnički projekat trase autoputa – koridor Vc, Dionica rijeka Sava (Svilaj – Vukosavlje) Republika Srpska, za nivo glavnog projekta. Tehnički institut Bijeljina 2010.
• Geotehnički projekat za izgradnju objekata na trasi autoputa – koridor Vc, Dionica rijeka Sava (Svilaj – Vukosavlje) Republika Srpska, za nivo glavnog projekta. Tehnički institut Bijeljina 2010.
• Geotehnički projekat za izgradnju Termoelektrane Ugljevik III, 2 x 300 MW, (2012).
• Projekti istražni i istražno-eksploatacioni bušotina na ležištu soli Tetima kod G. Tuzle.
• Projekti eksploatacionih bunara za eksploataciju slanih voda na ležištu kamene soli Tuzla, eksploataciono polje Trnovac i Hukalo.
• Projekti detaljnih geoloških istraživanja slatkih, mineralnih i termomineralnih voda, (Štekavac kod Han Pijeska, Pribitu kod Berkovića, Mašće šume Kalinovik, Banja Dvorovi, Lješnjani kod Novog Grada, Vitinka Kozluk, Kiseljak kod Kozluka, geotermalna energija u Semberiji)
• Projekti detaljnih geoloških istraživanja za potrebe izgradnje linijskih objekata (autoput E 661 Banja Luka – Gradiška, koridor Vc rijeka Sava - Doboj, magistralni put Foča – Hum.
• Projekti detaljnih geoloških istraživanja za potrebe izgradnje velikih i malih hidroelektrana (HE Sutjeska, HE Paunci, MHE Ulog, MHE Medna na Sani i dr.).
• Projekat detaljnih geoloških istraživanja za potrebe izgradnje Termoelektrane Ugljevik III, 2 x 200 MW, dopuna 2 x 300 MW.
• Programi sanitarne zaštite voda za više izvorišta u Republici Srpskoj u cilju određivanja i odražavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite, područja na kojima se nalaze izvorišta, vodnih objekata i voda namijenjenih ljudskoj upotrebi.
• Projekati iz oblasti rudarstva (površinskih kopova) u dijelu geomehanike, inženjerske geologije i odvodnjavanja.
• Projekati vezani za istraživanje procesa koji narušavaju stabilnost stenskog masiva tokom rudarske eksploatacije mineralnih sirovina.
  Elaborati
• Inženjerskogeološke i geomehaničke karakteristike terena sa analizom stabilnosti na području groblja „Spasine“ na PK Bogutovo selo – Ugljevik, Republika Srpska. Geoteh Bijeljina, 1999.
• Geotehnički elaborat za projektovanje i izgradnju trase autoputa E – 661, Banja Luka - Gradiška, Republika Srpska, nivo glavnog projekta. Geoteh – plus Bijeljina, 2006.
• Inženjerskogeološka, geotehnička i hidrogeološka istraživanja autoputa – koridor Vc, deonica reka Sava (Svilaj – Odžak) – Karuše (Doboj) Republika Srpska, za nivo idejnog projekta. Tehnički institut Bijeljina, 2008.
• Inženjerskogeološka i geotehnička istraživanja terena za potrebe izgradnje Regionalnog gasovoda Drina – Novi Grad (456 km), Republika Srpska, za nivo glavnog projekta. Tehnički institut Bijeljina 2008.
• Inženjerskogeološk istraživanja u koridoru trase puta M18, dionica Foča – Hum, nivo: 1. dio 2. faze studije izvodljivosti, (2011).
• Elaborat o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi ležišta kamene soli u Tuzli.
• Elaborat o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi ležišta kamene soli Tetima kod Gornje Tuzle.
• Elaborat o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi ležišta soli Tetimi kod Gornje Tuzle.
• Elaborati o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi slatkih, mineralnih i termomineralnih voda, za više ležišta u Republici Srpskoj.
• Programi sanitarne zaštite voda za više izvorišta u Republici Srpskoj u cilju određivanja i odražavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite, područja na kojima se nalaze izvorišta, vodnih objekata i voda namijenjenih ljudskoj upotrebi.
• Elaoborati iz oblasti geomehanike (temeljenje objekata, deponije šljunka i pijeska, istraživanje i sanacija klizišta, stabilnost rudarskih kosina i odlagališta)
 
  Studije
• Problematika eksploatacije slanih voda na ležištu kamene soli u Tuzli. Rudnik soli Tušanj, 1983.
• Studija uticaja izgradnje pristupnih saobraćajnica i mosta preko rijeke Bosne kod Doboja i mosta preko rijeke Bosne kod Modriče, na životnu sredinu, 2003.
• Mogućnosti vodosnabdevanja grada Tuzle i sjeveroistočne Bosne iz Zelinskog polja kod Zvornika. Geoteh –plus Bijeljina, 2003.
• Studija uticaja izgradnje kanalizacionog sistema fekalne kanalizacije u Bijeljini, na životnu sredinu, 2004.
• Studija uticaja o procjeni na životnu sredinu detaljnih geoloških istraživanja niklonskih ruda na teritoriji opštine Rudo i opštine Višegrad, 2007.
• Studija procjene uticaja na životnu sredinu autoputa – koridor Vc, lot 1 (Svilaj – Vukosavlje) Republika Srpska. Tehnički institut Bijeljina 2010.
• Studija procjene uticaja na životnu sredinu autoputa – koridor Vc, lot 3 dionica Johovac – Doboj jug, Republika Srpska. Tehnički institut Bijeljina 2010.
• Studija ekonomske opravdanosti istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda na teritoriji grada Bijeljine. Tehnički institut Bijeljina, 2010.
• Studije procjene uticaja na životnu sredinu za više industrijskih, infrastrukturnih i različitih privrednih objekata.
www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007