Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

В. проф. др Синиша Делчев

Професор на предметима


Козарачка 2а, 24000 Суботица
Тел. +381 24 554 580
Fax: +381 24 554 580

E-mail: delcevs@gf.uns.ac.rs

Основни подаци

Дан и место рођења:01.04.1959. године, Пирот
Адреса:Грађевински факултет Суботица, Козарачка 2а, 24000 Суботица
Телефон:+381 24 554 580
Мобилни:+381 64 2120 396
Кабинет:202
Електронска пошта:delcevs@gf.uns.ac.rs

Образовање

Средња школа 1973.-1977. год.:Гимназија у Димитровграду, природно-математички смер
Основне студије 1977.-1982. год.:Грађевински факултет Универзитета у Београду, Геодетски одсек
Магистарске студије 1983.-1993. год.:Грађевински факултет Универзитета у Београду, Геодетски одсек
Тема магистарске тезе: Савремени аспекти градских геодетских геодетских мрежа
Докторат 2001. год.:Грађевински факултет Универзитета у Београду, Геодетски одсек
Тема докторске дисертације: Постојећа државна тригонометријска мрежа СРЈ у светлу савремених захтева

Kњиге

 • Геодетске референтне мреже - Збирка решених задатака, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2009, ISBN:978-86-7518-094-4, стр. 64.
 • Геодетска метрологија, уџбеник, Академска мисао, 2016, ISBN:978-86-7466-640-1, стр. 400.

Публиковани радови

Радови у међународним часописима

 • J. Gučević, V. Ogrizović, S. Delčev, V. Vasilić (2010): "Optimum resolution and size of DTM during modelling topographic effec", Geodetski list, Vol.64 (87) No.3, Zagreb, str.177-192, ISSN:0016-710X.
 • S. Delčev, V. Ogrizović, J. Gučević (2012): "Geodetic method of the fuel tank shape inspection", Measurement, Vol. 45, No. 10, pp. 2376–2381, ISSN:0263-2241.
 • Siniša Delčev, Gábor Timár, Miran Kuhar (2014): "Origin of the D48 coordinate system", Geodetski vestnik, Vol. 57, No. 1, pp. 681-694, ISSN:0351-0271. DOI:10.15292/geodetski-vestnik.2014.04.681-694.
 • Delčev, S., Gučević, J., Ogrizović, V., Kuhar, M. (2015): "First-order trigonometric network in the former Yugoslavia", Acta Geodaetica et Geophysica, Vol. 50, No. 2, pp. 219-241, ISSN:2213-5812, DOI:10.1007/s40328-014-0093-1.
 • Delčev S., Gučević J., Ogrizović V . (2014): "Participation of accredited laboratories in proficiency testing schemes and interlaboratory comparisons", Key Engineering Materials, Volume 637, p.13-20, ISSN:print 1013-9826 ISSN:cd 1662-9809 ISSN:web 1662-9795, Trans Tech Publications Ltd., DOI:10.4028/www.scientific.net/KEM.637.13
 • Ogrizović V., Marendić J., Renovica S., Delčev S., Gučević J. (2013): "Testing GPS generated 1pps against a rubidium standard", ACTA IMEKO, Vol 2, No 1, p. 7-11.
 • Gučević, J., Miljković, S., Delčev, S., and Ogrizović, V. (2017): "Effects of Low Temperatures in the Line of Sight of Digital Levels.", Journal of Surveying Engineering, Volume 143, Issue 2 - May 2017, ISSN:(print): 0733-9453, DOI:10.1061/(ASCE)SU.1943-5428.0000210.

Радови у националним часописима

 • Н. Братуљевић, Вл. Миловановић, С. Делчев (1986): "Осам деценија мерења основица једериновом методом", Геодетска служба бр. 45, Београд, стр. 55-61.
 • С. Делчев (1998): "Утицај атмосферских услова на тачност мерења дужина у градским положајним мрежама", Геодетска служба, 75-79, Београд, стр. 19-28.
 • Р. Мркић, С. Делчев, Ж. Лаловић (1998): "Успостављање еталонске мреже Института за геодезију за еталонирање мерила за углове и дужине", Геодетска служба 75-79, Београд, стр. 40-50.
 • С. Делчев, и др. (2005): "Метролошка лабораторија Института за геодезију - првих двадесет година", Геодетски журнал бр. 11, стр. 10-11.
 • Ј. Гучевић, С. Делчев, В. Огризовић, В. Василић (2006): "Употреба даљиномера Мекометар МЕ5000 у оквиру одржавања еталона", Геодетска служба бр. 104, стр. 5-10, ISSN:1450-9474 COBISS.SR-ID. 79856386.
 • С. Делчев (2006-): "Испитивање (оверавање) геодетских инструмената", Геодетски журнал бр. 13-43, (чланак у наставцима), ISSN:1451-2602.
 • З. Милосављевић, С. Делчев (2011): "Прикупљање, обрада и презентација података о простору за потребе израде геодетских подлога за пројектовање саобраћајница", Пут и саобраћај, Друштво за путеве Србије, III/2011, ISSN:0478-9733, стр. 5-14.
 • З. Милосављевић, С. Делчев (2011): "Прецизне терестричке хомогене геодетске мреже – предуслов обележавања великих инфраструктурних објеката у нискоградњи", Пут и саобраћај, Друштво за путеве Србије, IV/2011, ISSN:0478-9733, стр. 9-14.
 • Jelena Gučević, Vukan Ogrizović, Olivera Vasović, Siniša Delčev (2012): "Staking-out projected boundaries of natural property Vršac mountains using the RTK GPS/GLONASS method", Гласник Српског географског друштва, свеска XCII-бр. 4, UDC: 528.8(497.113)(23), DOI:10.2298/GSGD1204099K, стр.79-98.
 • Vukan Ogrizović, Siniša Delčev, Jelena Gučević (2013): "Calibration procedure for zenith plummets", Savez geodeta Srbije, Geonauka Vol. 1., No. 2., pp. 36-40, ISSN:2334-8119, DOI:10.14438/gn.2013.13.
 • Žarko Nestorović, Siniša Delčev (2014): "Comparison of height differences obtained by trigonometric and spirit leveling method", Savez geodeta Srbije, Geonauka Vol. 2, No 4, p. 30-37, UDC: 528.482:519.23, DOI:10.14438/gn.2015.01.

Радови саопштени на научним скуповима

Радови на међународним научним скуповима

 • S. Delčev, D. Blagojević, O. Odalović, J. Gučević, V. Ogrizović, V. Vasilić (2004): "Metrological laboratory for angle and length measurements examination", Konferencija INTERGEOEAST, Mart 3-5, Beograd, CD-izdanje ISBN-86-85079-00-4, Session 8.
 • S. Ašanin, S. Delčev, D. Blagojević, V. Ogrizović, O. Odalović, J. Gučević, V. Vasilić (2004): "The operative polygon for reconsrtuction of the roads", Konferencija INTERGEOEAST, Mart 3-5, Beograd, CD-izdanje ISBN-86-85079-00-4, Session 10.
 • S. Delčev, V. Vasilić (2006): "Meter Convention - 130 Years", InterGEO East Conference for Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment, Feb. 23-24, 2006, Belgrade, Proceedings, pp. CD, ISBN:86-85079-01-2.
 • S. Delčev, V. Ogrizović, J. Gučević, V. Vasilić. (2006): "Optimization of the measuring procedure for distance reduction within the realization of geodetic frames", InterGEO East Conference for Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment, Feb. 23-24, 2006, Belgrade, Proceedings, pp. CD, ISBN:86-85079-01-2.
 • S. Delčev, V. Ogrizović, J. Gučević, V. Vasilić. (2006): "Comparasion of the distances measured by MEKOMETER ME5000 and GPS receiver TRIMBLE 4600LS within the secondary standard of distance", InterGEO East Conference for Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment, Feb. 23-24, 2006, Belgrade, Proceedings, pp. CD, ISBN:86-85079-01-2.
 • S. Delčev, V. Vasilić, V. Ogrizović‚, J. Gučević (2008): "The place of metrological laboratory ML160 in the Serbian metrological standards hierarchy", InterGEO East Conference for Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment. Belgrade, Feb. 18-20, Proceedings, CD, np. 7.
 • S. Delčev, V. Vasilić, V. Ogrizović, J. Gučević (2008): "Maintaining length and angle standards in the Republic of Serbia within the geodetic metrological laboratory", Integrating Generations FIG Working Week 2008, Stockholm, Sweden, June 14-19, ISBN:978-87-90907-67-9, np. 14.
 • V. Ogrizović, V. Vasilić, S. Delčev, J. Gučević (2008): "National traceability of GPS measurements in the Republic of Serbia", [TF] Time and Frequency, 1st Regional Metrology Organisations Symposium – RMO 2008, 20th International Metrology Symposium, Cavtat-Dubrovnik, Croatia, November 12-15, ISBN:978-953-95179-1-3, pp. 180-183.
 • V. Ogrizović, S. Delčev, V. Vasilić, J. Gučević. (2008): "Historical review of astro-geodetic observations in Serbia", Proceedings of the meeting: Studying nature through centuries - 120th anniversary of Belgrade observatory, oct. 16-20, 2008, Belgrade, Serbia, ISBN:978-86-80019-28-4, Pages: 181-185.
 • V. Ogrizović, V. Vasilić, S. Delčev, J. Gučević (2009): "Testing the stability of GPS oscillators within Serbian permanent GPS stations network", XIX IMEKO World Congress, Fundamental and Applied Metrology, September 6-11, Lisbon, Portugal, ISBN:978-963-88410-0-1 © 2009 IMEKO, Pages: 522-526.
 • S. Delcev, V. Ogrizovic, V. Vasilic, J. Gucevic (2009): "Accuracy testing of RTK service of the Permanent station network in the Republic of Serbia" FIG Working Week, Eilat, Israel, May 3-8, ISBN:978-87-90907-73-0.
 • V. Ogrizović, V. Vasilić, S. Delčev, J. Gučević (2009): "Testing the stability of GPS oscillators within Serbian permanent GPS stations network", XIX IMEKO World Congress, Fundamental and Applied Metrology, September 6-11, Lisbon, Portugal, ISBN:978-963-88410-0-1 © 2009 IMEKO, Pages: 522-526.
 • S. Delčev, V. Ogrizović, J. Gučević (2010): "Geodetic method of the fuel tank shape inspection", IXth International Scientific Conference: COORDINATE MEASURING TECHNIQUE, April 14-16, Bielsko-Biała - Ustroń, Poland, CD.
 • Gučević, J., Delčev, S., Ogrizović, V. (2011): "Determining temperature dependence of collimation error of digital level Leica DNA03", FIG Working Week 2011 - Bridging the Gap between Cultures, May 18-22, Marakech, Morroco, ISBN:978-87-90907-92-1.
 • S. Delcev, M. Pejic, J. Gucevic, V. Ogizovic (2011): "A procedure for accuracy investigation of terrestrial laser scanner", 10th IMEKO Symposium LMPMI (Laser Metrology for Precision Measurement and Inspection in Industry), Braunschweig, Germany, September 12-14, ISBN:978-3-18-092156-3, pp. 273-280.
 • S. Delčev, V. Ogrizović, J. Gučević (2011): "Combined geodetic networks in deformation detection", INGEO 2011 – 5th International Conference on Engineering Surveying, Brijuni, Croatia, September 22-24, pp. 177-184, ISBN:978-953-6082-15-5.
 • Ž. Nestorović, Z. Gospavić, B. Božić, S. Delčev (2011): "Geodetic networks of special purposes in hydropower industry", INGEO 2011 – 5th International Conference on Engineering Surveying, Brijuni, Croatia, September 22-24, pp. 135-142, ISBN:978-953-6082-15-5.
 • Siniša Delčev, Vukan Ogrizović and Sanja Grekulović (2011): "Practical training in geodesy at the Department of geodesy and geoinformatics of Civil engineering in Belgrade", International scientific conference - Professional practice and ducation in geodesy and related fields, Serbian union of surveyors, Kladovo, 24-26 june, ISBN:978-86-7518-135-4, pp. 464-468.
 • Gučević, J., Delčev, S., Ogrizović, V., Pejić, M., Mišković, Z. (2012): "Determination of a bridge movement", In: 10th International Scientific Conference: Coordinate Measuring technique, 23rd - 25th April, Bielsko-Biała - Ustroń, Poland, USB - np. 9.
 • Siniša Delčev, Vukan Ogrizović and Jelena Gučević (2012): "Historical review of measurements using invar wires in Serbia", FIG Working Week 2012, Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage, Rome, Italy, 6-10 May, ISBN:97887-90907-98-3.
 • Ogrizović, V., Marendić, J., Renovica, S., Delčev, S., Gučević, J. (2012): "Geodetic class GPS receiver as a standard for time-critical applications", XX IMEKO World Congress, 9-14. September, Busan, Republic of Korea, ISBN:978-89-950000-5-2-95400, pp. 1-5.
 • Vukan Ogrizović, Jelena Gučević, Siniša Delčev (2013): "Influence of GPS measurements quality to NTP time-keeping", 19th Symposium IMEKO TC 4 Symposium and 17th IWADC Workshop, July 18-19, Barcelona, Spain, ISBN-13: 978-84-616-5438-3, pp. 208-212.
 • Jelena Gučević, Siniša Delčev and Vukan Ogrizović (2013): "Inter-laboratory comparisons with the calibration of geodetic instruments", 16th International Congress of Metrology, October 7-10, Paris, Published by EDP Sciences, DOI:http://dx.doi.org/10.1051/metrology/201306009.
 • Siniša Delčev, Jelena Gučević, Vukan Ogrizović (2013): "Necessity of involvement of calibration laboratories in PT schemes", 11th International Symposium on Measurement and Quality Control 2013, September 11-13, 2013, Cracow-Kielce, Poland, pages 4.
 • Сања Туцикешић, Синиша Делчев, Драган Мићановић (2013): "Могућност примене ГПС уређаја приликом полицијских увиђаја на местима саобраћајних незгода", IV међународни симпозијум "Нови хоризонти саобраћаја и комуникација 2013", Новембар 22. и 23., Добој, стр. 71-76, ISBN:978-99955-36-45-9.
 • Gučević, J., Delčev, S., Ogrizović, V., Pejić, M., Popović, J., Pejović, M. (2014): "Geodetic works during the estimation of the vertical displacement of a bridge under a load test", 6th International Conference on Engineering Surveying, April 3-4, 2014, Prague, Czech Republic.
 • Siniša Delčev, Jelena Gučević, Vukan Ogrizović (2014): "Apriori accuracy estimation of terrestrial laser scanners", XIth International Scientific Conference COORDINATE MEASURING TECHNIQUE, University of Bielsko-Biała, Laboratory of Metrology, IMEKO International Measurement Confederation (TC14 – Measurement of Geometrical Quantities), 2nd – 4th April, Poland, 2014.
 • Jelena Gučević, Siniša Delčev, Vukan Ogrizović (2015): "Comparison of different software for GPS network adjustment", From the wisdom of the ages to the challenges of modern words, FIG Working Week 2015 Proceedings, 17-21 May, Sofia, Bulgaria, 2015.
 • Vukan Ogrizović, Stefan Miljković, Siniša Delčev, Jelena Gučević (2015): "A flatbed scanner as a platform for calibrating line scales", IMEKO XXI WORLD CONGRESS – FULL PAPERS, Editor: Assoc. Prof. Jan Holub, August 30 - September 4, Prague, Czech Republic, pp. 1515-1518. ISBN:978-80-01-05793-3.
 • Vukan Ogrizović, Stefan Miljković, Siniša Delčev, Jelena Gučević (2016): "Testing the verticality of the surveying equipment by means of the close-range photogrammetry", XIIth International Scientific Conference, Bielsko-Biała - Szczyrk, 18th - 20th of April 2016, Poland, USB - pp. 5.
 • Stefan Miljković, Siniša Delčev, Jelena Gučević, and Vukan Ogrizović (2016): "Application of genetic algorithms in solving the problems of determining the optimal positions of the points when designing 2D geodetic networks", International scientific conference GEO2016: Professional practice and education in geodesy and geoinformatics, 02.-05. June 2016, Kopaonik, Serbia, ISBN:978-86-7518-189-7, 99-107.
 • Мирослав Кубурић, Синиша Делчев, Вукан Огризовић, Стефан Миљковић (2017): "Application of mobile mapping sistems for the purpose of producing the cadastre of traffic signaling", 5. Међународна конференција савремена достигнућа у грађевинарству, Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, 21. април 2017., ISBN:978-86-80297-68-2, pp. 901-912, DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.094.
 • Стефан Миљковић, Мирослав, Кубурић, Вукан Огризовић, Синиша Делчев, Јелена Гучевић (2017): "Application of unmanned aerial vehicles in determining the cubic contents of material", 5. Међународна конференција савремена достигнућа у грађевинарству, Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, 21. април 2017., ISBN:978-86-80297-68-2, pp. 913-920, DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.095.

Радови на домаћим научним скуповима

 • С. Делчев (1987): "Положајна и висинска основа Аеродрома Београд", Саветовање о основним геодетским радовима и опреми за њихово извођење, Струга, стр. 521-542.
 • Н. Братуљевић, Н. Клем, С. Делчев (1987): "Аутоматска обрада података дела Нивелмана високе тачности СФРЈ-2", Саветовање о основним геодетским радовима и опреми за њихово извођење, Струга, стр. 321-328.
 • Вл. Миловановић, Р. Мркић, С. Делчев (1987): "Еталонирање и преглед прецизних нивелманских летава", Саветовање о основним геодетским радовима и опреми за њихово извођење, Струга, стр. 387-400.
 • Н. Братуљевић, Вл. Миловановић, С. Делчев (1988): "Проблеми повезивања основног оперативног полигона са положајном и висинском основом Београда", Саветовање о инжењерској геодезији, Приштина, стр. 375-386.
 • С. Делчев (1988): "Метода мерења хоризонталних углова", Саветовање о новим мерним инструментима и методама мерења, Београд, стр. 87-94.
 • К. Врачарић, Г. Перовић, С. Ашанин, И. Алексић, С. Марошан, З. Госпавић, С. Делчев, Н. Перин, Ј. Поповић, Б. Миловановић (1998): "Одређивање геометријског облика резервоара за бензин геодетским методама", 10. Конгрес Југословенског друштва конструктера, Врњачка бања, стр. 163-168.
 • Р. Мркић, И. Алексић, С. Делчев (1998): "Оптимизација дизајна и метода мерења дводимензионалних годетских мрежа", Симпозијум о мерењима и мерној опреми, Београд, стр. 177-185.
 • С. Делчев (2000): "Проблеми редукције мерења дужина са физичке површи земље на рачунску површ", Конгрес метролога Југославије, Нови сад, 8 страна, CD-издање.
 • С. Делчев, Ј. Васовић-Гучевић (2000): "Поновљивост мерења хоризонталних углова", Конгрес метролога Југославије, Нови сад, 8 страна, CD-издање.
 • С. Делчев (2003): "Приказ дијагностичког изравнања државне референтне хоризонталне мреже", Саветовање: Основни геодетски радови - стање и перспектива, Аранђеловац, 8 страна, CD-издање.
 • С. Делчев, В. Василић (2003): "Упоређење испитивања метролошких карактеристика теодолита помоћу колиматора и визурних маркица", Конгрес метролога, Београд, ISBN-86-7083-518-5, стр. 307-316.
 • С. Делчев (2003): "анализа разлика дужина мерених електро-оптичким даљиномерима и ГПС вектора", Конгрес метролога, Београд, ISBN-86-7083-518-5, стр. 268-280.
 • С. Делчев, Д. Благојевић, О. Одаловић, В. Василић, Ј. Гучевић, В. Огризовић (2005): "Метролошка лабораторија у систему метролошког обезбеђења геодетских мерних средстава", Конгрес метролога, мај 18-20, Београд, ISBN-86-7518-050-0, стр. 50-57.
 • О. Васовић, С. Делчев, Ј. Гучевић (2005): "Теренско одређивање средњег метра бар-код летава", Конгрес метролога, мај 18-20, Београд, ISBN-86-7518-050-0, стр. 317-324.
 • С. Делчев (2005): "Параћинска основица - век други", Конгрес метролога, мај 18-20, Београд, ISBN-86-7518-050-0, стр. 325-332.
 • Синиша Делчев, Драган Благојевић (2007): "Нови државни референтни систем републике србије", Конференција "Увођење новог геодетског референтног система", Републички геодетски завод Републике Србије, Сава Центар, Београд, 11. до 12. маја 2007. године.
 • В. Василић, С. Делчев, В. Огризовић и Ј. Гучевић (2007): "Одређивање стабилности осцилатора ГПС пријемника", Конгрес метролога, Септ. 24-28, 2007, Златибор.
 • С. Делчев, В. Василић, С. Грекуловић (2009): "Испитивање утицаја грешке визирања на тачност мерења дужина", Конгрес метролога, Палић, CD-издање ISBN-978-86-7892-212-1, 8 страна.
 • Ј. Гучевић, В. Огризовић, С. Делчев (2010): "Програм обуке метролога у акредитованој лабораторији", ГЕОИНФО 2010, Савез геодета Србије, 21. октобар, Београд, 6 страна, CD-издање.
 • Оgrizović V., Gučević Ј., Delčev S. (2011): "Аmbient temperature changes and the impact to time measurement error", XVI National Conference of Astronomers of Serbia, in Belgrade, from October 10 to 12.
 • С. Делчев, Ј. Гучевић, В. Огризовић (2011): "Одређивање грешке центрисања у лабораторији МЛ160", Конгрес метролога 2011, Кладово, октобар 17.-19., ISBN:978-86-7518-139-2, стр. 121-127.
 • З. Милосављевић, С. Делчев, М. Раденковић (2011): "Одређивање прецизности мерења дужина електро-оптичким даљиномерима линеарном регресијом", Конгрес метролога 2011, Кладово, октобар 17.-19., ISBN:978-86-7518-139-2, стр. 88-94.
 • В. Огризовић, Ј. Гучевић, С. Делчев (2011): "Labview као саставни део програмског система за еталонирање геодетских инструмената", ГеоИНФО 2011, Савез геодета Србије, Ковачица, октобар 21-22.
 • Gučević, J., Delčev, S., Ogrizović, V. (2012): "Importance of permanent education in the field of geodetic metrology", Proceedings of the National Scientific Conference GEO2012, University of Belgrade - Faculty of Civil Engineering, 26-27. October, Belgrade, ISBN:978-86-7518-154-5, pp. 199-207.
 • Делчев С., Огризовић В., Гучевић Ј. (2013): "Упоређење метода еталонирања мерних трака", Конгрес метролога 2013, Дирекција за мере и драгоцене метале, Факултет техничких наука Нови Сад, октобар 16.-18., Борско језеро, ISBN:978-86-7287-040-4, COBISS.SR-ID 201852684.
 • Jelena Gucevic, Siniša Delcev, Vukan Ogrizovic, Stefan Miljkovic (2015): "Validation of a non-standard method for calibrating terrestrial laser scanners", Kongres metrologa 2015, 12.-15. oktobar, Zlatibor, ISBN:978-86-7518-182-8, USB - 9 strana.

Учешће у пројектима

 • ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПОЛИГОН ПАРАЋИН, Подпројекат у оквиру пројекта ТЕОРИЈСКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ИСТРАЖИВАЊА О ОПТИМАЛНИМ НАЧИНИМА ПРИМЕНЕ НОВЕ ТЕХНИКЕ У ГЕОДЕЗИЈИ, Републичка заједница науке, 1978-1982.
 • ОБРАДА ПОДАТАКА НИВЕЛМАНА ВИСОКЕ ТАЧНОСТИ СРБИЈЕ, КОСОВА И МАКЕДОНИЈЕ, Републичке управе Србије и Македоније, 1983-1988.
 • ОДРЕЂИВАЊЕ САВРЕМЕНИХ ПОМЕРАЊА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ НА ПОДРУЧЈУ СФРЈ, Савезни комитет за науку и технологију, 1989.
 • МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНО ИЗУЧАВАЊЕ ПРОМЕНЕ СРЕДЊЕ ГЕОГРАФСКЕ ШИРИНЕ БЕОГРАДА, Републичка заједница науке, 1990.
 • МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНО ИЗУЧАВАЊЕ САВРЕМЕНИХ ПОМЕРАЊА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ НА ПОДРУЧЈУ ЈУГОСЛАВИЈЕ, Савезни комитет за науку, технологију и информатику, Мултидисциплинарни пројекат са Астрономском опсерваторијом и Сеизмолошким заводом, 1994.-2000.
 • ГЕОДЕТСКЕ МРЕЖЕ БЕОГРАДА ЗА ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ О ПРОСТОРНОЈ СТРУКТУРИ И ПРАЋЕЊУ ГЕОДИНАМИЧКИХ ПРОЦЕСА, Репучбличка заједница науке, 1990.
 • ГЕОДЕТСКЕ РЕФЕРЕНТНЕ МРЕЖЕ СРЈ, Републички геодетски завод Србије, 1995.
 • ПРОЈЕКАТ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РЕФЕРЕНТНЕ ГПС МРЕЖЕ, Савезно министарство за привреду, 1998.
 • РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РЕФЕРЕНТНЕ ГПС МРЕЖЕ, Савезно министарство за привреду, 1998.
 • ПРОЈЕКАТ УКЉУЧИВАЊА МРЕЖЕ НИВЕЛМАНА ВИСОКЕ ТАЧНОСТИ СРЈ У МРЕЖУ УЕЛН, Пројекат IAG, Савезно министарство за привреду, 2000.
 • ПРОЈЕКАТ ПОВЕЗИВАЊА НОВОГ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ МАРЕОГРАФА У МРЕЖУ НИВЕЛМАНА ВИСОКЕ ТАЧНОСТИ И УЕЛН, Пројекат IAG, Савезно министарство за привреду, 2001, Руководилац пројекта.
 • АНАЛИЗА МОГУЋНОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ НОВОГ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА И ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ПРОСТОРНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ПОЗИЦИОНИРАЊА У КАТАСТРУ НЕПОКРЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Министарство науке и заштите животне средине, 2005-2007.
 • ИСТРАЖИВАЊЕ ОПТИМАЛНОГ МОДЕЛА ИНТЕГРАЦИЈЕ ПОДАТАКА ДРЖАВНОГ ПРЕМЕРА И НОВОГ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Министарство за науку и технолошки развој, 2008-2010, Руководилац пројекта.
 • ПРИМЕНА GNSS И LIDAR ТЕХНОЛОГИЈЕ У МОНИТОРИНГУ СТАБИЛНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ТЕРЕНА, Министарство за науку и технолошки развој, 2011-2016, (Реализатор: Рударско-геолошки факултет у Београду).

Стручни радови

 • Н. Братуљевић и др.: Нивелман високе тачности за подручје ХЕ "Ђердап", Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1983.
 • Вл. Миловановић и др.: Пребацивање Нивелмана преко дунава за подручје ХЕ "Ђердап", Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1983.
 • Н. Братуљевић и др.: Аутоматска обрада података мерења дела Нивелмана високе тачности СФРЈ II, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1983.
 • Д. Јоксић и др.; Израда ситуационих планова ХИП Прахово, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1984.
 • Н. Братуљевић и др.: Нивелманска мрежа Тивта, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1986.
 • Н. Братуљевић и др.: Нивелманска мрежа Бара, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1986.
 • Н. Братуљевић и др.: Нивелманска мрежа Будве, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1986.
 • С. Контић и др.: Пројекат геодетских мрежа и комплексног премера подручја Аеродрома Београд, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1986.
 • С. Контић и др.: реализација пројекта геодетских мрежа и комплексног премера подручја Аеродрома Београд, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1986.
 • Вл. Миловановић, и др.: Испитивање прецизних нивелманских летава типа Zeiss - Геодетски завод Титоград, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1986.
 • Вл. Миловановић и др.: Испитивање нивелира типа Wild N3 и нивелира Zeiss Ni007 - Геодетски завод Титоград, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1986.
 • Н. Братуљевић и др.: Нивелман високе тачности СФРЈ II - друга фаза, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1986.
 • Н. Братуљевић, Р. Мркић, С. Делчев: Пројекат тригонометријских мрежа источне Црне Горе, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1987.
 • Н. Братуљевић и др.: Нивелманска мрежа Котора, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1987.
 • Н. Братуљевић и др.: Нивелманска мрежа Херцег Новог, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1987.
 • Р. Мркић, С. Делчев: Испитивање цевастих либела типа "SR3 3036" - "Искра" Центар за електрооптико Љубљана, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1987.
 • Д. Јоксић, Н. Братуљевић и др.: Реализација пројекта основног оперативног полигона аутопута "Братство-јединство" око Београда, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1987.
 • Вл. Миловановић и др.: Одређивање дужина основице (калибрационе линије) Параћин, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1988.
 • Н. Братуљевић и др.: Тригонометријска мрежа Титовог Ужица, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1988.
 • Н. Братуљевић и др.: Полигонометријска мрежа Титовог Ужица, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1988.
 • Н. Братуљевић и др.: Пројекат тригонометријске мреже савског насипа, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1988.
 • Н. Братуљевић и др.: Периодични Нивелман високе тачности за подручје ХЕ "Ђердап", Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1988.
 • С. Делчев, В. Васиљев, Д. Благојевић: Испитивање прецизних нивелманских летава типа Wild - РО "Енергопројект" Београд, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1988.
 • С. Делчев, В. Васиљев, Д. Благојевић: испиТивање прецизних нивелманских летава типа Zeiss - РО Хидросистем "Радоњић", Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1988.
 • С. Делчев, В. Васиљев: Иситивање прецизних нивелманских летава типа Wild - Завод за фотограметрију Београд, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1989.
 • С. Делчев, В. Васиљев: Калибрација дистомата Recota и летве за прецизну полигонометрију типа Wild - Хидромелиорациони систем "Стрежево" Битола, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1989.
 • С. Делчев, В. Васиљев: Калибрација дистомата Wild Di-4l - РО "Енергопројект" Београд, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1989.
 • С. Делчев, В. Васиљев: Калибрација дистомата Wild Di-1000 - Градска геодетска управа Скопје, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1989.
 • С. Делчев, В. Васиљев: Калибрација дистомата Wild Di-4l и Geodimeter Aga-220 - РО "Колубарско-тамнавски копови", Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1989.
 • С. Делчев: Одређивање вредности адиционе и мултипликационе константе даљиномера Wild Di-20, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1989.
 • Н. Братуљевић и др.: Тригонометријска мрежа Горњег Милановца, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1989.
 • С. Ашанин и др.: Обележавање и контрола постављања монтажних елемената бродова - Бродоградилиште "Тито", Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1989.
 • С. Делчев: Учешће у реализацији пројекта P-1101 Iraq, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1989.
 • С. Делчев, В. Васиљев, Д. Благојевић: Израда ситуационог плана "Уметничка колонија" применом нове технологије, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1990.
 • Н. Братуљевић, Р. Мркић, С. Делчев: Испитивање даљиномера Wild Di-20 и метеоролошког прибора коришћених за мерења у градској тригонометријској мрежи Крагујевца, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1990.
 • Н. Братуљевић и др.: Тригонометријска мрежа Крагујевца, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1990.
 • С. Делчев: Испитивање даљиномера Wild Di-20 и метеоролошког прибора коришћених за мерења у градској тригонометријској мрежи Призрена, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1991.
 • Н. Братуљевић и др.: Тригонометријска мрежа Призрена, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1991.
 • Н. Братуљевић и др.: Нивелман високе тачности СФРЈ II - трећа фаза, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1991.
 • С. Делчев, С. Драгићевић: Испитивање прецизних нивелманских летава типа Zeiss - Пим-пројект Београд, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1991.
 • С. Ашанин, С. Делчев, В. Васиљев, Д. Благојевић: Параћинска основица - одређивање еталонских дужина и испитивање стабилности стубова, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1991.
 • С. Делчев, В. Васиљев, Д. Благојевић: Одређивање адиционе и мултипликационе константе даљиномера Zeiss EOT-2000 - Завод за изградњу града Београда, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1991.
 • С. Делчев, В. Васиљев, Д. Благојевић: Испитивање електронског теодолита Wild т-1000 и даљиномера Wild Di-4 - КМГ "Трудбеник" Београд, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1992.
 • С. Делчев, В. Васиљев, Д. Благојевић, Ж. Лаловић: Испитивање даљиномера типа Sokkia Red mini-3 и даљиномера типа Zeiss EOT-2000 - РГЗ Србије, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1995.
 • С. Делчев, В. Васиљев, Д. Благојевић, Ж. Лаловић: Испитивање даљиномера типа Topcon GTS-212 и мерних глава типа Topcon DM-A5 - РГЗ Србије, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1996.
 • С. Делчев, В. Васиљев, Д. Благојевић, Ж. Лаловић, С. Марошан: Испитивање даљиномера типа Topcon GTS-212 - РГЗ Србије, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 1997.
 • С. Делчев, Ж. Лаловић: Испитивање прецизних нивелманских летава типа Zeiss - Велика Морава, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 2001.
 • С. Делчев, Д. Благојевић: Испитивање нивелира типа Zeiss (Ni020, Ni020a и Ni040) - НИС Нафтагас ПФ Зрењанин, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 2002.
 • К. Врачарић, Б. Божић, С. Делчев, Б. Миловановић: Топографски план размере 1:500 локације Карабурма за потребе израде регулационог плана, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Београд, 2003.
 • С. Делчев и др.: Еталонирање (преглед и верификација) геодетских мерила (преко 2500 различитих врста мерила) - Метролошка лабораторија Института за геодезију Грађевинског факултета у Београду, Београд, од 2002.
 • К. Врачарић, Б. Божић, С. Делчев: Геодетски радови на одређивању координата положаја тачака дуж магистралног пута М21 од Чајетине до Кокиног брода, Институт за геодезију Грађевинског факултета у Београду и Хидропромет инжењеринг, Београд, 2003.
 • С. Делчев, Д. Благојевић и др.: Геодетски радови на одређивању координата положаја тачака дуж магистралног пута М22 од мотела Шарић до Рибарића, Институт за геодезију Грађевинског факултета у Београду, Београд, 2003.
 • С. Делчев, Д. Благојевић и др.: Геодетски радови на одређивању координата положаја тачака дуж магистралног пута М4 од Лознице до Свилајнца, Институт за геодезију Грађевинског факултета у Београду, Београд, 2003.
 • С. Ашанин, С. Делчев: Техничка контрола главног пројекта "Геодетско-техничко осматрање - оскултација објеката у насељу Голубиње", Институт за геодезију Грађевинског факултета у Београду, Београд, 2003.
 • С. Делчев, Б. Божић, Д. Благојевић: Геодетски радови на одређивању координата положаја тачака дуж аутопута од Београда до Јагодине и од Јагодине до Грделичке клисуре, Београд, 2004.
 • Б. Ћорић, и др.: Испитивање стабилности конструкције моста "Слобода" у Новом Саду под пробним оптерећењем, Институт за геодезију Грађевинског факултета у Београду, Београд, 2005.
 • С. Делчев, Д. Благојевић: Пројекат оперативног полигона и снимања детаља пруге на деоници Панчево-Вршац, Саобраћајни институт ЦИП, 2005.
 • С. Делчев: Пројекат геодетских радова за оскултацију железничког металног моста на клизишту код Друглића на прузи Београд-Бар у km 238+445,95, Институт за геодезију Грађевинског факултета у Београду, Београд, 2005.
 • С. Делчев, В. Огризовић: Реализација пројекта геодетских радова за оскултацију железничког металног моста на клизишту код Друглића на прузи Београд-Бар у km 238+445,95 - прва серија мерења, Институт за геодезију Грађевинског факултета у Београду, Београд, 2005.
 • Миладиновић М., Божић Б., Делчев С., Гучевић Ј., Огризовић В.: Идејни пројекат геодетско-фотограметријских радова на изради топографских планова и ортофото планова подручја рударских басена Колубара и Костолац, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, 2006.
 • С. Делчев, В. Огризовић, Ј. Гучевић: Пословник о квалитету лабораторије за еталонирање Ознака документа: МЛ160.ПС-422-1 Издање: A Измена: 1, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2009.
 • В. Огризовић, С. Делчев, Ј. Гучевић: Радно Упутство: Еталонирање даљиномера, Ознака документа: МЛ160.РУ-1, Издање: А Измена: 1, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2009.
 • С. Делчев, В. Огризовић, Ј. Гучевић: Радно упутство: Еталонирање система за глобално позиционирање, Ознака документа: МЛ160.РУ-2, Издање: А Измена: 1, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2009.
 • В. Огризовић, С. Делчев, Ј. Гучевић: Радно упутство: Еталонирање зенитлота, Ознака документа: МЛ160.РУ-3, Издање: А Измена: 1, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2009.
 • Ј. Гучевић, С. Делчев, В. Огризовић: Радно упутство: Еталонирање нивелира, Ознака документа: МЛ160.РУ-4, Издање: А Измена: 1, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2009.
 • С. Делчев, В. Огризовић, Ј. Гучевић: Радно упутство: Еталонирање летви, лењира и мерних трака, Ознака документа: МЛ160.РУ-5, Издање: А Измена: 1, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2009.
 • Ј. Гучевић, С. Делчев, В. Огризовић: Радно упутство: Еталонирање теодолита, Ознака документа: МЛ160.РУ-6, Издање: А Измена: 1, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2009.
 • С. Делчев, В. Огризовић, Ј. Гучевић: Пословник о квалитету лабораторије за еталонирање, Ознака документа: МЛ160.ПС-422-1 Издање: A Измена: 2, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2010.
 • Ј. Гучевић, С. Делчев, В. Огризовић: План обуке нових чланова лабораторије, Ознака документа: МЛ160.ЗП-2.1, Издање: А Измена: 1, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2010.
 • С. Делчев, В. Огризовић, Ј. Гучевић: Пословник о квалитету лабораторије за еталонирање, Ознака документа: МЛ160.ПС-422-1 Издање: A Измена: 3, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2011.
 • З. Мишковић, и др.: Геодетско осматрање конструкције пешачког моста у Сремској Митровици, Грађевински факултет у Београду, Београд, 2011.
 • З. Мишковић, и др.: Испитивање пробним оптерећењем друмског моста И5: СЛ5-СЛ9 на делу унутрашњег магистралног прстена - УМП, Грађевински факултет у Београду, Београд, 2011.
 • З. Мишковић, и др.: Испитивање пробним оптерећењем друмског моста И6: СД5-СД9 на делу унутрашњег магистралног прстена - УМП, Грађевински факултет у Београду, Београд, 2011.
 • З. Мишковић, и др.: Испитивање пробним оптерећењем друмског моста И1: 8.-СЛ1-СЛ5 на делу унутрашњег магистралног прстена - УМП, Грађевински факултет у Београду, Београд, 2011.
 • З. Мишковић, и др.: Испитивање пробним оптерећењем друмског моста И3: 8.-СД1-СД5 на делу унутрашњег магистралног прстена - УМП, Грађевински факултет у Београду, Београд, 2011.
 • З. Мишковић, и др.: Испитивање пробним оптерећењем саниране челичне конструкције главног распона моста "Газела" преко реке Саве у Београду, Грађевински факултет у Београду, Београд, 2012.
 • З. Мишковић, и др.: Испитивање пробним оптерећењем друмског моста вијадукт Радничка - југ: ПРС1-ПРС13 на делу унутрашњег магистралног прстена - УМП, Грађевински факултет у Београду, Београд, 2012.
 • С. Делчев, В. Огризовић, Ј. Гучевић: пословник о квалитету лабораторије за еталонирање, Ознака документа: МЛ160.ПС-422-1 Издање: A Измена: 4, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2012.
 • Ј. Гучевић, С. Делчев, В. Огризовић: План обуке нових чланова лабораторије, Ознака документа: МЛ160.ЗП-2.1, Издање: А Измена: 2, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2012.
 • С. Делчев, В. Огризовић, Ј. Гучевић: Пословник о квалитету лабораторије за еталонирање, Ознака документа: МЛ160.ПС-422-1 Издање: A Измена: 5, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2012.
 • С. Делчев, В. Огризовић, Ј. Гучевић: Пословник о квалитету лабораторије за еталонирање, Ознака документа: МЛ160.ПС-422-1 Издање: A Измена: 6, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2013.
 • З. Мишковић, и др.: Испитивање пробним оптерећењем друмског моста вијадукт Радничка - север: ПРН1-ПРН12 на делу унутрашњег магистралног прстена - УМП, Грађевински факултет у Београду, Београд, 2013.
 • З. Мишковић, и др.: Испитивање пробним оптерећењем друмског моста Топчидерски мост: ПРС15-ПРС16 на делу унутрашњег магистралног прстена - УМП, Грађевински факултет у Београду, Београд, 2013.
 • С. Делчев, В. Огризовић, Ј. Гучевић: Радно упутство: Еталонирање летви и лењира и мерних трака до 3 m, Ознака документа: МЛ160.РУ-5, Издање: Б Измена: 1, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2013.
 • С. Делчев, В. Огризовић, Ј. Гучевић: Радно упутство: Еталонирање нивелманских летава, лењира и мерних летви и мерних трака до 3 m, Ознака документа: МЛ160.РУ-5, Издање: В Измена: 1, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2013.
 • С. Делчев, В. Огризовић, Ј. Гучевић: Радно упутство: Еталонирање мерних трака дужине преко 3 m, Ознака документа: МЛ160.РУ-7, Издање: А Измена: 1, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2013.
 • С. Делчев, В. Огризовић, Ј. Гучевић: Пословник о квалитету лабораторије за еталонирање, Ознака документа: МЛ160.ПС-422-1 Издање: Б Измена: 1, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2014.
 • С. Делчев, В. Огризовић, Ј. Гучевић: Пословник о квалитету лабораторије за еталонирање, Ознака документа: МЛ160.ПС-422-1 Издање: Б Измена: 2, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2014.
 • С. Делчев, В. Огризовић, Ј. Гучевић: Радно упутство: Еталонирање система за глобално позиционирање, Ознака документа: МЛ160.РУ-2, Издање: А Измена: 2, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2014.
 • Ј. Гучевић, С. Делчев, В. Огризовић: Радно упутство: Еталонирање терестричких ласерских скенера, Ознака документа: МЛ160.РУ-8, Издање: А Измена: 1, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2014.
 • С. Делчев, В. Огризовић, Ј. Гучевић: Радно упутство: Еталонирање тоталне станице, Ознака документа: МЛ160.РУ-9, Издање: А Измена: 1, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2014.
 • С. Делчев, В. Огризовић, Ј. Гучевић: Пословник о квалитету лабораторије за еталонирање, Ознака документа: МЛ160.ПС-422-1 Издање: В Измена: 1, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2014.
 • С. Делчев, В. Огризовић, Ј. Гучевић: Пословник о квалитету лабораторије за еталонирање, Ознака документа: МЛ160.ПС-422-1 Издање: В Измена: 2, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2015.
 • С. Делчев, В. Огризовић, Ј. Гучевић: Пословник о квалитету лабораторије за еталонирање, Ознака документа: МЛ160.ПС-422-1 Издање: В Измена: 3, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2015.
 • С. Делчев, В. Огризовић, Ј. Гучевић: Пословник о квалитету лабораторије за еталонирање, Ознака документа: МЛ160.ПС-422-1 Издање: Г Измена: 1, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, 2015.
 • З. Мишковић, и др.: Испитивање пробним оптерећењем привременог челичног моста Морачица преко реке Мораче на аутопуту Бар–Бољаре деоница Смоковац-Увач-Матешево, Грађевински факултет у Београду, Београд, 2016.

Остало

 • Национални представник (делегат) у FIG (International Federation of Surveyors), Commission 5 - Positioning and Measurement, од 2007.
 • Национални представник у IMEKO (International Measurement Confederation) Technical Committee 14 - Measurement of Geometrical Quantities, од 2009.
 • Члан Управног одбора Друштва метролога, 2003.-2007.
 • Председник Друштва метролога 2007.-2015.
 • Председник Скупштине Друштва метролога 2015-.
 • Технички експерт Акредитационог тела Србије, од 2007.