Univerzitet u Novom Sadu
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Arpad Čeh
Asistent iz predmeta:                                                                Građevinski materijali, Tehnologija betona i Zidane konstrukcije
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs
  Biografija
Rođen u Somboru 1977. godine.

Osnovne studije: završio 2004. godine na Građevinskom fakultetu u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, konstruktivni smer.

Postdiplomske studije: PhD-studije upisao 2008. godine na Građevinskom fakultetu u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, smer za konstrukcije.

Radni odnos: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet u Subotici , od 2005-...

Zvanje: Asistent (student doktororskih studija)

 

Publikacije u domaćim časopisima:

1.

Kekanović M., Čeh A.:Polumontažne superlake kasetirane Stirofert  armiranobetonske konstrukcije, Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Subotici, Subotica, 2006, ISSN 0352-6852

2. Kekanović M., Kasaš K., Đurić N., Čeh A., Karaman G.:Sanacija klizišta, zaštita kosina i profila tunela primenom nove metode: „pumpani laki kompozitni Stirobeton“, Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Subotici,   Subotica, 2007, ISSN 0352-6852
3.

Malešević E., Kekanovič M., Čeh A.: Primena LOB metode u procesu planiranja građevinskog materijala, Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Subotici, Subotica, 2007, ISSN 0352-6852

4.

Kekanović M.,Hegediš I., Čeh A.: Građenje stambeno poslovnih objekata visoke energetske  efikasnosti, Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Subotici, Subotica, 2009, ISSN 0352-6852, COBISS. SR.ID 14404098

5.

Kasaš K., Čeh A., Karaman G.: Nova vrsta agregata za lake betone na bazi     otpadnog stakla            , Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Subotici,        Subotica, 2009, ISSN 0352-6852, COBISS. SR.ID 14404098

6.

Skenderović B., Čeh A.: Possible improvements of hydraulic activities of fly ash produced in Serbia, Building Materials and Structures, 4/2012, p.15-23 ,Beograd 2012, ISSN 0543-0798, COBISS. SR.ID 188695820

 

Saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima:

1.

Kekanović M., Čeh A., Kljajić Z.: Roštiljno-kasetne međuspratne ploče velikih raspona kao sistem za građenje stambeno-poslovnih adaptabilnih objekata, Međunarodni skup INDIS 2009, Novi Sad, 25-27. Novembar 2009., ISBN 978-86-7892-220-6, COBISS.SR-ID 244293383

2. Kasaš K., Čeh A., Karaman G.: Primena prerađenog otpadnog staklenog loma kao agregata za lake betone, Međunarodni skup INDIS 2009, Novi Sad, 25-27. Novembar 2009., ISBN 978-86-7892-220-6, COBISS.SR-ID 244293383
3.

Čeh A., Kasaš K., Kekanović M., Karaman G.: Aspects of lightweight aggregate concrete analyze with non-destructive tests, International Symposium about research and application of modern achievements in civil engineering in the field of materials and structures – Proceedings, 2011, Tara, 19-21, 2011, ISBN 978-86-87615-02-1, COBISS.SR-ID 186877196

4. Čeh A., Kovač Striko J., Kasaš K.: Konstruktivni laki betoni sa agregatima od recikliranog otpadnog stakla, PhiDAC 2011Zbornih radova, Novi Sad, 21-23 Septembar, 2011, ISBN 978-86-7892-336-4, COBISS.SR-ID 266012423
5.

Šeregelj Emeše, Kasaš K., Čeh A.: Application of expanded aggregate of glass waste in construction industry, 30. OTDK-Proceedings (Summary), Baja, April, 2011, ISBN 978-963-7290-85-5

6.

Kekanović M., Čeh A., Hegediš I.: Respecting the Thermodynamics Principles of the Heat Transfer – as the most important condition for achieving high energy efficiency in buildings – energy of the ground and heat pumps – the most reliable alternative energy source, EXPRES 2011 – 3th IEEE International Symposium on Exploitation of Renewable Energy Sources – Proceedings, Subotica, March 11-12, 2011, ISBN 978-1-4577-0095-8

7.

Kekanović M., Šumarac D., Čeh A.: Alternative energy source from Earth´s core, combined accumulation of solar energy- downhole heat exchangers with heat pump, EXPRES 2012 – 4th International Symposium on Exploitation of Renewable Energy Sources – Proceedings, Subotica, March 9-10, 2012, ISBN 98-86-85409-70-7, COBISS.SR-ID 269864455

 

Saopštenja na domaćim naučnim skupovima:

1.

Segedi A.,Čeh A.,Malešević E.: Nužnost usklađivanja tehničko-tehnoloških,  ekonomskih i pravnih uslova, Zbornik radova simnpozijuma: Procedure i  problematika izgradnje objekata, Vrnjačka Banja, 2007

2.

Malešević E.,Čeh A.: Optimiranje vremenskog plana LOB metodom kod izvođenja građevinskih radova, SYM-OP-IS, Zlatibor, 2007

3.

Čeh A., Kasaš K., Karaman G.:Novi pristup problematici trajnosti betona sa predlogom rešenja određenih tipova korozije, DIMK SRBIJE , Zbornik radova Simpozijuma o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija, Divčibare, 15-17 oktobar 2008, ISBN 978-86-87615-00-7

4.

Kekanović M., Čeh A., Karaman G.: Betoni od prirodno pečene gline- Požarevac, Zbornik radova po pozivu saopšteni na savetovanju Održivi razvoj grada Požarevca i energetskog kompleksa Kostolac, Kostolac, 03. mart, 2011, ISBN 978-86-912625-2-5

5.

Šeregelj E., Kasaš K., Čeh A.: Projektovanje i upotrebljivost lakog betona sa agregatima na bazi staklenog otpada, 11. VMTDK-Proceedings (Summary), Novi Sad, Novembar, 2012, ISBN 978-86-85245-23-7

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007