Univerzitet u Novom Sadu
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Dr Ljiljana Aleksić
Profesor za Zgradarstvo I, Zgradarstvo II,
Završni radovi i instalacije,
Osnovi projektovanja zgrada, Projektovanje zgrada 
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: aleksic@gf.uns.ac.rs     ljiljana.d.aleksic@gmail.com
  Kratka stručna biografija  
Ro Hidroprojekat, Beograd
Od aprila 1986.god. do 1991.god., као аrhitekta pripravnik, nakon pripravničkog staža аrhitekta projektant.
Položen stručni ispit propisan za diplomiranog inženjera arhitekture 17.11.1988.god.
GP DOM, Beograd
Od maja 1992.god. do 01.03.1997.god. kao odgovorni inženjer arhitekture.
Građevinska škola, Ul. Baje Sekulića br. 39, Beograd
Оd 01.03.1997.god. do 2000.god. као profesorka srednje građevinske škole sledećih predmeta: Osnovi građevinarstva, Građevinske konstrukcije I, Građevinske konstrukcije II, Organizaciju građenja, Tehnologiju građenja, Prefabrikacije i Završne zanatske radove.
Položen profesorski ispit propisan za profesore u srednjim arhitektonskim i građevinskim školama.
Viša građevinsko geodetska škola u Beogradu
Od februara 2001.god. kao profesorka Više građevinsko geodetske škole sledećih predmeta: Završni radovi i instalacije, Završni radovi, Instalacije, Građevinski materijali, Savremena arhitektura, Projektovanje.
Građevinski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu
Od 16.11.2006.god. docent na predmetima: Zgradarstvo I i Zgradarstvo II, Završni radovi i instalacije
Od oktobra 2009.god. docent Građevinskog fakulteta u Subotici Univerziteta u Novom Sadu na predmetima:
Završni radovi i instalacije
Osnovi projektovanja zgrada, Projektovanje zgrada
  Obrazovanje  
1995.god. Doktorska disertacija "Upravljanje izradom tehničke dokumentacije u procesu kataloškog projektovanja u arhitekturi"  Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
1991.god. Magistarska teza "Uslovi I tehnički normative za projektovanje stambenih zgrada I stanova kao ekspertni sistem za proces arhitektonskog projektovanja"  Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
1982.god. Diplomski rad "Hotel B kategorije u Boljevcu" Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Publikacije  
Aleksić LJ. Designing the Integral model of catalogue projecting, International Conference "Architecture and Urbanism at The Turn of The III Millennium", Volume 2, Faculty of Architecture University of Belgrade, Yugoslavia, November 13-15, 1996.
Aleksić Lj., Kosorić V., Solar energy for kids: Design of Primary school „Dragojlo Dudić“ upgrade in Belgrade, Časopis „Izgradnja“, Udruženje građevinskih inženjera Srbije, Beograd, 2011. (prihvaćeni za štampu nakon urađene recenzije rada)
Projekat kulturnog etno centra Ilina prema Agendi 21, Časopis „Izgradnja“, Udruženje građevinskih inženjera Srbije, Beograd, 2011. (prihvaćeni za štampu nakon urađene recenzije rada)
Аleksić LJ. Petrоvić. I. ″Normativi za projektovanje predstavljeni u obliku „aktivne knjige“, Bilten Instituta IMS, br. 1, nov. 1990.god., Beograd,
Aleksić Lj., Osnovi projektovanja zgrada, priručnik za studente, Građevinski fakultet u Subotici Univerzitet Novi Sad, ISBN 978-86-80297-53-8, Subotica 2012.
Aleksić LJ. Designing the Integral model of catalogue projecting, International Conference "Architecture and Urbanism at The Turn of The III Millennium", Volume 2, Faculty of Architecture University of Belgrade, Yugoslavia, November 13-15, 1996.
Aleksić R.I., Adžemović Lj., Aleksić Lj., Jovanović L., Integrisani sistem za registraciju dogadjaja i praćenje kretanja na terenu u realnom vremenu, Međunarodni naučno-stručni skup – Letnja škola urbanizma, Organizator: Udruženje urbanista Srbije i drugi, 30. Maj – 01.jun 2011. Kladovo, 2011.
Aleksić, Lj. Students education of subjects in Bassic designing hauses on Civil Engineering Faculty Subotica, Internattional scientific conference and XXIV meeting of Serbian surveyors »Profesional practice and education in geodesy and related fields« 24-26 june 2011, Kladovo, Serbia
Kosorić V., Aleksić Lj., Vavan-Vučeljić S. Healthy cities: a holistic approach to health in urban planning, Internattional scientific conference and XXIV meeting of Serbian surveyors »Profesional practice and education in geodesy and related fields« 24-26 june 2011, Kladovo, Serbia
Vavan-Vučeljić S., Aleksić Lj., Cladding Building fasade by photoadhesive materials could prevent air pollution, Internattional scientific conference and XXIV meeting of Serbian surveyors »Profesional practice and education in geodesy and related fields« 24-26 june 2011, Kladovo, Serbia
Vavan-Vučeljić S., Aleksić Lj., Fotonaponski sistemi kao jedan od uslova za energetski efikasnu gradnju, Internattional scientific conference and XXIV meeting of Serbian surveyors »Profesional practice and education in geodesy and related fields« 24-26 june 2011, Kladovo, Serbia
Primena ekspertnih sistema u procesu arhitektonskog projektovanja, Аleksić LJ. Prvi naučni skup Unapređenja stanovanja '94 Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu 1994.
Kompjuterski program za kataloško projektovanje u arhitekturi″, Аleksić LJ. Sedmi naučni skup INDIS '97, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1997.
Primer primene krupnopanelnog sistema DOM u slučaju čelične konstrukcije objekta″, Đurđević М. Аleksić LJ. Jagodić V., Jugoslovensko društvo građevinskih konstruktera, 10. kongres, Vrnjačka banja 8-10 јуn 1998.god.
Еlеmentarni troškovi održavanja škola″, Аleksić LJ, Procedure i problematika izgradnje objekata, Aranđelovac, 21-23. maj 2003.god.
Kаrakteristike unutrašnjih prefabrikovanih pregradnih zidova″, Glišović V. Aleksić LJ, Procedure i problematika izgradnje objekata Arenđelovac, 21-23 мај 2003.god.
Savremene fasade od aluminijumskih konstrukcija″, Aleksić LJ. Bošković D., Procedura I problematika izgradnje objekata, 31. мај – 02.јun 2006.god. Vrnjačka banja, 2006 god.
Kаluđerica – četiri prizora posle legalizacije″, Јеvtić-Novaković K. Аleksić LJ., Procedure i problematika izgradnje objekata, 31 мај – 02. јun 2006.god., Vrnjačka banja, 2006.god.
  Značajni projekti  
a) 1. Veterinarska stanica u Golupcu
2. Stambeno-poslovni objekat u Dobri
3. Rekonstrukcija i adaptacija objekata industrijskog kompleksa u Kostolcu u poslovne objekte
4. Adaptacija i izrada projekata enterijera za objekte lovačkog kompleksa u Karađorđevu
5. Rekonstrukcija i adaptacija potkrovlja vojnih objekata u stambene jedinice za potrebe JNA
6. Porodična kuća u Višnjičkoj banji
7. Više porodičnih kuća i vikend kuća u okolini Beograda
8. Projekti za legalizaciju izvedenih objekata u Beogradu

Uprvljanje projektima u postupku pripreme lokacije za gradnju na objektima kao arhitekta - odgovorni projektant u preduzeću GP “Dom”:
1. Poslovni objekat na uglu ul. Vojvode Dobrnjca i ul. Takovske „Takovo“
2. Poslovno-stambeni objekat na uglu ul Takovske i ul Draže Pavlovića
3. Poslovni objekat na uglu ul 27. Marta i ul Đušine
b)
1. Idejni projekat rekonstrukcije stare kuće u Etno kuću u selu Ilino, 2007.
2. Glavni projekat rekonstrukcije stare kuće u Etno kuću u selu Ilino, 2007.
3. Idejni projekat rekonstrukcije doma kulture u Etno dom kulture u selu Ilino, 2010.
4. Idejni projekat dogradnje „OŠ Dragojlo Dudić“ u Beogradu, 2010.
5. Idejni projekat Osnovne škole u selu Ilino, 2011.
6. Idejni projekat porodične kuće porodice Mraović u Kaluđerici, 2011.
7. Glavni gradjevinski projekat Edukativnog etno centra u Ilinu, januar 2012.god.
Stručni konsultatnt na izradi:
Petrović A., Kosorić V., Pušica I,. Enciklopedijski rečnik gradjevinarstva i arhitekture  englesko-srpski, srpsko-engleski, Gradjevinska knjiga AD, Beograd, 2006.
c) Recenzija knjige:
1. Shunk, Oster, Barthel, Kiessel, Atlas krovnih konstrukcija, kosi krovovi, Građevinska knjiga, Beograd, 2009.
2. Ljubičić M. AutoCAD, priručnik za učenje programa AutoCAD u srednjim školama iz područja rada: geodezija i gradjevinarstvo, mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika, šumarstvo i obrada drveta, saobraćaj i ostalim srednjim školama tehničkog usmerenja, M&G DAKTA, Beograd, 2010.
d) Komisijski rad
1. Komisija za nastavne planove u području rada geodezije i gradjevinarstva, ispred „Zavoda za unapredjenje obrazovanja i vaspitanja“, Fabrisova 10, Beograd, 2010.
e) Članstvo u stručnim asocijacijama
1. Član Inženjerske komore Srbije
2. Član asocijacije Srpskih arhitekata ASA

Koordinator izvestilaca stručne kontrole kao član Revizione komisije Ministarstva Urbanizma i građevine, a kasnije Ministarstva za kapitalne investicije Republike Srbije na sledećim projektima:

1. Glavni projekat Stambenog objekta u Ul. Birčaninovoj br. 6 i br. 6a u Valjevu, maj 2002.god.
2. Glavni projekat Objekta apartmanskog tipa („C“ kuća) na Kopaoniku, maj 2002.god.
3. Glavni projekat Pretvaranja vešernice u stan u Ul. Kronštatska br. 10 u Beogradu, maj 2002.god.
4. Glavni projekat adaptacije stambenog u poslovni prostor u Ul. Zmaj Jove br. 9 u Beogradu, maj 2002.god.
5. Glavni projekat Adaptacije i pretvaranje zajedničkih prostorija u stan u Ul. Đure Jakšića br. 4 u Beogradu, maj 2002.god.
6. Glavni projekat Adaptacije i pripajanja stana u prizemlju zgrade u Ul. Zmaj Jove br. 13 poslovnom prostoru u suterenu iste zgrade u Beogradu, jun 2002.god.
7. Glavni projekat Pretvaranja tavana u stambeni prostor u Ul. Teodora Drajzera br. 5 u Beogradu, jul 2002.god.
8. Glavni projekat Pretvaranja dela tavanskog prostora u stambeni i pripajanje stanu na 5 spratu u Ul. Knez Mihaila br. 24 u Beogradu, jul 2002.god.
9. Glavni projekat Adaptacije i rekonstrukcije dela tavanskog prostora u stambeni prostor u Ul. Zmaj Jove br. 13/5 u beogradu, jul 2002.god.
10. Glavni projekat Reflektorskog osvetljenja dela severozapadnog bedema kompleksa Zindan kapije i istočnog predgrađa sa crkvom na beogradskoj tvrđavi, septembar 2002.god.
11. Glavni projekat Za izvođenje radova na formiranju badže dvorišne krovne ravni i stambene galerije nad delom stana br. 18 u stambeni objekat u Ul. Knez Mihaila br. 18 u Beogradu, septembar 2002.god.
12. Glavni projekat Fizičke deobe suvlasničkog stana u dve stambene jedinice u Ul. Obilićev venac br. 1 u beogradu, jun 2002.god.
13. Glavni projekat Rekonstrukcije – adaptacije tavanskog prostora i pretvaranje u stambeni prostor u Ul. Rakovački put br. 8/1 u Beogradu, januar 2003.god.
14. Idejni projekat Pretvaranja ravnog krova u stambeni objekat (formiranje novih 6 stambenih jedinica – dupleksa) u Ul. Čede Minderovića br. 4 u Beogradu, april 2003.god.
15. Glavni projekat Pripajanja i opravka zajedničke terase stanu br. 10 u Ul. Kralja Petra br. 58 u Beogradu, mart 2003.god.
16. Glavni projekat Prodavnice „Planet“ u ul. Kneza Mihaila br. 14 u Beogradu, april 2003.god.
17. Glavni projekat Adaptacije i pretvaranje dva stana u poslovni prostor u Ul. Obilićev venac 1-3a u Beogradu, mart 2003.god.
18. Glavni projekat Rekonstrukcije i dogradnje stambenog objekta u Ul. Lole Ribara br.44 u Valjevu, mart 2003.god.
19. Glavni projekat Sanacije poslovno stambene zgrade u Ul. Lole Ribara br. 20 u Valjevu, mart 2003.god.
20. Glavni projekat Elektro, Mašinskih i Instalacija vodovoda i kanalizacije u objektu u Ul. Kralja Petra br. 30 u Beogradu, april 2003.god.
21. Glavni projekat Pretvaranja zajedničke prostorije u stan u Ul. Obilićev venac br. 3 u Beogradu, mart 2003.god.
22. Idejni projekat Terminala 2 na aerodromu „Beograd“ i vezni deo Terminala 1 i Terminala 2 u Beogradu, avgust 2003.god.
23. Glavni projekat Dogradnje i nadziđivanja objekta lugarnice na Mitrovcu, novembar 2003.god.
24. Idejni projekat Dogradnje Aneksa terminala 1 na aerodromu „Beograd“, u Beogradu, avgust 2004.god.
25. Glavni projekat Stambenog objekta u Ul. Kronštatska br. 3 u Beogradu, maj 2004.god.
26. Idejni projekat Rekonstrukcije i dogradnje veznog objekta i dela krovne terase kod T1 na aerodromu „Beograd“ u Beogradu, mart 2004.god.

Predsednica Komisije za tehnički pregled Izvedenog stambenog objekta u Ul. Nikole Čupića br. 6 u Beogradu, formirana od strane Ministarstva za kapitalne investicije Republike Srbije, januar 2007.god.
www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007