Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Грађевинарство

Назив студијског програма: ГРАЂЕВИНАРСТВО
Образовно-научно/образовно-уметничко поље: Техничко - технолошке науке
Научна, стручна или уметничка област: Грађевинарство
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 240
Стручни назив: Дипломирани инжењер грађевинарства
Дужина студија: 4 године
Планирани број студената: 144
Језик на коме се изводи студијски програм: Српски

Заједничке основе - књига предмета

Прва годинаПрва три семестра основних студија су заједничка за све студенте након чега се студенти опредељују за један од понуђених студијских модула, и то:

Студијски модул "Конструкције"

Основни циљ овог студијског програма је стварање инжењера који ће имати солидно опште академско образовање (социологија, економика, страни језици, везе грађевинарства и архитектуре и сл.), чврсту подлогу из теоријско-методолошких области (математике, физике, механике, рачунарства), као и поуздана знања из научно стручних и стручно-апликативних области конструкција и материјала, као и, у нешто мањој мери, хидротехнике и водног инжењерства околине. Студенти треба да стекну теоретске основе и практична знања из грађевинске струке уопште, а посебно из области конструкција и материјала. Циљ теоретских основа је да се студентима омогући јасно разумевање проблема и начина на које се дошло до различитих инжењерских поступака и метода за решавање практичних проблема.

Крајњи циљ је да се образују инжењери који ће бити:
(а) способни да разумеју проблеме из области конструкција и материјала;
(б) ефикасни у решавању практичних проблема применом расположивих инжењерских метода;
(ц) у стању да, током своје инжењерске каријере, прихвате и нове, измењене и побољшане методе.

Знања које студент стекне завршетком основних академских студија довољна су за праћење мастер академских студија на Грађевинском факултету Суботица или сличних програма на другим грађевинским факултетима у земљи или иностранству. Ова знања треба да им послуже за успешно запошљавање на једноставнијим стручним пословима у грађевинској привреди, или као услов за даље стручно и научно усавршавање на мастер академским студијама, чиме ће им поред осталог бити омогућено и добијање овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци.


Студијски модул "Хидротехника и водно инжењерство околине"

Циљеви програма су да обезбеди широко опште образовање из области грађевинског инжењерства, као и специјализовано инжењерско образовање у области хидротехнике и водног инжењерства околине. Програм обезбеђује опште образовање из грађевинског инжењерства кроз низ предмета из области математике, физике, механике, грађевинских материјала, конструкција, геомеханике, извођења грађевинских радова, саобраћајница, геодезије, геологије, итд. Образовање у области хидротехнике и водног инжењерства околине је обезбеђено кроз низ базних и примењених предмета из подобласти, као што су: механика флуида, хидраулика, хидрологија, подземне воде, хидроинформатика, снабдевање водом и каналисање насеља, хидротехничке мелиорације, Хидротехничке конструкције, регулација река односно речна хидраулика и морфологија са заштитом од поплава, пречишћавање отпадних вода, квалитет вода, итд.


Студијски модул "Саобраћајнице"

Циљ студија је да студенти стекну основни ниво стручног и научног знања из области пројектовања и извођења саобраћајница. Осим саобраћајница, студијски програм обухвата и друге аспекте грађевинске струке са нагласком на пројектовање и извођење следећих грађевинских конструкција: мање сложених земљаних објеката, потпорних зидова и пропуста, уређење терена и слободних површина, мање сложених објеката високоградње; мање сложених темељних конструкција објеката високоградње; унутрашњих инсталација, секундарне мреже и прикључака водовода и канализације; израда пројеката конструкција једноставнијих индивидуалних објеката мање спратности и површине. Ова знања представљају основ за успешно запошљавање на стручним пословима у грађевинској привреди, а услов су за даље стручно и научно усавршавање на мастер академским студијама. Завршетком основних академских студија стиче се услов за добијање одговарајућег овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци.

Студијски модул "Архитектонско инжењерство"

Циљ студија је да студенти стекну основни ниво стручног и научног знања из области архитектонског пројектовања и извођења објеката високоградње мање спратности. Осим објеката високоградње, студијски програм обухвата и друге аспекте грађевинске струке са нагласком на пројектовање и извођење следећих грађевинских конструкција: мање сложених темељних конструкција објеката високоградње; унутрашњих инсталација, секундарне мреже и прикључака водовода и канализације; израда пројеката конструкција једноставнијих индивидуалних објеката мање спратности и површине. Ова знања представљају основ за успешно запошљавање на стручним пословима у грађевинској привреди, а услов су за даље стручно и научно усавршавање на мастер академским студијама. Завршетком основних академских студија стиче се услов за добијање одговарајућег овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци.ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Геодезија

Назив студијског програма: ГЕОДЕЗИЈА
Образовно-научно/образовно-уметничко поље: Техничко - технолошке науке
Научна, стручна или уметничка област: Геодезија
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 240
Стручни назив: Дипломирани инжењер геодезије
Дужина студија: 4 године
Планирани број студената: 30
Језик на коме се изводи студијски програм: СрпскиОсновни циљ овог студијског програма је стварање инжењера који ће имати солидно опште академско образовање (пројектовање, страни језици, везе геодезије и сродних инжењерских дисциплина и сл.), чврсту подлогу из теоријско-методолошких области (математике, физике, геоинформатике, теоријске геодезије), као и поуздана знања из научно стручних и стручно-апликативних области геодезије.

Циљ студијског програма је да припреми младе инжењере за рад у различитим областима геодезије уопште а према следећем:
Студенти треба да стекну основни ниво стручног и научног знања из области пројектовања и извођења геодетских радова. Студијски програм даје студентима основна знања неопходнна за израду пројеката и извођење свих врста геодетских радова, као што су: развијање геодетских мрежа, пројектовање и управљање географским информационим системима, извођење премера, послови везани за катастар и управљање простором, пројектовање и извођење послова у области инжењерске геодезије. Ова знања представљају основ за успешно запошљавање на стручним пословима у геодетској привреди, а услов су за даље стручно и научно усавршавање на мастер академским студијама. Завршетком основних академских студија стиче се услов за добијање одговарајућег овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци.

Радно време
студентске службе (шалтер):09:00 - 13:00 часова.
У термину од 08:00 до 10:00 часова можете контактирати телефоном.


Medunarodna konferencija