Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Грађевинарство

Назив студијског програма: ГРАЂЕВИНАРСТВО
Образовно-научно/образовно-уметничко поље: Техничко - технолошке науке
Научна, стручна или уметничка област: Грађевинарство
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 240
Стручни назив: Дипломирани инжењер грађевинарства
Дужина студија: 4 године
Планирани број студената: 144
Језик на коме се изводи студијски програм: Српски

Заједничке основе - књига предмета

Прва годинаПрва три семестра основних студија су заједничка за све студенте након чега се студенти опредељују за један од понуђених студијских модула, и то:

Први модул


Други модул


Трећи модул


Четврти модул
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Геодезија

Назив студијског програма: ГЕОДЕЗИЈА
Образовно-научно/образовно-уметничко поље: Техничко - технолошке науке
Научна, стручна или уметничка област: Геодезија
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 240
Стручни назив: Дипломирани инжењер геодезије
Дужина студија: 4 године
Планирани број студената: 30
Језик на коме се изводи студијски програм: СрпскиОсновни циљ овог студијског програма је стварање инжењера који ће имати солидно опште академско образовање (пројектовање, страни језици, везе геодезије и сродних инжењерских дисциплина и сл.), чврсту подлогу из теоријско-методолошких области (математике, физике, геоинформатике, теоријске геодезије), као и поуздана знања из научно стручних и стручно-апликативних области геодезије.

Циљ студијског програма је да припреми младе инжењере за рад у различитим областима геодезије уопште а према следећем:
Студенти треба да стекну основни ниво стручног и научног знања из области пројектовања и извођења геодетских радова. Студијски програм даје студентима основна знања неопходнна за израду пројеката и извођење свих врста геодетских радова, као што су: развијање геодетских мрежа, пројектовање и управљање географским информационим системима, извођење премера, послови везани за катастар и управљање простором, пројектовање и извођење послова у области инжењерске геодезије. Ова знања представљају основ за успешно запошљавање на стручним пословима у геодетској привреди, а услов су за даље стручно и научно усавршавање на мастер академским студијама. Завршетком основних академских студија стиче се услов за добијање одговарајућег овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци.

Радно време
студентске службе (шалтер):09:00 - 13:00 часова.
У термину од 08:00 до 10:00 часова можете контактирати телефоном.


Medunarodna konferencija