Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Грађевинарство

Дипломске академске студије првенствено су усмерене ка стицању научних основа грађевинске стуке, али истовремено нису занемарена стручна знања која су неопходна студентима којима ће ове студије бити завршне и који ће, са знањем које су стекли, моћи успешно да се запосле и укљуће у послове грађевинске струке.
Назив овог, модификованог и унапређеног студијског програма је "Грађевинарство", а циљ му је образовање мастер инжењера грађевинарства разних профила (према доле наведеним студијским модулима). Наставни програм је прилагођен основним поставкама Болоњског процеса, садржајно и методолошки је осавремењен на основу искустава стечених у претходном акредитационом периоду.

У складу са Законом о високом образовању Републике Србије, усвојена је шема образовања кроз академске студије 4+1+3, односно:
     - четворогодишње основне академске студије - 240 ЕСПБ
     - једногодишње мастер академске студије - 60 ЕСПБ
     - трогодишње докторске академске студије - 180 ЕСПБМодули на студијском програму Грађевинарство су:

Први модул

Циљ студија је да студенти стекну виши ниво стручног и научног знања из грађевинске струке, са нагласком на аспекте пројектовања и извођења грађевинских конструкција свих нивоа сложености (посебно бетонских конструкција), саобраћајница и стамбених објеката, које ће им послужити за успешно запошљавање на стручним пословима у грађевинској привреди, или као услов за даље стручно и научно усавршавање на специјалистичким академским студијама или на докторским студијама. Завршетком мастер академских студија стиче се услов за добијање овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци.

Прва година


Други модул

Циљ студија је да студенти стекну виши ниво стручног и научног знања из грађевинске струке са нагласком на аспекте пројектовања и извођења грађевинских конструкција свих нивоа сложености (посебно металних конструкција), саобраћајница и стамбених објеката, које ће им послужити за успешно запошљавање на стручним пословима у грађевинској привреди, или као услов за даље стручно и научно усавршавање на специјалистичким академским студијама или на докторским студијама. Завршетком мастер академских студија стиче се услов за добијање овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци.

Прва година


Трећи модул

Циљеви овог програма су да обезбеди дубље разумевање традиционалних проблема струјања воде, савладавање савремених техника потребних за дефинисање струјне слике (брзина, протока, притисака, дубина итд.) и стицање знања у области транспортних процеса (као што су транспорт загађивача, топлоте, суспендованог наноса итд.) у подземним и површинским водама. Програм обезбеђује теоријске основе, као и стицање практичног искуства у коришћењу савремених математичких модела и мерних поступака, кроз предмете из подобласти, као што су механика флуида, мерења у хидротехници, струјање и транспортни процеси у отвореним токовима, стријање и транспортни процеси у подземним водама, речна хидраулика и морфологија, итд.

Прва година


Четврти модул

Циљ студија је да студенти стекну виши ниво стручног и научног знања из грађевинске струке са нагласком на аспекте пројектовања и извођења грађевинских објеката нискоградње (путева, железница, тунела, и др.) и у нешто мањој мери осталих грађевинских конструкција и стамбених објеката, које ће им послужити за успешно запошљавање на стручним пословима у грађевинској привреди, или као услов за даље стручно и научно усавршавање на специјалистичким академским студијама или на докторским студијама. Завршетком мастер академских студија стиче се услов за добијање овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци.

Прва година


Пети модул

Циљ студија је да студенти стекну виши ниво стручног и научног знања из грађевинске струке са нагласком на аспекте пројектовања и извођења стамбених објеката, грађевинских конструкција високоградње и саобраћајни-ца, које ће им послужити за успешно запошљавање на стручним пословима у грађевинској привреди, или као услов за даље стручно и научно усавршавање на специјалистичким академским студијама или на докторским студијама. Завршетком мастер академских студија стиче се услов за добијање овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци.

Прва година
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Геодезија

Основна сврха студијског програма Мастер академских студија је образовање студената за професију Дипломираног академског инжењера геодезије - мастер, у области геодезије. Знања, вештине и компетенције које стичу свршени студенти овог студијског програма су релевантне за захтеве привреде и друштва, а истовремено им омогућавају наставак образовања на нивоу докторских студија, истог или неког од сродних програма, у истој високошколској установи или на некој сродној високошколској установи у свету.
Мастер академске студије геодезије су конципиране тако да се директно наслањају на претходно стечено знање на основним академским студијама. На нивоу Мастер студија образују се специјализовани кадрови који су у могућности да изврше широк спектар сложених послова из области геодезије. Специјализовани кадрови могу да учествују у мултидисциплинарним научним и привредним пројектима у којима постоји потреба за знањима и вештинама из области геодезије.
Мастер академске студије геодезије одликују интердисциплинарност, односно постоје везе овог студијског програма са програмима инжењерских дисциплина на Универзитету у Новом Саду, па на тај начин студијски програм доприноси бољој интеграцији високошколског ситема образовања у Србији.

Основни циљ студијског програма је стицање знања, стручности и вештина за рад на креативним, специфичним практичним пословима у домену: физичке геодезије, космичке геодезије и метрологије; државног премера, премера за посебне потребе, управљања и уређења земљишта; геодетских радова у другим инжењерско-техничким областима.

Поред наведеног студијски програм ће допринети и остварењу следећих циљева: постизању неопходног нивоа знања из области геодезије; стицању неопходних практичних знања у решавању конкретних високо стручних проблема; развој склоности ка организацији посла, истраживачком и тимском раду; обезбеђивању услова за наставак даљег школовања на докторским студијама; припремање за професионално ангажовање кадра на домаћем и страном тржишту.

Завршетком Мастер академских студија стиче се предуслов за добијање одговарајућих овлашћења (лиценци) Инжењерске коморе Србије и Републичког геодетског завода за самостално деловање у струциСтудијски програм: Геодезија

Прва годинаРадно време
студентске службе (шалтер):


09:00 - 13:00 часова.
У термину од 08:00 до 10:00 часова можете контактирати телефоном.


Medunarodna konferencija