Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Дипломске академске студије првенствено су усмерене ка стицању научних основа грађевинске стуке, али истовремено нису занемарена стручна знања која су неопходна студентима којима ће ове студије бити завршне и који ће, са знањем које су стекли, моћи успешно да се запосле и укљуће у послове грађевинске струке.
Назив овог, модификованог и унапређеног студијског програма је "Грађевинарство", а циљ му је образовање мастер инжењера грађевинарства разних профила (према доле наведеним студијским модулима). Наставни програм је прилагођен основним поставкама Болоњског процеса, садржајно и методолошки је осавремењен на основу искустава стечених у претходном акредитационом периоду.

У складу са Законом о високом образовању Републике Србије, усвојена је шема образовања кроз академске студије 4+1+3, односно:
     - четворогодишње основне академске студије - 240 ЕСПБ
     - једногодишње мастер академске студије - 60 ЕСПБ
     - трогодишње докторске академске студије - 180 ЕСПБМодули на студијском програму Грађевинарство су:

Студијски модул "Бетонске конструкције"

Циљ студија је да студенти стекну виши ниво стручног и научног знања из грађевинске струке, са нагласком на аспекте пројектовања и извођења грађевинских конструкција свих нивоа сложености (посебно бетонских конструкција), саобраћајница и стамбених објеката, које ће им послужити за успешно запошљавање на стручним пословима у грађевинској привреди, или као услов за даље стручно и научно усавршавање на специјалистичким академским студијама или на докторским студијама. Завршетком мастер академских студија стиче се услов за добијање овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци.

Прва година


Студијски модул "Металне конструкције"

Циљ студија је да студенти стекну виши ниво стручног и научног знања из грађевинске струке са нагласком на аспекте пројектовања и извођења грађевинских конструкција свих нивоа сложености (посебно металних конструкција), саобраћајница и стамбених објеката, које ће им послужити за успешно запошљавање на стручним пословима у грађевинској привреди, или као услов за даље стручно и научно усавршавање на специјалистичким академским студијама или на докторским студијама. Завршетком мастер академских студија стиче се услов за добијање овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци.

Прва година


Студијски модул "Хидротехника и водно инжењерство околине"

Циљеви овог програма су да обезбеди дубље разумевање традиционалних проблема струјања воде, савладавање савремених техника потребних за дефинисање струјне слике (брзина, протока, притисака, дубина итд.) и стицање знања у области транспортних процеса (као што су транспорт загађивача, топлоте, суспендованог наноса итд.) у подземним и површинским водама. Програм обезбеђује теоријске основе, као и стицање практичног искуства у коришћењу савремених математичких модела и мерних поступака, кроз предмете из подобласти, као што су механика флуида, мерења у хидротехници, струјање и транспортни процеси у отвореним токовима, стријање и транспортни процеси у подземним водама, речна хидраулика и морфологија, итд.

Прва година


Студијски модул "Саобраћајнице"

Циљ студија је да студенти стекну виши ниво стручног и научног знања из грађевинске струке са нагласком на аспекте пројектовања и извођења грађевинских објеката нискоградње (путева, железница, тунела, и др.) и у нешто мањој мери осталих грађевинских конструкција и стамбених објеката, које ће им послужити за успешно запошљавање на стручним пословима у грађевинској привреди, или као услов за даље стручно и научно усавршавање на специјалистичким академским студијама или на докторским студијама. Завршетком мастер академских студија стиче се услов за добијање овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци.

Прва година


Студијски модул "Архитектонско инжењерство - пројектовање"

Циљ студија је да студенти стекну виши ниво стручног и научног знања из грађевинске струке са нагласком на аспекте пројектовања и извођења стамбених објеката, грађевинских конструкција високоградње и саобраћајни-ца, које ће им послужити за успешно запошљавање на стручним пословима у грађевинској привреди, или као услов за даље стручно и научно усавршавање на специјалистичким академским студијама или на докторским студијама. Завршетком мастер академских студија стиче се услов за добијање овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци.

Прва година


Студијски модул "Архитектонско инжењерство - урбанизам"

Циљ студија је да студенти стекну виши ниво стручног и научног знања из грађевинске струке са нагласком на аспекте пројектовања и извођења стамбених објеката, грађевинских конструкција високоградње и саобраћајни-ца, које ће им послужити за успешно запошљавање на стручним пословима у грађевинској привреди, или као услов за даље стручно и научно усавршавање на специјалистичким академским студијама или на докторским студијама. Завршетком мастер академских студија стиче се услов за добијање овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци.

Прва година


Medunarodna konferencija