SR | EN
UNIVERZITET U NOVOM SADU
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs
 
Radno vreme studentske slu?be (?alter):
11:00 - 13:00 ?asova
(U terminu od 08:00 do 10:00 ?asova, u skladu sa mogu?nostima, javljati ?e se i na telefon.)

TEKUĆE INFORMACIJE

[01.04.2015.] Studenti koji su ?k. 2014/15, godine odslu?ali predmet ODR?AVANJE, ZA?TITA I SANACIJA KONSTRUKCIJA i nisu jo? uvek predali svoje seminarske radove iste moraju predati najkasnije do ?etvrtka, 09. 04. 2015.g. do 12 ?asova.
Napomena:
Nakon ovog produ?nog roka ne?e se dalje produ?avati rok za predaju, a to zna?i do je slede?i rok za novu temu i novi seminarski rad u februaru ?kolske 2015/2016. godine.
   
[01.04.2015.] Studenti koji su ?k. 2014/15, godine odslu?ali predmet BETONSKI MOSTOVI i nisu jo? uvek predali svoje semestrale zadatke i seminarske radove iste moraju predati najkasnije do ?etvrtka, 09. 04. 2015.g. do 12 ?asova.
Napomena:
Nakon ovog produ?nog roka ne?e se dalje produ?avati rok za predaju, a to zna?i do je slede?i rok za novu temu i novi seminarski rad u februaru ?kolske 2015/2016. godine.
   
[01.04.2015.] Pozivaju se svi studenti na promociju "Takmi?enje za najbolju tehnolo?ku inovaciju" koja ?e biti odr?ana u ?etvrtak, 02. 04. 2015. u 12:00 ?asova u sali 105.
   
[01.04.2015.] Obave?tenje - Nadoknada ?asova ve?bi iz predmeta MEHANIKA 2 za 3. grupu (kod Varju ?er?a) odr?a?e se u ?etvrtak, 02. 04. 2015. od 17:15 ?asova.
   
[01.04.2015.] Obave?tavaju se studenti da ?e I kolokvijum iz predmeta MEHANIKA 2 za studente I i II grupe biti odr?an u utorak 7. aprila 2015. godine sa po?etkom u 18 ?asova u amfiteatru.
   
[30.03.2015.] Obave?tenje - Konsultacije iz predmeta FIZIKA biti ?e odr?ane u sredu, 01. 04. sa po?etkom u 12 ?asova (umesto u 11 ?asova kako je prvobitno bilo zakazano) u kabinetu 012. Studenti koji planiraju dolazak na konsultacije treba da se obavezno jave e-mejlom predmetnom nastavniku na adresu milicavv@uns.ac.rs.
   
[30.03.2015.] Obave?tavaju se studenti da danas, 30. 03. 2015.g. ne?e biti odr?ane konsultacije kod dr Danice Gole?, kao ni nastava iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II.
   
[26.03.2015.] Obave?tavaju se studenti da su stigli ?ekovi za studentske kredite za mesec januar i februar 2015. godine.
   
[25.03.2015.] Kona?na lista kandidata za Studentski parlament.    Dopuna odluke.
   
[25.03.2015.] Obave?tenje o terminu polaganju ispita iz predmeta ODR?AVANJE, ZA?TITA I SANACIJA KONSTRUKCIJA za studenti koji su ?k. 2014/15 godine odslu?ali predmet i predali svoje semestrale radove, i ostale koji su prijavili ispit u martovskom ispitnom roku:
Odbrana rada i usmeni deo ispita ?e se odr?ati u utorak 31. 03. u 12 ?asova.
Napomena: U zakaznom terminu, doneti:
? seminarski rad u ?tampanoj i elektronskoj verziji-dvd,
? pripremljenu prezentaciju seminarskog rada u ?power pointu?, koja mo?e trajati najdu?e do 10 minuta
   
[24.03.2015.] Obave?tenje - Prvi kolokvijum iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA II zakazan je za ponedeljak, 30. 03. 2015. g. u 09:30 ?asova.
   
[24.03.2015.] Obave?tenje o kandidatima za Studentski parlament.
   
[23.03.2015.] Obave?tenje - Studentima koji su podneli prijavu za obavljanje stru?ne prakse odobreno je obavljanje stru?ne prakse u navedenim preduze?ima, odnosno na fakultetu.
Isti su du?ni da donesu:
- obrazac br. 4 - dnevnik stru?ne prakse i
-obrazac br. 5 - potvrdu o obavljenoj stru?noj praksi (na kojoj obavezno treba da bude unet i predlog ocene) na ?alter studentske slu?be broj 2 najkasnije do 07. 09. 2015. godine.
   
[20.03.2015.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 20. 03. 2015.
   
[19.03.2015.] Obave?tenje o terminu polaganju ispita iz predemeta BETONSKI MOSTOVI.
   
[19.03.2015.] Prijava ispita za aprilski ispitni rok ?k. 2014/15. godine za studente koji studiraju po V i VI Nastavnom planu i programu biti ?e 30. i 31. 03. 2015. godine od 11:00 do 13:00 ?asova na ?alteru studentske slu?be.
   
[18.03.2015.] Obave?tenje - Predavanja iz predmta KOROZIJA I ZA?TITA GRA?EVINSKIH MATERIJALA odr?avati ?e se ?etvrtkom od 13:00 ?asova u u?ionici 102. Ovaj termin odr?avanja predavanja va?i od 19. 03. 2015. godine pa do kraja letnjeg semestra.
   
[16.03.2015.] Obave?tavaju se studenti I godine da je prisustvo na ve?bama iz GRA?EVINSKIH MATERIJALA 1 obavezno po ve? definisanim grupama i u skladu sa tim ?e se vr?iti evidencija prisustva.
   
[11.03.2015.] Obave?tenje o na?inu i terminu polaganju ispita iz predmeta BETONSKI MOSTOVI.
   
[09.03.2015.] ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA STUDENTSKI PARLAMENT GRA?EVINSKOG FAKULTETA SUBOTICA
   
[09.03.2015.] Obave?tenje - Predavanja iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA II odr?avati ?e se petkom, po?ev od 13. 03. 2014. godine od 09,00 ?asova.
   
[03.03.2015.] Obave?tavaju se studenti I i III godine (prvi put upisani, sredstvima bud?eta) da se na oglasnim tablama nalaze spiskovi studenata, po grupama i terminima, koji se odnose na obavezni lekarski pregled u studentskoj ambulanti.
   
[26.02.2015.] SLIKE SA DODELE DIPLOMA 26. 02. 2015.
   
[25.02.2015.] Obave?tavaju se studenti master studija koji su prvi put upisani ?kolske 2013/2014. godine, da je produ?en rok za predaju zavr?nih radova do kraja marta 2015. godine. Nakon ovog roka studenti ?e imati obavezu da plate tro?kove prema tro?kovniku za 30 ESPB.
   
[23.02.2015.] Raspored studenata po grupama iz predmeta METALNE KONSTRUKCIJE 2.
   
[09.02.2015.] Spisak studenata po grupama iz predmeta GRA?EVINSKI MATERIJALI 1.
   
[09.02.2015.] Spisak studenata po grupama iz predmeta MEHANIKA 2.
   
[28.01.2015.] Obave?tenje o ste?enom uslovnom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III.
   
[27.01.2015.] Obave?tenje o ste?enom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA 1.
Obave?tenje o ste?enom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III
   
[21.01.2015.] Obave?tenje - Studenti, koji ?ele u ovoj ?kolskoj godini obavljati stru?nu praksu u preduze?ima-biroima ili na Fakultetu, du?ni su da: donesu popunjen Obrazac br. 1, 2 i 3 na ?alter br. 2 studentske slu?be.
Rok za podno?enje prijave: od 09. do 28. februara 2015.godine.
Nakon ovog roka vi?e se ne?e primati zahtevi u ovoj ?kolskoj godini!!!!
Na sajtu fakulteta istaknuto je uputstvo sa obrascima za obavljanje stru?ne prakse.
Mole se studenti da obrate pa?nju kod obrazaca, naime izbrisati uputstvo koje stoji na obrascu i uneti odgovaraju?i podatak (pi?e ?naziv preduze?a? treba izbrisati i uneti npr.PBG; ili pi?e ?ime i prezime,? treba izbrisati i uneti npr. Petar Petrovi?; ili kod obrasca br. 2 ispod naslova Saglasnost sa obavljanjem stru?ne......tekst uputstva izbrisati i odgovorno lice treba da ispuni obrazac svojim tekstom ....). Pripremite obrasce pre nego ?to ih odnesete kod odgovornih lica u preduze?a, odnosno na Fakultet!
   
[29.12.2014.] Izvod iz predloga liste kandidata za ?kolsku 2014/2015. godinu (krediti i stipendije).
   
[09.12.2014.] Obave?tenje iz predmeta BETONSKI MOSTOVI i ODR?AVANJE, ZA?TITA I SANACIJA KONSTRUKCIJA.
   
[03.12.2014.] UNIVERZITET U PROMENAMA... - TREND 2015
   
[28.11.2014.] ?POSLOVNI INKUBATOR SUBOTICA ? SZABADKAI ÜZLETI INKUBATOR ? BUSINESS INCUBATOR SUBOTICA? DOO ORGANIZUJE PREZENTACIJU SVOJIH USLUGA I POMO?I PO?ETNICIMA U BIZNISU DANA 02.12.2014 SA PO?ETKOM U 11,00 ?ASOVA.
   
[27.10.2014.] Raspored studenata po grupama iz predmeta OSNOVE SAOBRA?AJNICA.
   
[27.10.2014.] Raspored studenata po grupama iz predmeta OSNOVE METALNIH KONSTRUKCIJA.
   
[22.10.2014.] Projekat ?Novi Lideri? u Subotici - ?Mladi kao pokreta?i pozitivnih promena ili samo nemi posmatra?i??
   
[08.10.2014.] Obave?tenje studentima u vezi predmeta MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III
Predmet MATEMATIKA 3, odnosno MATEMATIKA III, mogu da slu?aju studenti koji su:
1. polo?ili ispit iz predmeta Matematika 1 / Matematika I,
2. polo?ili ispit iz predmeta Matematika 2 / Matematika II
ili stekli uslov iz predmeta Matematika 2 / Matematika II
ili stekli uslovni uslov iz predmeta Matematika 2 / Matematika II.
Studentima koji imaju uslovni uslov iz predmeta Matematika 2 / Matematika II, a ostvare dovoljan broj bodova za uslov iz predmeta Matematika 3 / Matematika III, uslov iz predmeta Matematika 3 / Matematika III ?e biti priznat jedino ako polo?e ispit iz predmeta Matematika 2 / Matematika II najkasnije u januarskom ispitnom roku ?kolske 2014/2015. godine.
Studenti koji su se opredelili da slu?aju predmet MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III, a tokom ranijih ?kolskih godina stekli su USLOVNI USLOV za izlazak na ispit i nisu polo?ili ispit treba da se li?no jave predmetnom profesoru u ?etvrtak u 14 h. Poneti indeks sa sobom!
Studenti koji su se opredelili da slu?aju predmet MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III, a tokom ranijih ?kolskih godina stekli su USLOV za izlazak na ispit i nisu polo?ili ispit treba da se li?no jave predmetnom profesoru u ?etvrtak u 14 h. Poneti indeks sa sobom!
   
[23.09.2014.] Obave?tenje - Studenti upisani pre stupanja na snagu zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine na Osnovne studije, mogu zavr?iti studije po zapo?etom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja ?kolske 2015/2016. godine.
   
[12.09.2014.] Obave?tavaju se studenti koji nisu zavr?ili studije do isteka roka koji se odre?uje u dvostrukom broju ?kolskih godina (8) potrebnih za realizaciju studijskog programa, da im istekom tog roka prestaje status studenta.(Ovo obave?tenje se odnosi na studente upisane ?kolske 2006/2007. godine - bolonja.)
Student kome je prestao status studenta mo?e ponovo ste?i status studenta pod uslovom:
1. da Fakultet ima prostorne i druge uslove za omogu?avanje nastavka studiranja i
2. da se student upi?e na studijski program koji se realizuje u vreme ponovnog sticanja statusa studenta.
U re?enju dekana o odobravanju ponovnog sticanja statusa studenta, utvr?uju se ispiti i druge izvr?ene obaveze koje se studentu priznaju i obaveze studenta u nastavku studija.
Uz zahtev za ponovno sticanje statusa studenta potrebno je prilo?iti uplatnicu na iznos od 3.000,00 dinara i to predati u studentsku slu?bu do 20. 09. 2014. godine.
   
[23.05.2014.] SLIKE SA DODELE DIPLOMA 23. 05. 2014.
   
[12.05.2014.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 2014.
   
[28.04.2014.] SLIKE SA ME?UNARODNE KONFERENCIJE 2014.
   
[27.03.2014.] Yu eco televizija - Me?unarodna konferencija "Savremena dostignu?a u gra?evinarstvu" 24. i 25. aprila.
   
[24.12.2013.] Slike sa dodele diplome 23. decembar 2013.
Video - Uvod sa dodele diplome 23. decembar 2013.
Video - Dodele diplome 23. decembar 2013.
   
[28.08.2013.] OBAVE?TENJE O UPISU STUDENATA POSLE ZAVR?ENIH OSNOVNIH I SPECIJALISTI?KIH STRUKOVNIH STUDIJA I STUDENATA KOJI SU ZAVR?ILI ILI ZAPO?ELI STUDIRANJE NA SRODNIM FAKULTETIMA I/ILI NASTAVNIM PROGRAMIMA.
   
[08.07.2013.] Slike XXV Me?ukatedarsko savetovanje iz oblasti Gra?evinski materijali i Tehnologija betona.
   
[07.05.2013.] Slike sa Dana fakulteta (drugi deo).
   
[22.04.2013.] Slike sa Dana fakulteta (prvi deo).
   
[14.11.2012.] STUDENTSKI INTERNET SERVIS
Korisni?ko ime (username) je broj dosijea (npr. K1/2013) ?irili?no.
Inicijalna lozinka je JMBG.
   
[18.01.2012.] Kako pravilno ispuniti novi indeks.
   
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2015.            www.gf.uns.ac.rs            ZBORNIK RADOVA GFS