SR | EN
UNIVERZITET U NOVOM SADU
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs
 
Radno vreme studentske slu?be (?alter):
11:00 - 13:00 ?asova
(U terminu od 08:00 do 10:00 ?asova, u skladu sa mogu?nostima, javljati ?e se i na telefon.)

TEKUĆE INFORMACIJE

[24.07.2014.] Ispit iz predmeta Osnove hidraulike, Hidraulika I/H, Hidraulika II/H, Hidraulika/UK, Kvalitet i za?tita vode/H i Kvalitet voda/H ?e se umesto 26.08.2014. odr?ati 05.09.2014. godine sa po?etkom u 08.00 ?asova u sali 212. Ispit iz predmeta Pre?i??avanje voda/H, UK ?e se umesto 29.08.2014. odr?ati 04.09.2014. godine sa po?etkom u 08.00 ?asova u sali 212.
   
[22.07.2014.] KONACNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVOM KONKURSNOM ROKU SKOLSKE 2014/2015 GODINE.
   
[17.07.2014.] PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVOM KONKURSNOM ROKU SKOLSKE 2014/2015 GODINE.
   
[17.07.2014.] Elektronske prijave za avgustovski i septembarski ispitni rok pocinju u cetvrtak 17.07.2014. Sve uplate za prijavu ispita koje budu vrsene u periodu izmedju 28.07.2014 sve do 15.08.2014 bice evidentirane i vidljive na internet servisu tek 18.08.2014 nakon zavrsetka godisnjih odmora. Svakako mole se studenti da uplate neophodne za prijavu ispita izvrse na vreme. Ispite vec mozete prijavljivati.
   
[16.07.2014.] RASPORED ISPITA ZA AVGUSTOVSKI I SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2013/2014 SKOLSKE GODINE.
   
[11.07.2014.] Obave?tavaju se studenti IV godine i apsolventi, program: Konstrukcije i materijali i studenti Master akademskih studija da ?e se slede?e nedelje (14. do 18. 07. 2014.) konsultacije kod dr Danice Gole? odr?ati u ?etvrtak, 17. 07. 2014. g. od 9.00 do 11.30 ?asova.
   
[11.07.2014.] Rezultati polaganja prijemnog ispita iz Matematike.
   
[07.07.2014.] Obave?tavaju se studenti da ?e se ispit iz predmeta HIDROLOGIJA II, predvi?en za 08. 07. 2014. godine (utorak), odr?ati u petak, 11. 07. 2014. godine sa po?etkom u 10:00 ?asova.
   
[07.07.2014.] Obave?tavaju se studenti da ?e se ispit iz predmeta HIDROINFORMATIKA, predvi?en za 08. 07. 2014. godine (utorak), odr?ati u petak, 11. 07. 2014. godine sa po?etkom u 10:00 ?asova.
   
[07.07.2014.] Obave?tavaju se studenti IV godine i apsolventi, program: Konstrukcije i materijali i studenti Master akademskih studija da ?e se, umesto u ?etvrtak, 10. 07. 2014. godine konsultacije kod dr Danice Gole? odr?ati u sredu, 09. 07. 2014. godine od 10.00 do 12.00.
   
[04.07.2014.] Obave?tavaju se studenti da u avgustovskom i septembarskom ispitnom roku, na ispite iz predmeta MEHANIKA I i MEHANIKA II mogu iza?i svi studenti koji su ostvarili 25 poena predispitnih obaveza.
   
[03.07.2014.] MOGU?NOST UPISA BRUCO?A SA DRUGIH TEHNI?KIH FAKULTETA
Obave?tavamo sve bruco?e koji su polo?ili prijemni ispit iz Matematike ( ostvarili 50,01 bodova ) na nekom od tehni?kih fakulteta da MOGU KONKURISATI ZA UPIS na slobodna bud?etska mesta na Gra?evinskom fakultetu u Subotici.
Procedura:
1. Potvrda o polo?enom prijemnom ispitu,
2. Li?na karta,
3. Fotokopija srednjo?kolskih dokumenata (diploma i svedo?anstva I, II, III i IV razreda-originali na uvid)
4. Original izvod iz mati?ne knjige ro?enih,
5. Prijava na studentsku slu?bu Gra?evinskog fakulteta Subotica do ponedeljka, 21. 07. 2014. godine do 13,00 ?asova.
   
[27.06.2014.] Obave?tenje - Elektronske prijave za avgustovski ispitni rok ?e po?eti u utorak, 19. 08. 2014. godine. Sve uplate za prijavu ispita koje budu vr?ene u periodu izme?u 28. 07. 2014. i 15. 08. 2014. bi?e evidentirane i vidljive na internet servisu tek 18. 08. 2014. nakon zavr?etka godi?njih odmora. Mole se studenti da uplate za prijavu ispita izvr?e na vreme.
   
[27.06.2014.] Obave?tavaju se studenti master studija da ?e ispit iz predmeta SAVREMENA ARHITEKTURA biti odr?an u petak, 18. 07. 2014. godine u 10 ?asova (umesto 27. 06. 2014.).
   
[24.06.2014.] IZMENA DATUMA ODR?AVANJA PRIPREMNOG KURSA ZA PRIJEMNI ISPIT 2014.
   
[24.06.2014.] Raspored studenata za usmeni deo ispita iz predmeta OSNOVE BETONSKIH KONSTRUKCIJA.
   
[19.06.2014.] Obave?tavaju se studenti koji pola?u ispite po V i VI nastavnom planu i programu (stari programi) da mogu prijaviti ispite za avgustovsko-septembarski ispitni rok (dupli rok) 7., 8., i 9. jula 2014. godine od 11:00 do 13:00 ?asova na ?alterima studentske slu?be.
   
[12.06.2014.] OBAVE?TENJE O STE?ENOM USLOVU ZA IZLAZAK NA ISPIT IZ PREDMETA MATEMATIKA 2 i MATEMATIKA II
   
[10.06.2014.] OSNOVE SAOBRA?AJNICA spisak za julski ispitni rok - I i II grupa.
   
[05.06.2014.] Obave?tavaju se studenti da junski ispitni rok po?inje dana 09. juna 2014.godine.
Po odluci dekana pomera se julski ispitni rok za nedelju dana ( 7 dana) i po?inje 30. 06. 2014. godine.
Ispiti se prijavljuju po rasporedu koji se nalazi na sajtu fakulteta i oglasnim tablama, bez obzira na pomeranje ispitnog roka.
Naknadne prijave ispita napla?iva?e se sa 1.400,00 dinara po ispitu (na ?alterima studentske slu?be).
   
[04.06.2014.] OBAVE?TENJE STUDENTIMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA (sredstvima bud?eta) izvr?ena je korekcija finansijske obaveze ? ?kolarine.
Iskazane obaveze mogu se videti na internet servisu.
Istu treba uplatiti na teku?i ra?un Fakulteta u 4 (?etiri) jednake rate: do kraja juna, do kraja jula, do kraja avgusta i do kraja septembra.
Uplatnice dostaviti putem po?te studentskoj slu?bi (ili li?no).
* Prijavu ispita za junski, julski, avgustovski i septembarski ispitni rok studenti ?e mo?i obaviti i putem telefona, lok. 109 - studenska slu?ba. U tom slu?aju moraju imati dovoljno sredstava na ra?unu za prijavu ispita.
   
[04.06.2014.] OBAVE?TENJE - OVERA SEMESTRA za studente upisane na I (prvi) studijski program, I (prvi) akreditovani studijski program (Osnovne akademske studije i doktorske studije) koji imaju stari obrazac indeksa ?e se vr?iti od 09. do 12. juna 2014. godine.
Za overu je potrebno dostaviti:
- index sa nazivima predmeta i potvrdu iz biblioteke (da su knjige vra?ene),
- uplatnicu na 800,00 dinara (za overu sememestra) na teku?i ra?un Gra?evinskog fakulteta (840-1233666-68),
- 1 kom. semestralnog lista (dobija se u studentskoj slu?bi).
Naknadna overa semestra - posle 12. 06. 2014. je 2.100,00 dinara!
Studenti koji nisu izmirili ?kolarinu ne?e mo?i da overe semestar.

Studenti upisani ?kolske 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13. i 2013/14. godine (prvi put upisani na Gra?evinski fakultet ? bez obzira na koju godinu studijskog programa) ne overavaju semestar, ve? upisuju u indeks gore navedene predmete (?ifra, naziv, fond sati ...).
   
[03.06.2014.] Raspored studenata za odbranu grafi?kog rada iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II.
   
[23.05.2014.] SLIKE SA DODELE DIPLOMA 23. 05. 2014.
   
[12.05.2014.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 2014.
   
[28.04.2014.] SLIKE SA ME?UNARODNE KONFERENCIJE 2014.
   
[27.03.2014.] Yu eco televizija - Me?unarodna konferencija "Savremena dostignu?a u gra?evinarstvu" 24. i 25. aprila.
   
[03.02.2014.] Podaci za grafi?ki rad iz predmeta OSNOVE SAOBRA?AJNICA.
   
[24.12.2013.] Slike sa dodele diplome 23. decembar 2013.
Video - Uvod sa dodele diplome 23. decembar 2013.
Video - Dodele diplome 23. decembar 2013.
   
[23.12.2013.] Obave?tenje o ste?enom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA I.
   
[19.12.2013.] RANG LISTA STUDENTSKIH KREDITA I STIPENDIJA.
   
[29.11.2013.] Obave?tenje - Studenti koji su se opredelili da slu?aju predmet MATEMATIKA I, odnosno MATEMATIKA III, a tokom ranijih ?kolskih godina stekli su uslov za izlazak na ispit i nisu polo?ili ispit ili su stekli uslovni uslov za izlazak na ispit i nisu polo?ili ispit skre?e se pa?nja da su uvedene izmene u pismenom delu ispita koje mogu da pogledaju na sajtu predmeta www.gf.uns.ac.rs/~matematika u delu Bodovanje pod odgovaraju?im predmetom.
   
[14.10.2013.] DODATNO OBA?TENJE ZA STUDENTE I i II akreditovanog studijskog programa
Izbor vi?e od jednog IZBORNOG PREDMETA omogu?ava sticanje i vi?e kreditnih bodova, te njihov zbir ulazi u kona?an zbir ostvarenih bodova za sticanje prava na upis vi?ih godina studija.
Na primer, ako se (za 1. akreditovani program) izaberu predmeti Zidane konstrukcije i Nema?ki jezik II, student mo?e da ostvari 12 ESPB i tako sebi pove?a ?ansu da ostvari minimalni uslov za rangiranje na listi bud?etskih studenata slede?e ?kolske godine. Naravno, ovih 6 dodatnih ESPB zna?i da ?e na kraju studija student imati najmanje 246 ESPB umesto 240 ESPB, odnosno ovim se ne umanjuje broj obaveznih 240 ESPB.
   
[11.10.2013.] Obave?tenje studentima IV godine i apsolventima, program: Konstrukcije i materijali
Do po?etka nastave na Master studijama, konsultacije kod dr Danice Gole? ?e se odr?avati prema slede?em rasporedu:
1. Za diplomce - ponedeljkom od 11.00 do 13.00 u kabinetu 203b
2. Grupne konsultacije iz predmeta Betonske konstrukcije I - ?etvrtkom od 13.15 do 14.00 u sali 212
3. Grupne konsultacije iz predmeta Betonske konstrukcije II - ?etvrtkom od 14.15 do 15.00 u sali 212
4. Pojedina?ne konsultacije sa kapitenima grupa iz predmeta Betonske konstrukcije I - ?etvrtkom od 15.15 do 17.00 u kabinetu 203b ili u sali 212.
U slu?aju da u istom terminu bude zakazan pismeni ili usmeni ispit iz navedenih predmeta, konsultacije toga dana ne?e biti odr?ane.
Van navedenih termina ulazak studenata u kabinet kod dr Danice Gole? je dozvoljen samo uz prethodno zakazivanje.
Za sva ostala pitanja i probleme studenti mogu da se obrate putem emaila koji se nalazi na sajtu fakulteta.
   
[03.10.2013.] OBAVE?TENJE O UPISU
Po nalogu Dekana, a prema informaciji Ministra prosvete sa sednice Senata od 02. 10. 2013. godine studeti se mogu upisati kao:
- student u statusu bud?etskog studenta, koji je ostvario 48 i vi?e ESPB bodova u ?k. 2012/13. god.
- student u statusu samofinansiraju?eg studenta, koji je ostvario 47 i manje ESPB u ?k. 2012/13. god.
   
[26.09.2013.] PRELAZAK NA NOVI, II AKREDITOVANI STUDIJSKI PROGRAM
Na molbu Studentskog parlamenta i zbog velikog interesovanja studenata za nove module II akreditovanog studijskog programa, uprava Gra?evinskog fakulteta u Subotici je odlu?ila da iza?e u susret studentima, te ih ovim putem obave?tavamo o na?inu upisa ?eljenih modula za Stambeno projektovanje, odnosno Saobra?ajnice.
Uslov za organizovanje nastave na vi?im godinama po novom studijskom programu osnovnih akademskih studija jeste prijavljivanje dovoljnog broja zainteresovanih studenata.
Procedura:
1. Prijava Studentskoj slu?bi u kojoj se izra?ava ?elja za prelaskom na novi II akreditovani studijski program
2. Upis na 2., 3. i 4. godinu studija postoje?eg, I akreditovani studijski program
3. Na sednici NNV (7. 10. 2013.) bi?e doneta odluka o mogu?nosti prelaza na nov II akreditovani studijski program Osnovnih akademskih studija u skladu sa pokazanim interesovanjem studenata;
4. Po zavr?etku redovnog upisa studentima koji su nastavu poha?ali po starim programima V, VI ili po I akreditovanom bi?e omogu?en prelazak na novi, II akreditovani program uz priznavanje ranije polo?enih ispita, po propisanoj proceduri.
Ova odluka odnosi se i na studente koji svoje studije na Gra?evinskom fakultetu u Subotici po?inju nakon zavr?enih ili zapo?etih studija na drugim visokim ?kolama i fakultetima.
Svi zainteresovani studenti treba da po?alju prijavu sa slede?im podacima:
- Ime i prezime
- Broj indeksa (ukoliko su studenti GF Subotica) i po kom planu i programu su studirali
- Kontakt podatke, uklju?uju?i broj telefona, adresu elektronske po?te i adresu stanovanja
Prijave po?aljite na adresu: studentskasluzba@gf.uns.ac.rs
   
[28.08.2013.] OBAVE?TENJE O UPISU STUDENATA POSLE ZAVR?ENIH OSNOVNIH I SPECIJALISTI?KIH STRUKOVNIH STUDIJA I STUDENATA KOJI SU ZAVR?ILI ILI ZAPO?ELI STUDIRANJE NA SRODNIM FAKULTETIMA I/ILI NASTAVNIM PROGRAMIMA.
   
[08.07.2013.] Slike XXV Me?ukatedarsko savetovanje iz oblasti Gra?evinski materijali i Tehnologija betona.
   
[07.05.2013.] Slike sa Dana fakulteta (drugi deo).
   
[22.04.2013.] Slike sa Dana fakulteta (prvi deo).
   
[08.02.2013.] OBAVE?TENJE ZA STUDENTE UPISANE PO V (petom) i VI (?estom) Nastavnom planu i programu
*Studenti upisani na osnovne studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, mogu zavr?iti studije po zapo?etom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studiranja najkasnije do kraja ?kolske 2013/2014. godine.
*Studenti upisani na magistarske studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju imaju pravo da zavr?e studije po zapo?etom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja ?kolske 2013/2014. godine.
*Studenti upisani na doktorske studije, odnosno kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo da zavr?e studije po zapo?etom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu nau?ni sepen doktora nauka,najkasnije do kraja ?kolske 2015/2016. godine.
   
[01.02.2013.] Obave?tenje studentima Doktorskih studija - Zainteresovani za izradu doktorske disertacije pod nazivom ?OSIGURANJE PLO?E OD PROBOJA STUBA VISOKOVREDNIM ZAVRTNJIMA? mogu da se obrate prof. dr Aleksandru Proki?u.
   
[14.11.2012.] STUDENTSKI INTERNET SERVIS
Korisni?ko ime (username) je broj dosijea (npr. K1/2013) ?irili?no.
Inicijalna lozinka je JMBG.
   
[18.01.2012.] Kako pravilno ispuniti novi indeks.
   
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2014.            www.gf.uns.ac.rs            ZBORNIK RADOVA GFS