SR | EN
UNIVERZITET U NOVOM SADU
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs
 
Radno vreme studentske slu?be (?alter):
11:00 - 13:00 ?asova
(U terminu od 08:00 do 10:00 ?asova, u skladu sa mogu?nostima, javljati ?e se i na telefon.)

TEKUĆE INFORMACIJE

[21.10.2014.] Obave?tenje - Ve?be iz predmeta DRVENE KONSTRUKCIJE u ?etvrtak, 23. 10. 2014. godine odr?a?e se u slede?im terminima:
I grupa 14:00 ? 16:00 ?asova       II grupa 16:00 ? 18:00 ?asova
   
[21.10.2014.] RASPORED ISPITA ZA DODATNI OKTOBARSKI ISPITNI ROK 2 ?KOLSKE 2013/2014. GODINE.
   
[21.10.2014.] Obave?tavaju se studenti da je po odluci dekana odobren dodatni ? oktobarski ispitni rok 2 za ?k. 2013/2014. godinu za studente kojima je putem molbe odobren za izlazak na ispit. Mogu?e je prijaviti samo jedan ispit i to onaj koji je naveden u molbi. Prijava ispita vr?i?e se na ?alterima studentske slu?be (ne preko internet servisa) sa donetom uplatnicom na kojoj je upisan broj indeksa (ne 101-xxxxx) u polje poziv na broj.
   
[21.10.2014.] Obave?tenje - Prvi kolokvijum iz predmeta MATEMATIKA 1 / MATEMATIKA I bi?e odr?an 23. oktobra 2014. godine, ?etvrtak, sa po?etkom u 07:30 ?asova.
   
[21.10.2014.] Obave?tenje - Upis studenta master studija M/2 (oni koji ponovo upisuju I godinu) koji su upisani ?k. 2013/2014. godine biti ?e 29. i 30. 10. 2014. godine od 11:00 do 13:00 ?asova.
   
[20.10.2014.] Obave?tenje:
Ve?be iz predmeta MEHANIKE TLA odr?ava?e se u dve grupe po slede?em rasporedu:
I grupa ? ponedeljkom 10,30 ? 13,00 h
II grupa* ? ponedeljkom 13,15 ? 16,00 h
III grupa ? ponedeljkom 16,15 ? 19,00 h
* (uvodi se po potrebi ? zainteresovani studenti treba da se jave predmetnom asistentu do petka 24.10.2014. radi formiranja kona?nih grupa)
Ve?be iz predmeta FUNDIRANJE odr?ava?e se u dve grupe po slede?em rasporedu:
I grupa ? sredom 10,30 ? 13,00 h
II grupa* ? sredom 13,15 ? 16,00 h
III grupa ? sredom 16,15 ? 19,00 h
* (uvodi se po potrebi ? zainteresovani studenti treba da se jave predmetnom asistentu do petka 24.10.2014. radi formiranja kona?nih grupa)
Ve?be iz predmeta OSNOVE METALNIH KONSTRUKCIJA odr?ava?e se u dve grupe po slede?em rasporedu:
I grupa ? petkom 10,15 ? 12,00 h
II i III grupa ? petkom 14,15 ? 16,00 h
   
[20.10.2014.] Obave?tavaju se studenti koji ?ele da se prijave na konkurs za dodelu studentskih kredita i stipendija, da je krajnji rok za prijavu 31. 10. 2014. godine.
Studenti koji nastavljaju kori??enje studentskih kredita i stipendija treba pod hitno da se jave u studentsku slu?bu radi dobijanja obrazaca koje treba da popune i dopune( ?orba Norbert, ?iri? Marko, Diki? Zorana, Mijailovi? Radi?a, Simi? Stefan, Stevanovi? Vuka?in).
   
[17.10.2014.] Obave?tenje - 22. 10. 2014. godine je poslednji dan redovnog upisa. Od ?etvrtka, 23. 10. 2014. naknadni upis ?e se napla?ivati 9.000,00 dinara, a studenti ?e mo?i da konkuri?u na preostala mesta u skladu sa akreditacijom fakulteta.
   
[17.10.2014.] PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA U PRVOM KONKURSNOM ROKU - DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE.
   
[16.10.2014.] Obave?tavaju se studenti da 17. 10. 2014. godine ne?e biti odr?ana predavanja iz predmeta UPRAVLJANJE ?VRSTIM OTPADOM po I i II akreditovanom programu.
   
[16.10.2014.] Obave?tavaju se studenti da je iza?ao Konkurs za studentske stipendije i kredite. Obrasci za konkurs ?k.2014/2015.godine mogu se dobiti na ?alterima studentske slu?be uz uplatnicu od 100,00 dinara. Uslove na konkurs za stipendije i kredite mo?ete pro?itati na plakatu u holu Gra?evinskog fakulteta.
   
[15.10.2014.] Obave?tenje - Ve?be iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA ne?e biti odr?ane 16. 10. 2014.godine. Termin nadoknade ve?bi bi?e naknadno odre?en.
   
[15.10.2014.] Obave?tenje - Zbog promene u rasporedu nastave za sledeću nedelju (19. 10 - 23. 10.), konsultacije kod asistenta na predmetima NACRTNA GEOMETRIJA i ZGRADARSTVO biće odr?ane u subotu, 18. oktobra 2014., u kabinetu 205B u 11:00 ?asova.
   
[15.10.2014.] Obave?tenje - Dodatne ve?be iz predmeta OSNOVE SAOBRA?AJNICA ?e biti u ?etvrtak 16. 10 . 2014. od 16.15 do 19.00 i u petak 17. 10. . 2014. od 10.00 do 14.00 (od 10.00 do 12.00 za studente A grupe i od 12.00 do 14.00 za studente B grupe).
   
[14.10.2014.] Obave?tavaju se studenti da je prijava ispita za oktobarski - apsolventski ispitni rok za V i VI program (stare programe) u ?etvrtak i petak, 16. i 17. 10. 2014. g. na ?alteru studentske slu?be.
Uplata ispita po tro?kovniku.
Obave?tavaju se studenti koji studiraju po novom programu (bolonja) da uplatu za prijavu ispita za oktobarski - apsolventski ispitni rok izvr?e najkasnije do srede, 15. 10. 2014. godine.
Prijava ispita ne?e biti na ?alterima studentske slu?be.
   
[13.10.2014.] Obave?tenje iz predmeta MATEMATIKA 1 / MATEMATIKA I
Za studente S grupe:
U utorak 14. oktobra 2014. godine, s po?etkom u 14.15 h, bi?e odr?ana predavanja koja su po rasporedu predvi?ena za 30. 12. 2014. godine. ?asovi ?e biti odr?ani u amfiteatru.
U utorak 21. oktobra 2014. godine, s po?etkom u 11.15 h, bi?e odr?ane ve?be koje su po rasporedu predvi?ene za 25. 12. 2014. godine. ?asovi ?e biti odr?ani u amfiteatru.
U utorak 28. oktobra 2014. godine, s po?etkom u 14.15 h, bi?e odr?ana predavanja koja su po rasporedu predvi?ena za 6. 1. 2015. godine. ?asovi ?e biti odr?ani u amfiteatru.
Za studente M grupe:
U ponedeljak 13. oktobra 2014. godine, s po?etkom u 10.15 h, bi?e odr?ana predavanja koja su po rasporedu predvi?ena za 30. 12. 2014. godine.
U ?etvrtak 16. oktobra 2014. godine, s po?etkom u 15.15 h, bi?e odr?ane ve?be koje su po rasporedu predvi?ene za 25. 12. 2014. godine.
U ponedeljak 27. oktobra 2014. godine, s po?etkom u 10.15 h, bi?e odr?ana predavanja koja su po rasporedu predvi?ena za 6. 1. 2015. godine.
   
[13.10.2014.] Obave?tavaju se studenti da se danas, 13. 10. 2014. godine, neće odr?ati ve?be iz predmeta MEHANIKA TLA, zbog bolesti asistenta. Nadoknada ve?bi biće u petak 17. 10. 2014. od 14:15 do 17:00 ?asova za sve grupe.
   
[09.10.2014.] Obave?tavaju se studenti da predavanje iz predmeta UPRAVLJANJE ?VRSTIM OTPADOM kod profesora Kasa? Karolja odr?a?e se u petak 17. 10. 2014. g. sa po?etkom u 08:15 ?asova.
   
[08.10.2014.] Obave?tenje studentima u vezi predmeta MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III
Predmet MATEMATIKA 3, odnosno MATEMATIKA III, mogu da slu?aju studenti koji su:
1. polo?ili ispit iz predmeta Matematika 1 / Matematika I,
2. polo?ili ispit iz predmeta Matematika 2 / Matematika II
ili stekli uslov iz predmeta Matematika 2 / Matematika II
ili stekli uslovni uslov iz predmeta Matematika 2 / Matematika II.
Studentima koji imaju uslovni uslov iz predmeta Matematika 2 / Matematika II, a ostvare dovoljan broj bodova za uslov iz predmeta Matematika 3 / Matematika III, uslov iz predmeta Matematika 3 / Matematika III ?e biti priznat jedino ako polo?e ispit iz predmeta Matematika 2 / Matematika II najkasnije u januarskom ispitnom roku ?kolske 2014/2015. godine.
Studenti koji su se opredelili da slu?aju predmet MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III, a tokom ranijih ?kolskih godina stekli su USLOVNI USLOV za izlazak na ispit i nisu polo?ili ispit treba da se li?no jave predmetnom profesoru u ?etvrtak u 14 h. Poneti indeks sa sobom!
Studenti koji su se opredelili da slu?aju predmet MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III, a tokom ranijih ?kolskih godina stekli su USLOV za izlazak na ispit i nisu polo?ili ispit treba da se li?no jave predmetnom profesoru u ?etvrtak u 14 h. Poneti indeks sa sobom!
   
[07.10.2014.] Obave?tenje - Ve?be iz FUNDIRANJA počinju sa odr?avanjem u sredu, 15. 10. 2014. sa početkom u 10:15 ?asova za sve grupe.
   
[07.10.2014.] Obave?tavaju se studenti da ?e ve?be iz predmeta METALNE KONSTRUKCIJE I po?eti da se odr?avaju od ponedeljka, 13. 10. 2014. godine.
   
[07.10.2014.] Obave?tavaju se studenti da ove nedelje ne?e biti odr?ana nastava iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE I. Ova odluka je doneta zbog toga ?to je upis na IV godinu jo? u toku, pa se vrlo mali broj studenata pojavio na prvom ?asu u ponedeljak, 06. 10. 2014.
Redovna nastava iz ovog predmeta po?inje u ponedeljak, 13. 10. 2014. prema rasporedu ?asova. Prisustvo je obavezno za sve prijavljene studente.
Ve?be iz ovog predmeta bi?e odr?ane u ?etvrtak, 16. 10. 2014. od 8.15 do 12.00 za sve grupe istovremeno.
   
[06.10.2014.] Obave?tenje - Ve?be iz predmeta OSNOVE SAOBRA?AJNICA ?e se po?eti odr?avati od slede?e nedelje, odnosno 14. 10. prema va?e?em rasporedu. Raspored grupa ?e biti objavljen naknadno, kada se zavr?i upis.
   
[06.10.2014.] Obave?tavaju se studenti da ?e se predavanja iz predmeta MATRI?NA ANALIZA KONSTRUKCIJA po?eti odr?avati od ponedeljka, 13. 10. 2014. godine.
   
[02.10.2014.] Upis studenata u ?kolsku 2014/2015. godinu na Osnovne akademske studije koji prelaze sa drugih visoko?kolskih ustanova (podneli zahtev za ekvivalenciju) i studenata koji menjaju Studijski program na na?em Fakultetu ?e se vr?iti 11. oktobra 2014. god. od 09:00 ?asova.
Za upis je potrebno doneti:
- originalna srednjo?kolska dokumenta - diploma i svedo?anstva I, II, III i IV razred,
- original izvod iz mati?ne knjige ro?enih,
- 2 fotografije (4,5 x 3,5 cm),
- indeks (dobija se na fakultetu),
- 2 komada ?v-20 obrasca za ?k. 2014/2015. god. (dobija se na Fakultetu),
- uplatiti - 6.000,00 din. - za upis,
- uplatiti na tek. ra?un Saveza studenata Gra?evinskog fakulteta u Subotici (tr: 355-1045819-39) 400,00 dinara (za studentsku organizaciju ? nije obavezno),
-uplatiti za blok nastavu ? vikendima (za one koji se opredele) 45.000,00 (za 60 espb bodova)

Teku?i ra?un Gra?evinskog fakulteta Subotica: 840-1233666-68
NAPOMENA:
*Studenti, kojima bude odre?en status samofinansiraju?eg, su du?ni da I ratu ?kolarine uplate najkasnije do 15. oktobra 2014. godine (u protivnom bi?e poni?ten upis).
*Nakon dobijanja re?enja o izvr?enoj ekvivalenciji polo?enih ispita i sticanja statusa studenta upisom u teku?u ?kolsku godinu, proces priznavanja ispita sa drugih visoko?kolskih ustanova je zavr?en! Naknadni zahtevi ne?e biti mogu?i, jer se smatra da je upisom student preuzeo obaveze predvi?ene studijskim programom, te da je du?an da ih na ovom Fakultetu i ispuni.
   
[02.10.2014.] Obave?tavaju se studenti, koji pri upisu nisu uspeli prijaviti slu?anje predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE I i/ili BETONSKE KONSTRUKCIJE II, a ispunili su predispitne obaveze iz predmeta OSNOVE BETONSKIH KONSTRUKCIJA, da je administrativna gre?ka otklonjena. Svi koji ?ele mogu se ponovo javiti studentskoj slu?bi radi prijavljivanja ova dva predmeta.
   
[24.09.2014.] Upis u ?kolsku 2014/2015. godinu na Osnovne akademske studije na I, I/drugi put, II, II/drugi put, III, III /drugi put, IV i IV/drugi i vi?e puta godinu ?e se vr?iti od 29. septembra ? 10. oktobra, 2014. godine.

Za upis je potrebno dostaviti:
   - Indeks sa polo?enim ispitima,
   - 2 kom. ?V-20 obrasca za ?k. 2014/15. god. (dobija se na Fakultetu),
   - uplatnica na 6.000,00 din. (za upis) na teku?i ra?un Fakulteta 840-1233666-68,
   - uplatnica na 400,00 din. (za studentsku organizaciju) na teku?i ra?un Saveza studenata Gra?evinskog fakulteta u Subotici 355-1045819-39 - nije obavezno
   - Spisak predmeta za koje ?e se student opredeliti u ?k. 2014/2015. god.

*Student koji je ostvario u ?k. 2013/14. god. 48 i vi?e ESPB ostaje u statusu bud?etskog studenta.
*Student koji osvario u ?k. 2013/14. god. 47 i manje ESPB mo?e nastaviti studije u statusu samofinansiraju?eg studenta.
*Samofinansiraju?i studenti pla?aju gore navedeno + 1/3 od ukupnog iznosa za ?kolarinu, shodno broju upisanih predmeta (najmanje 37 bodova - vrednost boda = 1.200,00 din.) na teku?i ra?un Fakulteta: 840-1233666-68

Napomena:
Naknadni upis - posle 10. 10. 2014. je 9.000,00 dinara!
Studenti koji nisu izmirili dugovanja iz ?k. 2013/14. godine nemogu se upisati!

Kvote za bud?et (prema usvojenim izmenama Zakona, septembar 2014.):
-II godina -------------------- 85 studenata,
-III godina-------------------- 78 studenata,
-IV godina-------------------- 71 student,
-IV produ?ena godina---- - 0 ?
   
[23.09.2014.] Obave?tenje - Studenti upisani pre stupanja na snagu zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine na Osnovne studije, mogu zavr?iti studije po zapo?etom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja ?kolske 2015/2016. godine.
   
[12.09.2014.] Obave?tavaju se studenti koji nisu zavr?ili studije do isteka roka koji se odre?uje u dvostrukom broju ?kolskih godina (8) potrebnih za realizaciju studijskog programa, da im istekom tog roka prestaje status studenta.(Ovo obave?tenje se odnosi na studente upisane ?kolske 2006/2007. godine - bolonja.)
Student kome je prestao status studenta mo?e ponovo ste?i status studenta pod uslovom:
1. da Fakultet ima prostorne i druge uslove za omogu?avanje nastavka studiranja i
2. da se student upi?e na studijski program koji se realizuje u vreme ponovnog sticanja statusa studenta.
U re?enju dekana o odobravanju ponovnog sticanja statusa studenta, utvr?uju se ispiti i druge izvr?ene obaveze koje se studentu priznaju i obaveze studenta u nastavku studija.
Uz zahtev za ponovno sticanje statusa studenta potrebno je prilo?iti uplatnicu na iznos od 3.000,00 dinara i to predati u studentsku slu?bu do 20. 09. 2014. godine.
   
[11.09.2014.] POZIV ZA ME?UNARODNU NAUCNU KONFERENCIJU CIBv 2014. NA TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV.    Copyright Agreement    Template
   
[10.09.2014.] DRUGI PRODU?ENI KONKURSNI ROK.
   
[09.09.2014.] Rezultati polaganja prijemnog ispita iz Matematike.
   
[24.07.2014.] PODACI O UPISU NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE 2014/2015 ?KOLSKE GODINE NAKON PRVOG KONKURSNOG ROKA.
   
[03.07.2014.] MOGU?NOST UPISA BRUCO?A SA DRUGIH TEHNI?KIH FAKULTETA
Obave?tavamo sve bruco?e koji su polo?ili prijemni ispit iz Matematike ( ostvarili 50,01 bodova ) na nekom od tehni?kih fakulteta da MOGU KONKURISATI ZA UPIS na slobodna bud?etska mesta na Gra?evinskom fakultetu u Subotici.
Procedura:
1. Potvrda o polo?enom prijemnom ispitu,
2. Li?na karta,
3. Fotokopija srednjo?kolskih dokumenata (diploma i svedo?anstva I, II, III i IV razreda-originali na uvid)
4. Original izvod iz mati?ne knjige ro?enih,
5. Prijava na studentsku slu?bu Gra?evinskog fakulteta Subotica do ponedeljka, 21. 07. 2014. godine do 13,00 ?asova.
   
[23.05.2014.] SLIKE SA DODELE DIPLOMA 23. 05. 2014.
   
[12.05.2014.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 2014.
   
[28.04.2014.] SLIKE SA ME?UNARODNE KONFERENCIJE 2014.
   
[27.03.2014.] Yu eco televizija - Me?unarodna konferencija "Savremena dostignu?a u gra?evinarstvu" 24. i 25. aprila.
   
[03.02.2014.] Podaci za grafi?ki rad iz predmeta OSNOVE SAOBRA?AJNICA.
   
[24.12.2013.] Slike sa dodele diplome 23. decembar 2013.
Video - Uvod sa dodele diplome 23. decembar 2013.
Video - Dodele diplome 23. decembar 2013.
   
[14.10.2013.] DODATNO OBA?TENJE ZA STUDENTE I i II akreditovanog studijskog programa
Izbor vi?e od jednog IZBORNOG PREDMETA omogu?ava sticanje i vi?e kreditnih bodova, te njihov zbir ulazi u kona?an zbir ostvarenih bodova za sticanje prava na upis vi?ih godina studija.
Na primer, ako se (za 1. akreditovani program) izaberu predmeti Zidane konstrukcije i Nema?ki jezik II, student mo?e da ostvari 12 ESPB i tako sebi pove?a ?ansu da ostvari minimalni uslov za rangiranje na listi bud?etskih studenata slede?e ?kolske godine. Naravno, ovih 6 dodatnih ESPB zna?i da ?e na kraju studija student imati najmanje 246 ESPB umesto 240 ESPB, odnosno ovim se ne umanjuje broj obaveznih 240 ESPB.
   
[11.10.2013.] Obave?tenje studentima IV godine i apsolventima, program: Konstrukcije i materijali
Do po?etka nastave na Master studijama, konsultacije kod dr Danice Gole? ?e se odr?avati prema slede?em rasporedu:
1. Za diplomce - ponedeljkom od 11.00 do 13.00 u kabinetu 203b
2. Grupne konsultacije iz predmeta Betonske konstrukcije I - ?etvrtkom od 13.15 do 14.00 u sali 212
3. Grupne konsultacije iz predmeta Betonske konstrukcije II - ?etvrtkom od 14.15 do 15.00 u sali 212
4. Pojedina?ne konsultacije sa kapitenima grupa iz predmeta Betonske konstrukcije I - ?etvrtkom od 15.15 do 17.00 u kabinetu 203b ili u sali 212.
U slu?aju da u istom terminu bude zakazan pismeni ili usmeni ispit iz navedenih predmeta, konsultacije toga dana ne?e biti odr?ane.
Van navedenih termina ulazak studenata u kabinet kod dr Danice Gole? je dozvoljen samo uz prethodno zakazivanje.
Za sva ostala pitanja i probleme studenti mogu da se obrate putem emaila koji se nalazi na sajtu fakulteta.
   
[03.10.2013.] OBAVE?TENJE O UPISU
Po nalogu Dekana, a prema informaciji Ministra prosvete sa sednice Senata od 02. 10. 2013. godine studeti se mogu upisati kao:
- student u statusu bud?etskog studenta, koji je ostvario 48 i vi?e ESPB bodova u ?k. 2012/13. god.
- student u statusu samofinansiraju?eg studenta, koji je ostvario 47 i manje ESPB u ?k. 2012/13. god.
   
[26.09.2013.] PRELAZAK NA NOVI, II AKREDITOVANI STUDIJSKI PROGRAM
Na molbu Studentskog parlamenta i zbog velikog interesovanja studenata za nove module II akreditovanog studijskog programa, uprava Gra?evinskog fakulteta u Subotici je odlu?ila da iza?e u susret studentima, te ih ovim putem obave?tavamo o na?inu upisa ?eljenih modula za Stambeno projektovanje, odnosno Saobra?ajnice.
Uslov za organizovanje nastave na vi?im godinama po novom studijskom programu osnovnih akademskih studija jeste prijavljivanje dovoljnog broja zainteresovanih studenata.
Procedura:
1. Prijava Studentskoj slu?bi u kojoj se izra?ava ?elja za prelaskom na novi II akreditovani studijski program
2. Upis na 2., 3. i 4. godinu studija postoje?eg, I akreditovani studijski program
3. Na sednici NNV (7. 10. 2013.) bi?e doneta odluka o mogu?nosti prelaza na nov II akreditovani studijski program Osnovnih akademskih studija u skladu sa pokazanim interesovanjem studenata;
4. Po zavr?etku redovnog upisa studentima koji su nastavu poha?ali po starim programima V, VI ili po I akreditovanom bi?e omogu?en prelazak na novi, II akreditovani program uz priznavanje ranije polo?enih ispita, po propisanoj proceduri.
Ova odluka odnosi se i na studente koji svoje studije na Gra?evinskom fakultetu u Subotici po?inju nakon zavr?enih ili zapo?etih studija na drugim visokim ?kolama i fakultetima.
Svi zainteresovani studenti treba da po?alju prijavu sa slede?im podacima:
- Ime i prezime
- Broj indeksa (ukoliko su studenti GF Subotica) i po kom planu i programu su studirali
- Kontakt podatke, uklju?uju?i broj telefona, adresu elektronske po?te i adresu stanovanja
Prijave po?aljite na adresu: studentskasluzba@gf.uns.ac.rs
   
[28.08.2013.] OBAVE?TENJE O UPISU STUDENATA POSLE ZAVR?ENIH OSNOVNIH I SPECIJALISTI?KIH STRUKOVNIH STUDIJA I STUDENATA KOJI SU ZAVR?ILI ILI ZAPO?ELI STUDIRANJE NA SRODNIM FAKULTETIMA I/ILI NASTAVNIM PROGRAMIMA.
   
[08.07.2013.] Slike XXV Me?ukatedarsko savetovanje iz oblasti Gra?evinski materijali i Tehnologija betona.
   
[07.05.2013.] Slike sa Dana fakulteta (drugi deo).
   
[22.04.2013.] Slike sa Dana fakulteta (prvi deo).
   
[08.02.2013.] OBAVE?TENJE ZA STUDENTE UPISANE PO V (petom) i VI (?estom) Nastavnom planu i programu
*Studenti upisani na osnovne studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, mogu zavr?iti studije po zapo?etom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studiranja najkasnije do kraja ?kolske 2013/2014. godine.
*Studenti upisani na magistarske studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju imaju pravo da zavr?e studije po zapo?etom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja ?kolske 2013/2014. godine.
*Studenti upisani na doktorske studije, odnosno kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo da zavr?e studije po zapo?etom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu nau?ni sepen doktora nauka,najkasnije do kraja ?kolske 2015/2016. godine.
   
[01.02.2013.] Obave?tenje studentima Doktorskih studija - Zainteresovani za izradu doktorske disertacije pod nazivom ?OSIGURANJE PLO?E OD PROBOJA STUBA VISOKOVREDNIM ZAVRTNJIMA? mogu da se obrate prof. dr Aleksandru Proki?u.
   
[14.11.2012.] STUDENTSKI INTERNET SERVIS
Korisni?ko ime (username) je broj dosijea (npr. K1/2013) ?irili?no.
Inicijalna lozinka je JMBG.
   
[18.01.2012.] Kako pravilno ispuniti novi indeks.
   
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2014.            www.gf.uns.ac.rs            ZBORNIK RADOVA GFS