SR | EN
UNIVERZITET U NOVOM SADU
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs
 
Radno vreme studentske slu?be (?alter):
11:00 - 13:00 ?asova
(U terminu od 08:00 do 10:00 ?asova mo?ete kontaktirati telefonom.)

TEKUĆE INFORMACIJE

[03.07.2015.] PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA U 1. KONKURSNOM ROKU.
   
[03.07.2015.] I) MOGU?NOST UPISA BRUCO?A SA DRUGIH TEHNI?KIH FAKULTETA (Arhitektura, Gra?evinarstvo, Geodezija, Ma?instvo, Elektrotehnika i drugi)(Na osnovu Odluke br. 1/2015 Nastavno nau?nog ve?a od 03. 07. 2015. godine).
Obave?tavamo sve bruco?e koji su polo?ili prijemni ispit iz Matematike (ostvarili ukupno 50,01 bodova) na nekom od tehni?kih fakulteta da MOGU KONKURISATI ZA UPIS na slobodna bud?etska mesta na Gra?evinskom fakultetu u Subotici. Prijava se vr?i na ?alteru studentske slu?be Gra?evinskog fakulteta Subotica do ponedeljka, 13. 7. 2015. godine do 13,00 ?asova.
Potrebno je doneti:
1. Potvrdu o polo?enom prijemnom ispitu,
2. Li?nu kartu,
3. Originalna srednjo?kolska dokumenata (diploma i svedo?anstva I, II, III i IV razreda).
4. Original izvod iz mati?ne knjige ro?enih.

II) Pozivamo sve kandidate koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova na prijemnom ispitu za upis na bud?et da ODMAH izvr?e preliminarnu prijavu na 2. konkursni rok do 17. 07. 2015. godine do 13,00 ?asova.
Potrebno je doneti:
5. Originalna srednjo?kolska dokumenata (diploma i svedo?anstva I, II, III i IV razreda).
6. Original izvod iz mati?ne knjige ro?enih.
Napomena: Pre dolaska OBAVEZNO kontaktirati studentsku slu?bu na telefon broj: 024/ 554-300 lok. 109
   
[01.07.2015.] Obave?tavaju se studenti da ?e u ?etvrtak, 02. 07. 2015.g. konsultacije kod dr Danice Gole? biti odr?ane od 10:00 do 12:00 ?asova.
   
[01.07.2015.] Obave?tavaju se studenti da je krajnji rok za predaju grafi?kih radova za ovu ?kolsku godinu, iz predmeta METALNE KONSTRUKCIJE 2, petak, 03. 07. 2015. do 12 ?asova.
   
[29.06.2015.] Obave?tavaju se studenti da ?e ispiti kod profesorice dr Aleksi? Ljiljane u julskom ispitnom roku biti odr?ani dana 02. 07. 2015. godine sa po?etkom u 13,00 ?asova(umesto 11.07.2015.god.).
   
[29.06.2015.] Obave?tavaju se studenti V i VI nastavnog plana i programa (stari programi) da prijava ispita za septembarski ispitni rok (koji po?inje 24.08.2015.g.- simpli rok) traje 06. i 07. 07.2015. godine od 11:00 do 13:00 ?asova na ?alteru studentske slu?be. Prijava ispita za samofinansiraju?e i apsolvente kojima je istekao apsolventski sta? (I, II i III put) iznosi 400,00 dinara, a prijava ispita za studente koji ispit pola?u IV i vi?e puta, iznosi 800,00 dinara.
   
[29.06.2015.] Obave?tenje - Usmeni deo ispita iz predmeta GRA?EVINSKI MATERIJALI 2 odr?a?e se u sredu 01. 07. od 10 h. Na usmeni deo ispita pozivaju se svi studenti koji su prijavili ispit u junskom roku osim: Bastah Borjan, Martinov Sr?an, Milunovi? Igor, Radovanovi? Sr?an, Simi? Namanja, ?o? Nandor, Feher Lila, Milojevi? Milorad, ?evi? Bo?o.
   
[29.06.2015.] Obave?tenje - Ispit na predmetu RAZVOJ ARHITEKTURE ?e se u julskom ispitnom roku odr?ati 10. jula, sa po?etkom u 10.00h.
   
[29.06.2015.] Obave?tenje iz predmeta FIZIKA - Danas, 29. 06. 2015. godine ne?e biti odr?ane konsultacije.
   
[24.06.2015.] Obave?tenje - Kandidama koji u junskom ispitnom roku nisu polo?ili pismeni deo ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA II, odlukom katedre, omogu?en je dodatni termin polaganja pismenog dela ispita u petak, 26. 06. 2015. g. u 10:00h.
   
[24.06.2015.] PRVA IZLO?BA STUDENTSKIH RADOVA
   
[24.06.2015.] Obave?tavaju se studenti da ?e u ?etvrtak, 25. 06. 2015.g. konsultacije kod dr Danice Gole? biti odr?ane od 9:00 do 12:00.
   
[23.06.2015.] Obave?tenje - Popravni ?etvrti, peti i ?esti kolokvijumi iz MATEMATIKE 2 ?e biti odr?ani 7. jula 2015. godine, s po?etkom u 17.30. Na popravni kolokvijum mogu iza?i studenti koji se prijave na kolokvijum, potpisivanjem na listu postavljenu na oglasnoj tabli kabineta za matematiku, najkasnije do 3. jula 2015.
   
[23.06.2015.] Obave?tavaju se studenti da ?e ispit iz predmeta GRA?EVINSKI MATERIJALI 2 kod profesora dr. Karolja Kasa?a, biti odr?an 25. 06. 2015. godine sa po?etkom u 14,00 ?asova u amfiteatru fakulteta umesto u 10,00 ?asova).
   
[23.06.2015.] Obave?tenje - U julskom ispitnom roku ispit iz predmeta GRA?EVINSKI MATERIJALI 2 bi?e odr?an dana 09. 07. 2015.god. sa po?etkom u 14,00 ?asova u amfiteatru fakulteta( umesto u 10,00 ?asova).
   
[23.06.2015.] Obave?tavaju se svi studenti koji nisu polo?ili ispit na predmetu NACRTNA GEOMETRIJA da ?e u ponedeljak, 29. juna, u 9.00h biti odr?ane konsultacije na kojima je prisustvo obavezno.
   
[22.06.2015.] PRVA IZLO?BA STUDENTSKIH RADOVA
Srda?no Vas pozivamo na otvaranje Prve studentske izlo?be modula Arhitektonsko in?enjerstvo, Gra?evinskog fakulteta u Subotici, koja ?e se odr?ati u sredu 24. juna 2015. godine u 12 ?asova u holu Gra?evinskog fakulteta.
Szeretettel meghívjuk a szabadkai Épít?mérnöki Kar Építészeti modulja hallgatóinak Els? kiállítására, amelynek megnyitója 2015. június 24-én 12 órakor lesz az Épít?mérnöki Kar el?csarnokában.
   
[22.06.2015.] Obave?tenje - Pozivaju se studenti da izvr?e prijavu za polaganje popravnog kolokvijuma iz predmeta MEHANIKA 1, odnosno MEHANIKA 2, koji ?e se odr?ati u utorak, 30. juna 2015. g., sa po?etkom u 9 ?asova, u amfiteatru. Student mo?e prijaviti polaganje samo jednog kolokvijuma (po sopstvenom izboru), a prijava se vr?i upisivanjem svog imena, prezimena i broja indeksa u odgovaraju?u tabelu, koja se nalazi ispred kabineta 204B. Prijavu je mogu?e izvr?iti najkasnije do ponedeljka, 29. juna 2015. g., u 9 ?asova. Popravni kolokvijum u napred navedenom terminu mo?i ?e da pola?u samo oni studenti koji se budu prijavili za polaganje popravnog kolokvijuma, tj. samo oni studenti ?ije ime se bude nalazilo na spisku za prijavu za polaganje.
   
[19.06.2015.] Obave?tenje - Usmeni deo ispita iz predmeta MEHANIKA 1 i MEHANIKA 2, bi?e odr?ani u sredu, 24. 06. 2015. godine, sa po?etkom u 9.00 ?asova.
   
[19.06.2015.] Obave?tenje - Svi studenti koji rade diplomski rad kod prof. dr Danijela Kukarasa su pozvani na zajedni?ke konsultacije u sredu 24. 06. 2015. godine u 12:00 ?asova.
   
[18.06.2015.] Obave?tenje - Odbrana seminarskih radova i usmeni deo ispita iz predmeta DINAMI?KA ANALIZA KONSTRUKCIJA bi?e odr?ani u utorak 23. juna 2015. godine sa po?etkom u 9 ?asova.
   
[17.06.2015.] Obave?tenje iz predmeta KOROZIJA I ZA?TITA GRA?EVINSKIH MATERIJALA - Pismeni deo ispita ?e se odr?ati 23. 06. 2015. g. sa po?etkom u 11,00 ?asova u laboratoriji gra?evinskih materijala. Studenti su du?ni da donesu seminarske radove (23. 06. 2015.) pre po?etka ispita (do 11 ?asova) kako bi ostvarili pravo na izlazak iz istog.
   
[17.06.2015.] Obave?tavaju se studenti da ?e ispit iz predmeta GRA?EVINSKI MATERIJALI 2 kod prof. dr. Karolja Kasa?a, biti odr?an 25. 06. 2015. godine sa po?etkom u 14,00 ?asova u amfiteatru fakulteta (umesto u 10,00 ?asova).
   
[17.06.2015.] Obave?tavaju se studenti da ?e u ?etvrtak, 18. 05. 2015.g. konsultacije kod dr Danice Gole? biti odr?ane od 11:00 do 13:00.
   
[17.06.2015.] Obave?tenje - Stigli su ?ekovi korisnicima studentskih kredita za mesec juni 2015. godin. ?ekovi se mogu preuzeti uz proveru li?ne karte na ?alteru broj 1 studentske slu?be.
   
[15.06.2015.] Obave?tenje iz predmeta ZRADARSTVO, OSNOVE URBANIZMA, PROJEKTOVANJE PORODI?NE KU?E, PROJEKTOVANJE U ISTORIJSKOJ SREDINI, RAZVOJ NASELJA, ZA?TITA I REVITALIZACIJA NASLE?A kod doc. dr Viktorije Alad?i?:
I - Konsultacije ?e biti odr?ane u petak, 19. 06. 2015. godine, sa po?etkom u 10,30 ?asova.
II - Predaja radova iz predmeta OSNOVE URBANIZMA ?e se vr?iti u petak, 19. 06. 2015. godine, sa po?etkom u 10,30 ?asova.
   
[12.06.2015.] IZLO?BA STUDENATA GRA?EVINSKOG FAKULTETA 12. 06. 2015.
   
[11.06.2015.] Obave?tenje - Konsultacije iz METALNIH KONSTRUKCIJA II kod asistenta Dragane Tabakovi? odr?a?e se u petak, 12. 06. 2015. od 10 ?asova.
   
[11.06.2015.] Obave?tenje - ?etvrti kolokvijum iz predmeta OTPORNOST MATERIJALA II biti ?e odr?an u petak, 12. 06. 2015. godine, sa po?etkom u 10 ?asova.
   
[10.06.2015.] Obave?tavaju se studenti da ?e se ve?be za obe grupe iz predmeta GRA?EVINSKI MATERIJALI 1 odr?ati u ?etvrtak, 11. 06. u terminu od 12:15 do 14:00 ?asova.
   
[09.06.2015.] Obave?tenje - III kolokvijum iz OSNOVA FUNDIRANJA odr?a?e se u petak, 12. 06. 2015. sa po?etkom u 14:00 ?asova. Popravni kolokvijumi ?e se odr?ati u petak, 19. 06. 2015. sa po?etkom u 14:00 ?asova.
   
[09.06.2015.] Obave?tavaju se studenti da ?e se ve?be iz predmeta METALNE KONSTRUKCIJE II, tre?a grupa, koje su zakazane za 09. 06. 2015.g. od 14:15 h, odlo?ati za utorak, 16. 06. 2015. g. sa po?etkom u 14:15 ?asova.
   
[09.06.2015.] Raspored termina za odbranu grafi?kog rada iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II.
   
[09.06.2015.] Obave?tavamo studente I i II grupe da ?e ve?be u ra?unarskom kabinetu iz STATIKE KONSTRUKCIJA 2, biti odr?ane u petak, 12. 06. 2015. i to, prva grupa 09:00-10:30, a druga grupa 10:30-12:00 ?asova.
   
[09.06.2015.] Obave?tavamo studente modula Arhitektonsko in?enjerstvo da je krajnji rok za pedaju grafi?kog zadatka iz predmeta KONSTRUKTIVNI SISTEMI za ovu ?kolsku godinu, petak, 19. 06. 2015. od 12:00 ?asova. Sve u vezi sadr?aja grafi?kog zadatka pogledati na www.gf.uns.ac.rs/~milicic/KS/KS_obavestenja.htm
   
[08.06.2015.] Obave?tavaju se studenti da ?e se ve?be iz OSNOVA FUNDIRANJA odr?ati u utorak, 09. 06. 2015. sa po?etkom u 12,15 h, umesto termina u ?etvrtak.
   
[05.06.2015.] Obave?tenje - Termin predaje semestralnog rada na predmetu SLOBODORU?NO CRTANJE zakazan je za sredu, 10. juna, u 11:00h u kabinetu 205B.
   
[04.06.2015.] Obave?tenje - Drugi kolokvijum iz predmeta SAOBRA?AJNICE I PROSTOR ?e se odr?ati u ?etvrtak 11. 06. sa po?etkom u 10h.
   
[04.06.2015.] Obave?tenje - Konsultacije iz predmeta FIZIKA ?e umesto 05. 06. 2015. biti odr?ane u petak, 12. 06. 2015. godine sa po?etkom u 12,30 ?asova.
   
[04.06.2015.] Obave?tavaju se studenti da ?e se dodatne ve?be iz predmeta METALNE KONSTRUKCIJE II, kod asistenta Dragane Tabakovi? odr?ati u petak, 05. 06. 2015. od 10:15 h.
   
[03.06.2015.] Pozivaju se studenti da izvr?e prijavu za polaganje popravnog kolokvijuma iz predmeta MEHANIKA 1, odnosno MEHANIKA 2, koji ?e se odr?ati u utorak, 16. juna 2015. g., sa po?etkom u 9 ?asova, u amfiteatru. Student mo?e prijaviti polaganje samo jednog kolokvijuma (po sopstvenom izboru), a prijava se vr?i upisivanjem svog imena, prezimena i broja indeksa u odgovaraju?u tabelu, koja se nalazi ispred kabineta 204B. Prijavu je mogu?e izvr?iti najkasnije do subote, 13. juna 2015. g., u 15 ?asova.
   
[03.06.2015.] Obave?tavaju se studenti da ?e se ve?be za obe grupe iz predmeta GRA?EVINSKI MATERIJALI 1 odr?ati u ?etvrtak, 04. 06. 2015. u terminu od 12:15 do 16:00 ?asova.
   
[02.06.2015.] Overa letnjeg semestra za studente po I studijskom programu ?e se vr?iti 08., 09. i 10. 06. 2015. godine.
Za overu je potrebno dostaviti:
- index sa nazivima predmeta i potvrdu iz biblioteke da su knjige vra?ene,
- uplatnicu na 800,00 dinara (za overu semestra) na ?.r. Gra?evinskog fakulteta 840-1233666-68,
- 1 kom. semestralnog lista (dobija se u studentskoj slu?bi),
Semestar se ne mo?e overiti ako ?kolarina u potpunosti nije pla?ena.
Naknadna overa semestra, posle 10. 06. 2015.g., je 2.100,00 dinara!
Napomena:
Studenti upisani od ?k.2009/2010. god. (prvi put upisani na Gra?evinski fakultet, bez obzira na koju godinu) ne overavaju semestar.
   
[01.06.2015.] Obave?tenje - Konsultacije iz predmeta FIZIKA odr?ati ?e se u petak, 05. 06. 2015. godine, sa po?etkom u 12,30 ?asova.
   
[01.06.2015.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 01. 06. 2015.
   
[01.06.2015.] Obave?tenje - ?etvrti kolokvijum iz predmeta MATEMATIKA 2 / MATEMATIKA II ?e biti odr?an 3. juna 2015. godine, sreda, s po?etkom u 11 ?asova, dok ?e peti i ?esti kolokvijumi biti odr?ani 11. juna 2015. godine, ?etvrtak, s po?etkom u 18 ?asova.
   
[01.06.2015.] Obave?tavaju se studenti da u utorak, 02. 06. 2015.god. ne?e biti odr?ane ve?be iz predmeta METALNE KONSTRUKCIJE II kod Anike Te?anovi?. Nadoknada ve?bi bi?e odr?ana u petak, 05. 06. 2015.g. u 10,00 ?asova.
   
[01.06.2015.] Obave?tavaju se studenti uz rad (blok nastava) da ?e odbrana seminarskih radova iz predmeta MEHANIKA 2 biti odr?ana u subotu 13. juna 2015. god. sa po?etkom u 15:15 ?asova.
   
[29.05.2015.] Obave?tenje - Tre?i kolokvijum iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA II zakazan je za ponedeljak, 08. 06. 2015. g. u 9:30 ?asova.
   
[29.05.2015.] Obave?tenje - Predispitni test iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA I zakazan je za petak, 05. 06. 2015. g. u 12:00 ?asova.
   
[29.05.2015.] Obave?tenje - Drugi kolokvijum iz predmeta MEHANIKA 2, za I i II grupu, biti ?e odr?an u utorak, 9. juna 2015.god. u 18h, u amfiteatru.
   
[29.05.2015.] Obave?tavaju se studenti da je stigao studentski kredit za maj mesec ?k. 2014/2015. godine.
   
[28.05.2015.] Prezentacije u?esnika radionice "Procena vrednosti nepokretnosti" odr?ane 19. i 20. maja 2015. godine.
   
[28.05.2015.] Obave?tenje iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE 2 - Krajnji rok za predaju zavr?enog grafi?kog rada je ponedeljak, 08. 06. 2015. u 12.00 ?asova. Nakon ovog roka radovi ne?e biti pregledani, a studenti koji do tada ne predaju potpuno zavr?en grafi?ki rad mora?e ponovo poha?ati predmet.
   
[26.05.2015.] Obave?tavaju se studenti da ?e se kolokvijum iz predmeta MEHANIKA II, za III grupu odr?ati 02. 06. 2015. god. od 14:00 ?asova u amfiteatru.
   
[26.05.2015.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 25. 05. 2015.
   
[26.05.2015.] Obave?tenje - Krajnji rok za predaju elaborata iz predmeta:
GEOTEHNIKA SAOBRA?AJNICA 08. 06. 2015.
SAOBRA?AJNICE I PROSTOR 11. 06. 2015.
   
[21.05.2015.] Slike - Radionica - Procena vrednosti nepokretnosti.
   
[19.05.2015.] Prijava ispita za junsko-julski ispitni rok (dupli) za studente V i VI nastavnog programa (stari programi) traje 01. i 02. 06. 2015. god. od 11:00 do 13:00 ?asova na ?alteru studentske slu?be.
Prijava ispita za samofinansiraju?e i apsolvente kojima je istekao apsolventski sta? (I, II i III put) iznosi 600,00 dinara, a prijava ispita za studente koji ispit pola?u IV i vi?e puta, iznosi 1.200,00 dinara (dupli rok za stare programe).

Prijava ispita za studente koji studiraju po bolonji za junski i julski ispitni rok po?inje od 01. 06. 2015. godine (elektronskim putem). U isto vreme bi?e pu?tena i evaluacija letnjeg semestra. Evaluaciju je potrebno ispuniti na vreme da bi mogli blagovremeno da prijavite ispit. Ispite ne?e mo?i da prijave studenti koji nisu izmirili sve finansijske obaveze (?kolarina).
   
[18.05.2015.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 18. 05. 2015.
   
[18.05.2015.] Radionica - ?Procena vrednosti nepokretnosti?, Gra?evinski fakultet Subotica Univerzitet u Novom Sadu, 19. i 20. maj 2015.
Zbog ogranicenog broja polaznika zainteresovani treba da prijave svoje prisustvo na mail prijava@gf.uns.ac.rs.
   
[05.05.2015.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 05. 05. 2015.
   
[04.05.2015.] Sve?ana dodela nagrada najboljim studentima Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u ?k. 2013/2014. godini bi?e odr?ana 01. juna 2015. god. u 12,00 ?asova u amfiteataru Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu, dr Zorana ?in?i?a 1, Novi Sad.
NAGRADA NAJBOLJEM STUDENTU FAKULTETA DODELJENA JE ?OR?U MIHAILOVI?U.
Studenti koji su dobili nagradu za postignut uspeh u toku studiranja - Todorovi? Vladimir, Samard?ija Ilija, Mihailovi? ?or?e i Majlat Daniel, svoje diplome mogu preuzeti u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata, dr Ilije ?uri?i?a 3. u Novom Sadu u periodu od 02. do 12.juna 2015. god. 09:00-14:00 ?asova (vi?e informacija na www.razvoj karijere.uns.ac.rs).
   
[28.04.2015.] Obave?tenje - Krajnji rok za predaju zavr?enih seminarskih radova iz predmeta MONTA?NE BETONSKE KONSTRUKCIJE je 12. 06. 2015. godine.
   
[28.04.2015.] SLIKE SA ME?UNARODNE KONFERENCIJE 2015.
   
[21.04.2015.] Odluka o raspisivanju izbora za dekana Gra?evinskog fakulteta Subotica.
   
[14.04.2015.] ZAPISNIK SA IZBORA ZA STUDENTSKI PARLAMENT GRA?EVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI
   
[06.04.2015.] Za otvaranje korisni?kog naloga na studentskom internet servisu i za njegovu dalju upotrebu pro?itati korisni?ko uputstvo koje se nalazi na po?etnoj strani internet servisa.
   
[01.04.2015.] Pozivaju se svi studenti na promociju "Takmi?enje za najbolju tehnolo?ku inovaciju" koja ?e biti odr?ana u ?etvrtak, 02. 04. 2015. u 12:00 ?asova u sali 105.
   
[25.03.2015.] Kona?na lista kandidata za Studentski parlament.    Dopuna odluke.
   
[24.03.2015.] Obave?tenje o kandidatima za Studentski parlament.
   
[23.03.2015.] Obave?tenje - Studentima koji su podneli prijavu za obavljanje stru?ne prakse odobreno je obavljanje stru?ne prakse u navedenim preduze?ima, odnosno na fakultetu.
Isti su du?ni da donesu:
- obrazac br. 4 - dnevnik stru?ne prakse i
-obrazac br. 5 - potvrdu o obavljenoj stru?noj praksi (na kojoj obavezno treba da bude unet i predlog ocene) na ?alter studentske slu?be broj 2 najkasnije do 07. 09. 2015. godine.
   
[20.03.2015.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 20. 03. 2015.
   
[09.03.2015.] ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA STUDENTSKI PARLAMENT GRA?EVINSKOG FAKULTETA SUBOTICA
   
[03.03.2015.] Obave?tavaju se studenti I i III godine (prvi put upisani, sredstvima bud?eta) da se na oglasnim tablama nalaze spiskovi studenata, po grupama i terminima, koji se odnose na obavezni lekarski pregled u studentskoj ambulanti.
   
[26.02.2015.] SLIKE SA DODELE DIPLOMA 26. 02. 2015.
   
[28.01.2015.] Obave?tenje o ste?enom uslovnom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III.
   
[27.01.2015.] Obave?tenje o ste?enom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA 1.
Obave?tenje o ste?enom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III
   
[21.01.2015.] Obave?tenje - Studenti, koji ?ele u ovoj ?kolskoj godini obavljati stru?nu praksu u preduze?ima-biroima ili na Fakultetu, du?ni su da: donesu popunjen Obrazac br. 1, 2 i 3 na ?alter br. 2 studentske slu?be.
Rok za podno?enje prijave: od 09. do 28. februara 2015.godine.
Nakon ovog roka vi?e se ne?e primati zahtevi u ovoj ?kolskoj godini!!!!
Na sajtu fakulteta istaknuto je uputstvo sa obrascima za obavljanje stru?ne prakse.
Mole se studenti da obrate pa?nju kod obrazaca, naime izbrisati uputstvo koje stoji na obrascu i uneti odgovaraju?i podatak (pi?e ?naziv preduze?a? treba izbrisati i uneti npr.PBG; ili pi?e ?ime i prezime,? treba izbrisati i uneti npr. Petar Petrovi?; ili kod obrasca br. 2 ispod naslova Saglasnost sa obavljanjem stru?ne......tekst uputstva izbrisati i odgovorno lice treba da ispuni obrazac svojim tekstom ....). Pripremite obrasce pre nego ?to ih odnesete kod odgovornih lica u preduze?a, odnosno na Fakultet!
   
[29.12.2014.] Izvod iz predloga liste kandidata za ?kolsku 2014/2015. godinu (krediti i stipendije).
   
[03.12.2014.] UNIVERZITET U PROMENAMA... - TREND 2015
   
[28.11.2014.] ?POSLOVNI INKUBATOR SUBOTICA ? SZABADKAI ÜZLETI INKUBATOR ? BUSINESS INCUBATOR SUBOTICA? DOO ORGANIZUJE PREZENTACIJU SVOJIH USLUGA I POMO?I PO?ETNICIMA U BIZNISU DANA 02.12.2014 SA PO?ETKOM U 11,00 ?ASOVA.
   
[22.10.2014.] Projekat ?Novi Lideri? u Subotici - ?Mladi kao pokreta?i pozitivnih promena ili samo nemi posmatra?i??
   
[23.09.2014.] Obave?tenje - Studenti upisani pre stupanja na snagu zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine na Osnovne studije, mogu zavr?iti studije po zapo?etom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja ?kolske 2015/2016. godine.
   
[12.09.2014.] Obave?tavaju se studenti koji nisu zavr?ili studije do isteka roka koji se odre?uje u dvostrukom broju ?kolskih godina (8) potrebnih za realizaciju studijskog programa, da im istekom tog roka prestaje status studenta.(Ovo obave?tenje se odnosi na studente upisane ?kolske 2006/2007. godine - bolonja.)
Student kome je prestao status studenta mo?e ponovo ste?i status studenta pod uslovom:
1. da Fakultet ima prostorne i druge uslove za omogu?avanje nastavka studiranja i
2. da se student upi?e na studijski program koji se realizuje u vreme ponovnog sticanja statusa studenta.
U re?enju dekana o odobravanju ponovnog sticanja statusa studenta, utvr?uju se ispiti i druge izvr?ene obaveze koje se studentu priznaju i obaveze studenta u nastavku studija.
Uz zahtev za ponovno sticanje statusa studenta potrebno je prilo?iti uplatnicu na iznos od 3.000,00 dinara i to predati u studentsku slu?bu do 20. 09. 2014. godine.
   
[23.05.2014.] SLIKE SA DODELE DIPLOMA 23. 05. 2014.
   
[12.05.2014.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 2014.
   
[28.04.2014.] SLIKE SA ME?UNARODNE KONFERENCIJE 2014.
   
[27.03.2014.] Yu eco televizija - Me?unarodna konferencija "Savremena dostignu?a u gra?evinarstvu" 24. i 25. aprila.
   
[24.12.2013.] Slike sa dodele diplome 23. decembar 2013.
Video - Uvod sa dodele diplome 23. decembar 2013.
Video - Dodele diplome 23. decembar 2013.
   
[28.08.2013.] OBAVE?TENJE O UPISU STUDENATA POSLE ZAVR?ENIH OSNOVNIH I SPECIJALISTI?KIH STRUKOVNIH STUDIJA I STUDENATA KOJI SU ZAVR?ILI ILI ZAPO?ELI STUDIRANJE NA SRODNIM FAKULTETIMA I/ILI NASTAVNIM PROGRAMIMA.
   
[08.07.2013.] Slike XXV Me?ukatedarsko savetovanje iz oblasti Gra?evinski materijali i Tehnologija betona.
   
[07.05.2013.] Slike sa Dana fakulteta (drugi deo).
   
[22.04.2013.] Slike sa Dana fakulteta (prvi deo).
   
[18.01.2012.] Kako pravilno ispuniti novi indeks.
   
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2015.            www.gf.uns.ac.rs            ZBORNIK RADOVA GFS