SR | EN
UNIVERZITET U NOVOM SADU
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs
 
Radno vreme studentske slu?be (?alter):
11:00 - 13:00 ?asova
(U terminu od 08:00 do 10:00 ?asova, u skladu sa mogu?nostima, javljati ?e se i na telefon.)

TEKUĆE INFORMACIJE

[28.01.2015.] Obave?tenje - Usmeni deo ispita iz predmeta MATRI?NA ANALIZA KONSTRUKCIJA bi?e odr?an 04. 02. 2015. g. (sreda) sa po?etkom u 10 ?asova, umesto 02. 02. 2015. godine.
   
[28.01.2015.] Obave?tenje o ste?enom uslovnom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III.
   
[28.01.2015.] Obave?tenje - Dodatni termin za polaganje ispita kod prof. dr Milana Kekanovi?a je u ponedeljak, 02. 02. 2015. sa po?etkom u 9 sati za slede?e predmete: Zidane konstrukcije, Gra?evinski materijali I, Gra?evinski materijali, Tehnologija betona, Energetski odr?iva arhitektura i Energetska efikasnost i sertifikacija objekata.
   
[28.01.2015.] Obave?tenje iz predmeta OSNOVE PROGRAMIRANJA
Mole se svi studenti koji su odabrali ovaj predmet da se u ponedeljak, 02. 02. 2015. godine u terminu od 8.00 do 10.00 ?asova jave u kabinet 004 kod predmetnog profesora radi dogovora oko odr?avanja nastave.
   
[28.01.2015.] Obave?tenje - Odbrana seminarskih radova i usmeni ispit iz predmeta PREDNAPREGNUTI BETON i SPREGNUTE KONSTRUKCIJE zakazani su za utorak, 03. 02. 2015. u 9:00 ?asova.
   
[27.01.2015.] Obave?tenje - Izmena termina odr?avanja usmenog dela ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA I i II - Termin odr?avanja usmenog dela ispita je ponedeljak, 02. 02. 2015.g. u 10:00 ?asova.
   
[27.01.2015.] Obave?tavaju se studenti da na ispit iz predmeta iz oblasti METALNIH KONSTRUKCIJA obavezno ponesu indeks sa popunjenim podacima za predmet koji pola?u i potpisani grafi?ki zadatak, jer im bez toga ne?e biti dozvoljeno da pola?u ispit.
   
[27.01.2015.] Obave?tenje o ste?enom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA 1.
Obave?tenje o ste?enom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III
   
[27.01.2015.] Obave?tavaju se studenti da ?e se usmeni deo ispita iz predmeta DRVENE KONSTRUKCIJE odr?ati u sredu, 28. 01. 2015. godine sa po?etkom u 12:00 ?asova.
   
[21.01.2015.] Obave?tenje - Studenti, koji ?ele u ovoj ?kolskoj godini obavljati stru?nu praksu u preduze?ima-biroima ili na Fakultetu, du?ni su da: donesu popunjen Obrazac br. 1, 2 i 3 na ?alter br. 2 studentske slu?be.
Rok za podno?enje prijave: od 09. do 28. februara 2015.godine.
Nakon ovog roka vi?e se ne?e primati zahtevi u ovoj ?kolskoj godini!!!!
Na sajtu fakulteta istaknuto je uputstvo sa obrascima za obavljanje stru?ne prakse.
Mole se studenti da obrate pa?nju kod obrazaca, naime izbrisati uputstvo koje stoji na obrascu i uneti odgovaraju?i podatak (pi?e ?naziv preduze?a? treba izbrisati i uneti npr.PBG; ili pi?e ?ime i prezime,? treba izbrisati i uneti npr. Petar Petrovi?; ili kod obrasca br. 2 ispod naslova Saglasnost sa obavljanjem stru?ne......tekst uputstva izbrisati i odgovorno lice treba da ispuni obrazac svojim tekstom ....). Pripremite obrasce pre nego ?to ih odnesete kod odgovornih lica u preduze?a, odnosno na Fakultet!
   
[19.01.2015.] Obave?tavaju se studenti da ?e popravni kolokvijumi iz predmeta MEHANIKA 1 biti odr?ani u utorak 20. januara 2015. godine sa po?etkom u 9 ?asova u amfiteatru. Napomena: Studenti mogu popravljati samo jedan kolokvijum.
   
[19.01.2015.] Obave?tenje - Konsultacije iz predmeta FIZIKA bi?e odr?ane u petak, 23. 01. sa po?etkom u 9:30 h u kabinetu 012. Studenti koji planiraju dolazak na konsultacije treba da se obavezno jave e-mejlom (milicavv@uns.ac.rs) predmetnom nastavniku.
   
[16.01.2015.] Obave?tenje iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE 1 - Obave?tavaju se studenti kojima nije zakazan termin odbrane grafi?kog rada, kao i oni ?iji je grafi?ki rad zadr?an, da su obavezni javiti se nastavnici Danici Gole? u ponedeljak, 19. 01. 2015.g. u 16.30 u kabinetu 203b. Pozvani studenti koji se ne pojave u zakazanom terminu bi?e tretirani kao da nisu ispunili predispitne obaveze iz ovog predmeta, ?to zna?i da ?e ga morati slu?ati ponovo.
   
[16.01.2015.] Pitanja za usmeni ispit iz predmeta Zidane konstrukcije.
   
[15.01.2015.] Obave?tavaju se studenti da ?e se ispiti iz predmeta GRA?EVINSKI MATERIJALI 2, KOROZIJA I ZA?TITA GRA?EVINSKIH MATERIJALA I NOVI MATERIJALI I TEHNOLOGIJE (na master studijama) kod prof. dr Kasa? Karolja odr?ati 27. 01. 2015.g. u terminu od 11,00 do 15,00 ?asova.
Ispit iz predmeta UPRAVLJANJE ?VRSTIM OTPADOM bi?e odr?an 30. 01. 2015.g. u terminu od 9,00 do19,00 ?asova.
   
[13.01.2015.] Obave?tenje - Overa semestra za studente upisane po I (prvom) akreditovanom studijskom programu (Osnovne akademske studije i doktorske studije koji imaju stari obrazac indeksa) ?e se vr?iti od 26. do 28. 01. 2015. godine.
Za overu je potrebno dostaviti:
- index sa nazivima predmeta
- potvrdu iz biblioteke (da su knjige vra?ene),
- uplatnicu na 800,00 dinara (za overu semestra) na teku?i ra?un Gra?evinskog fakulteta 840-1233666-68,
- 1 kom. semestralnog lista (dobija se u studentskoj slu?bi).
Naknadna overa semestra (od 29. 01. 2015.) je 2.100,00 dinara!
Napomena:
Studenti upisani ?k. 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14. i 2014/15. god. (prvi put upisani na Gra?evinski fakultet, bez obzira na koju godinu Studijskog programa) ne overavaju semestar, ve? upisuju u indeks gore navedene predmete (?ifra, naziv, fond sati ...)
   
[12.01.2015.] Obave?tavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija da ?e se II kolokvijum na predmetu NACRTNA GEOMETRIJA odr?ati u sredu, 14. januara 2015., u amfiteatru sa po?etkom u 9:00h.
   
[09.01.2015.] Obave?tavaju se studenti da ?e se ve?be iz predmeta OSNOVE METALNIH KONSTRUKCIJA zakazane za petak, 09. 01. 2015 u 09:15 ?asova odr?ati u utorak, 13. 01. 2015. sa po?etkom u 10 ?asova.
   
[09.01.2015.] Obave?tenje - Predavanje - obrada ispitnih pitanja i konsultacije u vezi seminarskih radova, iz predmeta ENERGETSKA EFIKASNOST I SERTIFIKACIJA OBJEKATA, odr?ati ?e se u sredu, 14. 01. 2015. od 12 do 15 ?asova.
   
[09.01.2015.] Obave?tenje - Zavr?no predavanje - obrada ispitnih pitanja, podela ispitnih pitanja i konsultacije u vezi seminarskih radova, iz predmeta ZIDANE KONSTRUKCIJE, odr?ati ?e se utorak, 13. 01. 2015. od 12 do 17 ?asova.
   
[05.01.2015.] Obave?tavaju se studenti Osnovnih akademskih studija - modul konstrukcije, IV godine koji slu?aju blok nastavu iz predmeta MATRI?NA ANALIZA KONSTRUKCIJA da je predaja i odbrana grafi?kog zadatka u ?etvrtak, 15. 01. 2015. godine u terminu od 10-11 ?asova.
   
[05.01.2015.] Obave?tavaju se studenti Osnovnih akademskih studija - svih modula, III godine koji slu?aju blok nastavu iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA 1 da je predaja i odbrana grafi?kog zadatka u ?etvrtak, 15. 01. 2015. godine u terminu od 10-11 ?asova.
   
[05.01.2015.] Obave?tavaju se studenti Master akademskih studija - modul metalne konstrukcije, da je predaja i odbrana grafi?kog zadatka iz predmeta RA?UNARSKO MODELIRANJE KONSTRUKCIJA u ?etvrtak, 15. 01. 2015. godine u terminu od 11-12 ?asova.
   
[31.12.2014.] Sre?na i uspe?na nova 2015. godina!
   
[30.12.2014.] Obave?tavaju se studenti II, III i IV godine da će se II kolokvijum iz predmeta Nemački jezik I i II odr?ati u sredu, 14. 01. 2015. godine, u 13.30, dok je II kolokvijum za studente I godine u petak, 16. januara, u 9.00 sati.
   
[30.12.2014.] Obave?tavaju se studenti da ?e 13. 01. 2015. sa po?etkom u 9h imati priliku da poprave svoje rezultate sa jednog kolokvijuma iz predmeta GEODEZIJA. Svaki student ?e imati priliku da se opredeli samo za jedan popravni kolokvijum (I, II ili III). Rezultati postignuti na ovom kolokvijumu ulazi?e u ukupan zbir bodova sa preostala dva ranije polagana kolokvijuma. Za sva eventualna pitanja studenti mogu da se obrate asistentu doc. dr Miroslavu Kuburi?u na slede?e mejl adrese: mkuburic@gf.uns.ac.rs i geodelta@geoput.com.
   
[29.12.2014.] Obave?tavaju se studenti da je rok za predaju grafi?kih zadataka iz predmeta OSNOVE METALNIH KONSTRUKCIJA, petak 23. 01. 2015. Kompletni i potpuno ta?ni grafi?ki radovi su uslov za ispunjenje predispitnih obaveza. Drugog roka za predaju grafi?kih zadataka u ovoj ?kolskoj godini ne?e biti.
   
[29.12.2014.] Obave?tavaju se studenti da ?e se ve?be iz predmeta OSNOVE METALNIH KONSTRUKCIJA kod asistenta Dragane Tabakovi?, odr?ati u utorak, 13. 01. 2014. sa po?etkom u 10,00 ?asova.
   
[29.12.2014.] Obave?tavaju se studenti da ?e se predavanja kod profesora Petra Santra?a iz predmeta MEHANIKA TLA i FUNDIRANJE i ve?be iz MEHANIKE TLA odr?ati u sredu 14. 01. 2015. po slede?em rasporedu:
8,15 ? 10,00 ? Fundiranje (predavanja)
10,15 ? 12,00 ? Mehanika tla (predavanja)
12,15 ? 14,00 ? Mehanika tla (ve?be)
   
[29.12.2014.] Izvod iz predloga liste kandidata za ?kolsku 2014/2015. godinu (krediti i stipendije).
   
[15.12.2014.] Obave?tenje - Prijava ispita za januarski ispitni rok, za studente po bolonji po?inje u ponedeljak, 15. 12. 2014. godine. U ponedeljak, 12. 01. 2015. godine bi?e aktivirana evaluacija zimskog semestra ?k.2014/2015.god. Napominjemo studentima da ne?e mo?i da pristupe internet servisu niti da prijavljuju ispite dok ovu anketu neispune. U skladu sa tim i svim praznicima koji dolaze (dr?avnim praznicima platni promet ne radi) molimo studente da anketu popune na vreme i uplate neophodne za prijavu ispita tako?e izvr?e na vreme kako bi mogli blagovremeno da prijave ?eljene ispite.Naknadne prijave ispita bi?e napla?ene po tro?kovniku (1.400,00 i 2.100,00 dinara).
   
[09.12.2014.] Obave?tenje iz predmeta BETONSKI MOSTOVI i ODR?AVANJE, ZA?TITA I SANACIJA KONSTRUKCIJA.
   
[03.12.2014.] UNIVERZITET U PROMENAMA... - TREND 2015
   
[28.11.2014.] ?POSLOVNI INKUBATOR SUBOTICA ? SZABADKAI ÜZLETI INKUBATOR ? BUSINESS INCUBATOR SUBOTICA? DOO ORGANIZUJE PREZENTACIJU SVOJIH USLUGA I POMO?I PO?ETNICIMA U BIZNISU DANA 02.12.2014 SA PO?ETKOM U 11,00 ?ASOVA.
   
[27.10.2014.] Raspored studenata po grupama iz predmeta OSNOVE SAOBRA?AJNICA.
   
[27.10.2014.] Raspored studenata po grupama iz predmeta OSNOVE METALNIH KONSTRUKCIJA.
   
[22.10.2014.] Projekat ?Novi Lideri? u Subotici - ?Mladi kao pokreta?i pozitivnih promena ili samo nemi posmatra?i??
   
[08.10.2014.] Obave?tenje studentima u vezi predmeta MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III
Predmet MATEMATIKA 3, odnosno MATEMATIKA III, mogu da slu?aju studenti koji su:
1. polo?ili ispit iz predmeta Matematika 1 / Matematika I,
2. polo?ili ispit iz predmeta Matematika 2 / Matematika II
ili stekli uslov iz predmeta Matematika 2 / Matematika II
ili stekli uslovni uslov iz predmeta Matematika 2 / Matematika II.
Studentima koji imaju uslovni uslov iz predmeta Matematika 2 / Matematika II, a ostvare dovoljan broj bodova za uslov iz predmeta Matematika 3 / Matematika III, uslov iz predmeta Matematika 3 / Matematika III ?e biti priznat jedino ako polo?e ispit iz predmeta Matematika 2 / Matematika II najkasnije u januarskom ispitnom roku ?kolske 2014/2015. godine.
Studenti koji su se opredelili da slu?aju predmet MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III, a tokom ranijih ?kolskih godina stekli su USLOVNI USLOV za izlazak na ispit i nisu polo?ili ispit treba da se li?no jave predmetnom profesoru u ?etvrtak u 14 h. Poneti indeks sa sobom!
Studenti koji su se opredelili da slu?aju predmet MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III, a tokom ranijih ?kolskih godina stekli su USLOV za izlazak na ispit i nisu polo?ili ispit treba da se li?no jave predmetnom profesoru u ?etvrtak u 14 h. Poneti indeks sa sobom!
   
[23.09.2014.] Obave?tenje - Studenti upisani pre stupanja na snagu zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine na Osnovne studije, mogu zavr?iti studije po zapo?etom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja ?kolske 2015/2016. godine.
   
[12.09.2014.] Obave?tavaju se studenti koji nisu zavr?ili studije do isteka roka koji se odre?uje u dvostrukom broju ?kolskih godina (8) potrebnih za realizaciju studijskog programa, da im istekom tog roka prestaje status studenta.(Ovo obave?tenje se odnosi na studente upisane ?kolske 2006/2007. godine - bolonja.)
Student kome je prestao status studenta mo?e ponovo ste?i status studenta pod uslovom:
1. da Fakultet ima prostorne i druge uslove za omogu?avanje nastavka studiranja i
2. da se student upi?e na studijski program koji se realizuje u vreme ponovnog sticanja statusa studenta.
U re?enju dekana o odobravanju ponovnog sticanja statusa studenta, utvr?uju se ispiti i druge izvr?ene obaveze koje se studentu priznaju i obaveze studenta u nastavku studija.
Uz zahtev za ponovno sticanje statusa studenta potrebno je prilo?iti uplatnicu na iznos od 3.000,00 dinara i to predati u studentsku slu?bu do 20. 09. 2014. godine.
   
[23.05.2014.] SLIKE SA DODELE DIPLOMA 23. 05. 2014.
   
[12.05.2014.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 2014.
   
[28.04.2014.] SLIKE SA ME?UNARODNE KONFERENCIJE 2014.
   
[27.03.2014.] Yu eco televizija - Me?unarodna konferencija "Savremena dostignu?a u gra?evinarstvu" 24. i 25. aprila.
   
[24.12.2013.] Slike sa dodele diplome 23. decembar 2013.
Video - Uvod sa dodele diplome 23. decembar 2013.
Video - Dodele diplome 23. decembar 2013.
   
[28.08.2013.] OBAVE?TENJE O UPISU STUDENATA POSLE ZAVR?ENIH OSNOVNIH I SPECIJALISTI?KIH STRUKOVNIH STUDIJA I STUDENATA KOJI SU ZAVR?ILI ILI ZAPO?ELI STUDIRANJE NA SRODNIM FAKULTETIMA I/ILI NASTAVNIM PROGRAMIMA.
   
[08.07.2013.] Slike XXV Me?ukatedarsko savetovanje iz oblasti Gra?evinski materijali i Tehnologija betona.
   
[07.05.2013.] Slike sa Dana fakulteta (drugi deo).
   
[22.04.2013.] Slike sa Dana fakulteta (prvi deo).
   
[14.11.2012.] STUDENTSKI INTERNET SERVIS
Korisni?ko ime (username) je broj dosijea (npr. K1/2013) ?irili?no.
Inicijalna lozinka je JMBG.
   
[18.01.2012.] Kako pravilno ispuniti novi indeks.
   
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2015.            www.gf.uns.ac.rs            ZBORNIK RADOVA GFS