SR | EN
UNIVERZITET U NOVOM SADU
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs
 
Radno vreme studentske slu?be (?alter):
11:00 - 13:00 ?asova
(U terminu od 08:00 do 10:00 ?asova mo?ete kontaktirati telefonom.)

TEKUĆE INFORMACIJE

[18.07.2015.] DRUGI KONKURSNI ROK
   
[14.07.2015.] KONA?NA RANG LISTA KANDIDATA U 1. KONKURSNOM ROKU.
   
[09.07.2015.] Obave?tenje o ste?enom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA 2 i MATEMATIKA II.
   
[08.07.2015.] Obave?tavaju se studenti da se za polaganje popravnog kolokvijuma iz predmeta MEHANIKA 1 i MEHANIKA 2 koji ?e biti odr?an u utorak 25. avgusta 2015. god sa po?etkom u 9 ?asova, mogu prijaviti najkasnije do ponedeljka 24. avgusta 2015. god. u 10 ?asova. Papir za prijavljivanje se nalazi ispred kabineta 204.
   
[03.07.2015.] PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA U 1. KONKURSNOM ROKU.
   
[03.07.2015.] I) MOGU?NOST UPISA BRUCO?A SA DRUGIH TEHNI?KIH FAKULTETA (Arhitektura, Gra?evinarstvo, Geodezija, Ma?instvo, Elektrotehnika i drugi)(Na osnovu Odluke br. 1/2015 Nastavno nau?nog ve?a od 03. 07. 2015. godine).
Obave?tavamo sve bruco?e koji su polo?ili prijemni ispit iz Matematike (ostvarili ukupno 50,01 bodova) na nekom od tehni?kih fakulteta da MOGU KONKURISATI ZA UPIS na slobodna bud?etska mesta na Gra?evinskom fakultetu u Subotici. Prijava se vr?i na ?alteru studentske slu?be Gra?evinskog fakulteta Subotica do ponedeljka, 13. 7. 2015. godine do 13,00 ?asova.
Potrebno je doneti:
1. Potvrdu o polo?enom prijemnom ispitu,
2. Li?nu kartu,
3. Originalna srednjo?kolska dokumenata (diploma i svedo?anstva I, II, III i IV razreda).
4. Original izvod iz mati?ne knjige ro?enih.

II) Pozivamo sve kandidate koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova na prijemnom ispitu za upis na bud?et da ODMAH izvr?e preliminarnu prijavu na 2. konkursni rok do 17. 07. 2015. godine do 13,00 ?asova.
Potrebno je doneti:
5. Originalna srednjo?kolska dokumenata (diploma i svedo?anstva I, II, III i IV razreda).
6. Original izvod iz mati?ne knjige ro?enih.
Napomena: Pre dolaska OBAVEZNO kontaktirati studentsku slu?bu na telefon broj: 024/ 554-300 lok. 109
   
[24.06.2015.] PRVA IZLO?BA STUDENTSKIH RADOVA
   
[22.06.2015.] PRVA IZLO?BA STUDENTSKIH RADOVA
Srda?no Vas pozivamo na otvaranje Prve studentske izlo?be modula Arhitektonsko in?enjerstvo, Gra?evinskog fakulteta u Subotici, koja ?e se odr?ati u sredu 24. juna 2015. godine u 12 ?asova u holu Gra?evinskog fakulteta.
Szeretettel meghívjuk a szabadkai Épít?mérnöki Kar Építészeti modulja hallgatóinak Els? kiállítására, amelynek megnyitója 2015. június 24-én 12 órakor lesz az Épít?mérnöki Kar el?csarnokában.
   
[12.06.2015.] IZLO?BA STUDENATA GRA?EVINSKOG FAKULTETA 12. 06. 2015.
   
[01.06.2015.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 01. 06. 2015.
   
[28.05.2015.] Prezentacije u?esnika radionice "Procena vrednosti nepokretnosti" odr?ane 19. i 20. maja 2015. godine.
   
[26.05.2015.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 25. 05. 2015.
   
[21.05.2015.] Slike - Radionica - Procena vrednosti nepokretnosti.
   
[18.05.2015.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 18. 05. 2015.
   
[18.05.2015.] Radionica - ?Procena vrednosti nepokretnosti?, Gra?evinski fakultet Subotica Univerzitet u Novom Sadu, 19. i 20. maj 2015.
Zbog ogranicenog broja polaznika zainteresovani treba da prijave svoje prisustvo na mail prijava@gf.uns.ac.rs.
   
[05.05.2015.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 05. 05. 2015.
   
[04.05.2015.] Sve?ana dodela nagrada najboljim studentima Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u ?k. 2013/2014. godini bi?e odr?ana 01. juna 2015. god. u 12,00 ?asova u amfiteataru Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu, dr Zorana ?in?i?a 1, Novi Sad.
NAGRADA NAJBOLJEM STUDENTU FAKULTETA DODELJENA JE ?OR?U MIHAILOVI?U.
Studenti koji su dobili nagradu za postignut uspeh u toku studiranja - Todorovi? Vladimir, Samard?ija Ilija, Mihailovi? ?or?e i Majlat Daniel, svoje diplome mogu preuzeti u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata, dr Ilije ?uri?i?a 3. u Novom Sadu u periodu od 02. do 12.juna 2015. god. 09:00-14:00 ?asova (vi?e informacija na www.razvoj karijere.uns.ac.rs).
   
[28.04.2015.] SLIKE SA ME?UNARODNE KONFERENCIJE 2015.
   
[01.04.2015.] Pozivaju se svi studenti na promociju "Takmi?enje za najbolju tehnolo?ku inovaciju" koja ?e biti odr?ana u ?etvrtak, 02. 04. 2015. u 12:00 ?asova u sali 105.
   
[23.03.2015.] Obave?tenje - Studentima koji su podneli prijavu za obavljanje stru?ne prakse odobreno je obavljanje stru?ne prakse u navedenim preduze?ima, odnosno na fakultetu.
Isti su du?ni da donesu:
- obrazac br. 4 - dnevnik stru?ne prakse i
-obrazac br. 5 - potvrdu o obavljenoj stru?noj praksi (na kojoj obavezno treba da bude unet i predlog ocene) na ?alter studentske slu?be broj 2 najkasnije do 07. 09. 2015. godine.
   
[20.03.2015.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 20. 03. 2015.
   
[26.02.2015.] SLIKE SA DODELE DIPLOMA 26. 02. 2015.
   
[28.01.2015.] Obave?tenje o ste?enom uslovnom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III.
   
[27.01.2015.] Obave?tenje o ste?enom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA 1.
Obave?tenje o ste?enom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III
   
[21.01.2015.] Obave?tenje - Studenti, koji ?ele u ovoj ?kolskoj godini obavljati stru?nu praksu u preduze?ima-biroima ili na Fakultetu, du?ni su da: donesu popunjen Obrazac br. 1, 2 i 3 na ?alter br. 2 studentske slu?be.
Rok za podno?enje prijave: od 09. do 28. februara 2015.godine.
Nakon ovog roka vi?e se ne?e primati zahtevi u ovoj ?kolskoj godini!!!!
Na sajtu fakulteta istaknuto je uputstvo sa obrascima za obavljanje stru?ne prakse.
Mole se studenti da obrate pa?nju kod obrazaca, naime izbrisati uputstvo koje stoji na obrascu i uneti odgovaraju?i podatak (pi?e ?naziv preduze?a? treba izbrisati i uneti npr.PBG; ili pi?e ?ime i prezime,? treba izbrisati i uneti npr. Petar Petrovi?; ili kod obrasca br. 2 ispod naslova Saglasnost sa obavljanjem stru?ne......tekst uputstva izbrisati i odgovorno lice treba da ispuni obrazac svojim tekstom ....). Pripremite obrasce pre nego ?to ih odnesete kod odgovornih lica u preduze?a, odnosno na Fakultet!
   
[03.12.2014.] UNIVERZITET U PROMENAMA... - TREND 2015
   
[28.11.2014.] ?POSLOVNI INKUBATOR SUBOTICA ? SZABADKAI ÜZLETI INKUBATOR ? BUSINESS INCUBATOR SUBOTICA? DOO ORGANIZUJE PREZENTACIJU SVOJIH USLUGA I POMO?I PO?ETNICIMA U BIZNISU DANA 02.12.2014 SA PO?ETKOM U 11,00 ?ASOVA.
   
[22.10.2014.] Projekat ?Novi Lideri? u Subotici - ?Mladi kao pokreta?i pozitivnih promena ili samo nemi posmatra?i??
   
[23.09.2014.] Obave?tenje - Studenti upisani pre stupanja na snagu zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine na Osnovne studije, mogu zavr?iti studije po zapo?etom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja ?kolske 2015/2016. godine.
   
[12.09.2014.] Obave?tavaju se studenti koji nisu zavr?ili studije do isteka roka koji se odre?uje u dvostrukom broju ?kolskih godina (8) potrebnih za realizaciju studijskog programa, da im istekom tog roka prestaje status studenta.(Ovo obave?tenje se odnosi na studente upisane ?kolske 2006/2007. godine - bolonja.)
Student kome je prestao status studenta mo?e ponovo ste?i status studenta pod uslovom:
1. da Fakultet ima prostorne i druge uslove za omogu?avanje nastavka studiranja i
2. da se student upi?e na studijski program koji se realizuje u vreme ponovnog sticanja statusa studenta.
U re?enju dekana o odobravanju ponovnog sticanja statusa studenta, utvr?uju se ispiti i druge izvr?ene obaveze koje se studentu priznaju i obaveze studenta u nastavku studija.
Uz zahtev za ponovno sticanje statusa studenta potrebno je prilo?iti uplatnicu na iznos od 3.000,00 dinara i to predati u studentsku slu?bu do 20. 09. 2014. godine.
   
[18.01.2012.] Kako pravilno ispuniti novi indeks.
   
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2015.            www.gf.uns.ac.rs            ZBORNIK RADOVA GFS