Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

Основни подаци

Декан факултета

Проф. др Милан Трифковић

Продекан за наставу

Проф. др Мартина Војнић Пурчар

Продекан за науку

Проф. др Љиљана Козарић

Продекан за сарадњу са привредом

Др Огњен Габрић

Назив установе:

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА

Адреса: Козарачка 2а, 24000 Суботица, Република Србија
ПИБ: 100843783
Матични број: 08160490
Жиро рачун: 840-1233666-68
Телефон: +381 24 554 300
Факс: +381 24 554 580
е-маил: dekanat@gf.uns.ac.rs

Делатности високошколске установе

Научна поља: Поље техничко технолошких наука
Научне области: Грађевинско инжењерство
Уже научне области: Инжењерска механика, Грађевинске конструкције, Грађевински материјали, Хидротехника, Саобраћајнице, Геотехника, Организација грађења, Математика, Физика, Социологија рада, Стамбено пројектовање, Урбанизам, Геодезија, Геологија, Енглески језик, Немачки језик

Циљеви високошколске установе

Високошколска установа има утврђене основне задатке и циљеве који су у складу са циљевима високог образовања, који су утврђени законом.

Способност укључивања у европске токове младих академских људи и будућих грађевинских инжењера, водећих у својој струци, у великој мери зависи од савладавања знања грађевинске струке и страних језика.

Да би се задовољило захтевима Болоњског процеса настава на Грађевинском факултету настава мора да се настави и квалитативно одреди на нов начин. То захтева нову оријентисаност принципа, циљева, садржаја, метода, провере и вредновања знања у односу на квалификације у међународном контексту.

Циљеви Грађевинског факултета респектују аутономију дату Универзитетима и формулисани су као оквир који се мора пројектовати на различите предмете у оквиру постојећих предмета на Грађевинском факултету према постојећим смеровима, а тиме они не представљају пропис, већ више основу и помоћ приликом планирања наставног процеса и студијских програма.

Као циљ се поставља образовање студената на Грађевинском факултету Суботица које интензивније узима у обзир међународне и научне везе, те се студенти припремају на повећану потребу за мобилности током студија и на будућим радним местима.

Приликом планирања и осмишљавања студијских програма и наставе на Грађевинском факултету релевантна су знања и способности која се могу упоредити са сличнима на међународном тржишту рада.

То су студијски програми и настава која је окренута пракси и треба их разумети интердисциплинарно, јер оспособљавају студенте да буду мобилни широм Европе, како би сакупили практична и радна искуства и ван своје локалне средине. У првом плану су стицање општих и стручних знања грађевинске струке и растућа потреба познавања рачунара и страних језика. Овим се следе правци Болоњске декларације (до 2010.год.). Принципи који одређују и дидактичко-методичке и педагошке основе наставе не могу се посматрати изоловано и окарактерисани су циљевима, методама као и оцењивањем и вредновањем знања.

Следећи принципи се наводе као релеванти, не узимајући у обзир њихову примарност:
- Стицање потребних компетенција,
- Развијање и подстицање аутономије у учењу,
- Сензибилизирање за интеркултуралне аспекте,
- Оријентисаност ка студентима и промене које су настале уодносу наставник-студент,
- Повезаност теорије и праксе,
- Разноликост метода и медија..

Акредитација установе


Одлуке и уверења:


Комплетна документација:

Самовредновање

Финансијски план

Финансијско управљање и контрола

Историјат

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ


Универзитет у Новом Саду основан је 1960. године, законом Народне скупштине Србије, као образовна, научна и културна институција. Први факултети у оквиру Универзитета су били Филозофски и Пољопривредни који су основани још 1954. године. Данас Универзитет у свом саставу има тринаест факултета, међу којима је и Грађевински факултет у Суботици. Универзитет представља највећу научно – образовну институцију у покрајини и другу по величини и значају у Србији. Због високих достигнућа у области образовања, научно-истраживачког рада, трансфера знања у привреду, плодне сарадње са другим факултетима и институцијама, Универзитет данас ужива висок углед у земљи и иностранству.


ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА


У Суботици је 22.04.1974. године у склопу Универзитета у Новом Саду основан Грађевински факултет. Факултет је израстао у савремену образовно-научну институцију, са наставом на српском и делом на мађарском језику, на основним академским и струковним студијама, те дипломским и докторским. Факултет има успешну сарадњу са другим факултетима, институтима и грађевинском оперативом. Факултет је смештен у новој згради, коју су у сарадњи са професорима пројектовали његови први студенти кроз своје дипломске радове. Објекат располаже савременим учионицама, амфитеатром, лабораторијама, рачунарским кабинетом и библиотеком са преко 7000 стручних наслова.

Студијски програми

Студијски програм основних академских студија Грађевинарство


Курикулум студијског програма основних академских студија Грађевинарство

Основне академске студије Грађевинарство


Студијски програм основних академских студија Геодезија


Курикулум студијског програма основних академских студија Геодезија

Основне академске студије Геодезија


Студијски програм мастер академских студија Грађевинарство


Курикулум студијског програма мастер академских студија Грађевинарство

Мастер академске студије Грађевинарство


Студијски програм мастер академских студија Геодезија


Курикулум студијског програма мастер академских студија Геодезија

Мастер академске студије Геодезија


Студијски програм докторских академских студија Грађевинарство


Курикулум студијског програма докторских академских студија Грађевинарство

Докторске академске студије ГрађевинарствоСтари студијски програми


Курикулум студијског програма основних академских студија "Грађевинарство" акредитован 2014. године Курикулум студијског програма мастер академских студија "Грађевинарство" акредитован 2014. године
Студијски програм основних академских студија "Грађевинарство" акредитован 2012. године
Студијски програм мастер академских студија "Грађевинарство" акредитован 2012. године
Курикулум студијског програма докторских академских студија "Грађевинарство" акредитован 2012. године
Студијски програм првог нивоа акредитован 2008. године - Конструкције и материјали
Студијски програм првог нивоа акредитован 2008. године - Хидротехника и водно инжењерство
Студијски програм другог нивоа акредитован 2008. године - Конструкције и материјали
Студијски програм другог нивоа акредитован 2008. године - Хидротехника и водно инжењерство
Студијски програм докторских студија Грађевинарство акредитован 2008. године

Суботица и околина

Суботица је град на северу Војводине, надомак границе са Републиком Мађарском. У писаним документима се први пут спомиње 1391. године, мада архелолошка истраживања указују на то да је насеље на овим просторима постојало и знатно раније. Град који се налази на раскрсници Европе и Азије, у време владавине Аустро-Угарске монархије се помиње под именима: Сзент Мариа, Мариа Тхересиополис, Мариа Тхересиенстадт и Сзабадка. У модеран средњеевропски град развила се крајем XИX и почетком XX века - прва железница (1864), прво модерно индустријско постројење (1879), плинара (1890), електрична централа (1896), трамвај и слично. Суботица данас има око 100.000 становника, различитих националности и вероисповести и представља један од најзначајнијих културних, образовних, научних, привредних и спортских центара северне Бачке.

Почетак школства датира с краја XВИИ века – претеча гимназије отворена је 1747, основна школа за житеље православне (1710) и католичке вероисповести (1732) као и музичка школа која је отворена 1868. године. У граду постоје два факултета (Економски и Грађевински), две више школе (Виша техничка и Виша школа за образовање васпитача), велики број средњих и основних школа.

У архитектури Суботице су присутна права ремек дела градитељства. Градска кућа (1908-1910) представља изванредан спој уметности и заната, која поред Синагоге (1902) спада у једну од највећих и најлепших грађевина у овом делу Европе. Народно позориште (1853), које је данас у току опсежне рестаурације, са својих шест коринтских стубова, а као врхунско дело сецесије истиче се Рајхлова палата из 1904. године. Треба поменути и необарокни стил Градске библиотеке (1897), зграду Гимназије (1899) као и многе друге мање познате објекте.

На десетак километара северно од Суботице налази се нераздвојни део града и омиљено шеталиште и купалиште Суботичана, језеро Палић, за које се верује да представља остатак Панонског мора. Исте године, када је уз велико славље, почетком прошлог века, у Суботици завршена Градска кућа, Палић из бањског купатила прераста у тада чувено и врло познато летовалиште, које у околини језера са барокним парком, добија Водоторањ, Велика тераса, Женски штранд и многе летњиковце.

Више информација можете пронаћи на wеб страницама: www.subotica.rs; www.subotica.com; www.subotica.info; www.palic.rs.

Softwer GFS

Програми за бетонске конструкције - Construct App

Програми су намењени пројектовању и димензионисању конструкција од армираног бетона, преднапрегнутог бетона и спрегнутих конструкција метал-бетон. Програми се примењују у настави на Грађевинском факултету у Суботици.
Са нашег сајта можете преузети и користити бесплатне студентске верзије програма Construst App у року од 30 дана. www.gf.uns.ac.rs/~constructapp


Програм FIST 1.0

Програм FIST 1.0 представља један нови приступ статичкој анализи конструкција јер се базира на теорији коначних трака, која је до сада неоправдано запостављана и још недовољно истражена. Надамо се да ће наша прва верзија програмског пакета довести до веће афирмације ове теорије и да ће показати њене предности у односу на теорију коначних елемената.
www.gf.uns.ac.rs/~deltaplan

Спонзори

 • Министарство за науку и заштиту животне средине, Београд
 • Покрајински секретаријат за образовање и културу, Нови Сад
 • Компанија ВОЈПУТ А.Д.
 • ДДОР Нови Сад АД, Нови Сад
 • Главна Филијала, Суботица
 • Тоза Марковић АД, Кикинда
 • Пионир Доо, Суботица
 • Факултет техничких наука, Нови Сад
 • Завод за урбанизам ЈП, Суботица
 • Express servis PP, Суботица
 • Комград АД, Суботица
 • Монолит Градња, Суботица
 • North engineering, Суботица
 • Прогрес СЗ, Апатин
 • Развој Јанић Доо, Суботица
 • СМБ Градња, Суботица
 • Интеграл-механизација и транспорт, Суботица
 • Субиро, Суботица
 • Суботичка Топлана ЈП, Суботица
 • Јаворник, Суботица
 • Северна Бачка ДТД, Суботица
 • Simex, Суботица
 • Винарија, Чока
 • СИ-Партнер Доо, Нови Сад
 • Градитељ АД, Кикинда
 • Родић М&Б, Кула
 • Север Цоммерце АД, Суботица
 • Технолошки факултет, Нови Сад
 • Подрум, Палић
 • SUB INEX Export Import PP, Суботица
 • Потисје, Кањижа

Међународна сарадња

Пројекти

Правилници

Библиотека

Medunarodna konferencija