Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ГРАЂЕВИНАРСТВО

Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама, односно 360 ЕСПБ бодова на интегрисаним основним и дипломским академским студијама из медицинских наука. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората уметности који је уметнички програм.

Назив студијског програма докторских студија је "Грађевинарство". Академски назив који се стиче је Доктор наука – грађевинарство (др). Исход процеса учења је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад у области грађевинарства.

Докторске академске студије "Грађевинарство" трају три године и вреде најмање 180 ЕСПБ, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама. Од укупног броја од 180 ЕСПБ бодова 75 ЕСПБ се стиче полагањем испита из 1 обавезног и 9 изборних наставних предмета, 45 ЕСПБ на основу резултата рада и одговарајуће провере напретка (урађени задаци, урађени и одбрањени семестрални радови, резултати испита, односно објављени резултати истраживачког рада) из понуђених области студијског истраживачког рада, а 60 ЕСПБ израдом и одбраном докторске дисертације. Докторске студије не могу трајати дуже од 10 година.

Структура студијског програма обезбеђује да сума бодова изборних предмета и студијског истраживачког рада износи 112.5, односно 62.5% укупне суме ЕСПБ бодова на програму (180).

Свој истраживачки интерес студент профилише избором предмета и области студијског истраживачког рада које ће полагати односно изучавати, а који доприносе продубљеним знањима и разумевању области (теме) своје докторске дисертације. Изборни предмети и оласти студијског истраживачког рада се бирају из понуђених група на самом студијском програму.

Студије на докторским студијама се организују кроз наставу, научни рад, израду и одбрану докторске дисертације. Настава из наставних предмета (обавезних или изборних) изводи се као групна или индивидуална (менторска). Групна настава изводи се уколико на једном предмету има пет или више студената, односно ако је овакав вид наставе неопходно организовати због природе (карактера) предмета. Одлуку о врсти наставе и изборним предметима који ће се организоватии доноси Руководилац докторских студија уз сагласност комисије за квалитет студијског програма.

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

Сврха студијског програма је образовање студената тако да буду способни за високо квалитетан и самосталан научно-истраживачки рад у складу са потребама друштва. Са друге стране кроз образовање кадрова оспособљених да критички процењују истраживаки рад других и да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања омогућава се развој нових технологија и поступака који доприносе општем развоју друштва. Поред тога, сврха овог студијског програма докторских академских студија је допринос развоју наше науке у области грађевинарства.


Књига предмета


Прва година
Друга годинаРадно време
студентске службе (шалтер):


09:00 - 13:00 часова.
У термину од 08:00 до 10:00 часова можете контактирати телефоном.


Medunarodna konferencija